dijatado_kiemelt

Egyetemi címeket, kitüntetéseket, elismeréseket adtak át

A mögénk került tanévben beért tudományos, kutatói és oktatói teljesítményekért elismeréseket, illetve vezetői kinevezéseket adott át a Szegedi Tudományegyetem általános rektorhelyettese, Rácz Béla professzor. Az SZTE Rektori Hivatala dísztermében július 4-én több mint százan vettek át oklevelet az universitas rektorhelyettesei, illetve az egyetem kari vezetőinek jelenétében.

 

– A nyári aratás idején a tudomány mezején dolgozók is „aratóünnepet” tartanak – fogalmazott Prof. Dr. Rácz Béla professzor, a Szegedi Tudományegyetem általános rektorhelyettese, amikor július 4-én köszöntötte az SZTE Rektori Hivatal dísztermében mindazokat, akik az elmúlt tanévben beért teljesítményükért vettek át elismerést, kinevezést. Az egyetemi ünnepségen megjelent az SZTE tudományos és innovációs rektor-helyettese: Prof. Dr. Varró András professzor, az egyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese: Prof. Dr. Pál József professzor, valamint az SZTE 12 karáról a dékán vagy a helyettese.

Az okleveleket – Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus, az SZTE rektora külföldi távolléte miatt – az SZTE általános rektorhelyettese nyújtotta át.

 

A Szegedi Tudományegyetem nemzetközileg is messze kiemelkedő tudományos eredményeinek és a matematika oktatásában kifejtett kimagasló tevékenységének elismeréséül Klebelsberg Kuno-díjat adományozott Dr. Totik Vilmosnak, az MTA rendes tagjának, a Természettudományi és Informatikai Kar Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának.

 

A Szegedi Tudományegyetem hosszú évtizedek óta végzett kiemelkedő színvonalú oktató és kutatómunkájának, valamint egyetemünk érdekében kifejtett országos és nemzetközi szintű tudományszervezői tevékenységének és felelős közéleti szerepvállalásának elismeréséül Pro Universitate-díjat adományozott Dr. Csirik Jánosnak, a Természettudományi és Informatikai Kar Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék egyetemi tanárának.

 

 

2012. július 1-jétől dékáni (azaz magasabb vezetői) megbízást kapott a Gyógyszerésztudományi Karra Dr. Hohmann Judit intézetvezető egyetemi tanár, aki egyúttal a Farmakognóziai Intézet vezetésére szóló, 2012. június 16-tól hatályos intézetvezetői megbízását is átvette.

 

Intézetvezetői megbízást kapott 2012. július 1-jétől

a Bölcsészettudományi Kar

Neveléstudományi Intézetébe Dr. Csapó Benő egyetemi tanár,

a Társadalomelméleti Intézetbe Dr. Feleky Gábor tanszékvezető egyetemi docens,

a Történeti Intézetbe Dr. Kövér Lajos egyetemi docens (aki más irányú elfoglaltsága miatt megbízását későbbi időpontban veszi át).

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Nemzetiségi Intézetébe szóló intézetvezetői, valamint a Német Nemzetiségi Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását Dr. Drahota-Szabó Erzsébet főiskolai tanár más irányú elfoglaltsága miatt személyesen nem tudta átvenni.

 

Tanszékcsoport-vezetői megbízást kapott 2012. július 1-jétől a

Természettudományi és Informatikai Kar

Kémiai Tanszékcsoportjába Dr. Horváth Dezső egyetemi docens, a tanszékcsoport jelenlegi vezetője.

 

Tanszékvezetői megbízást kapott 2012. június 23-tól

Dr. Roskó Gábor egyetemi docens a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Rajz-művészettörténet Tanszékére.

Tanszékvezetői megbízást kapott 2012. július 1-jétől az Állam- és Jogtudományi Karra

Dr. Bobvos Pál egyetemi docens az Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszékre,

Dr. Józsa Zoltán egyetemi docens a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékre,

Dr. Nagy Csongor István egyetemi docens a Nemzetközi Magánjogi Tanszékre.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Jakab Éva egyetemi tanár a Római Jogi Tanszék vezetésére szóló megbízását, Dr. Hajdú József egyetemi tanár a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék vezetésére szóló megbízását, valamint Dr. Tóth Judit egyetemi docens az Alkotmányjogi Tanszék vezetésére szóló megbízását későbbi időpontban veszi át.

Az Általános Orvostudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást vett át

Dr. Forster Tamás egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központba,

Dr. Burián Katalin egyetemi docens az Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetbe,

Dr. Kereszty Éva egyetemi docens az Igazságügyi Orvostani Intézetbe,

Dr. Paulik Edit egyetemi docens a Népegészségtani Intézetbe, aki egyúttal habilitációs oklevelét is átveszi,

Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó az Orvosi Genetikai Intézetbe, aki egyúttal habilitációs oklevelét is átveszi.

A Bölcsészettudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott

Dr. Fogarasi György egyetemi docens, a tanszék jelenlegi vezetője az Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszékre,

Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, a tanszék jelenlegi vezetője a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékre,

Dr. Vajda Zoltán egyetemi docens, a tanszék jelenlegi vezetője az Amerikanisztika Tanszékre.

Egyéb elfoglaltsága miatt Dr. Füzi Izabella egyetemi docens a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékre, Dr. Szilasi László egyetemi docens a Régi Magyar Irodalmi Tanszékre, Vargáné Dr. Drewnowska Ewa egyetemi docens a Német Nyelvészeti Tanszékre és Dr. Virág Zoltán egyetemi docens a Modern Magyar Irodalmi Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

Tanszékvezetői megbízást kapott 2012. július 1-jétől a Természettudományi és Informatikai Karra

Dr. Gingl Zoltán egyetemi docens a Műszaki Informatikai Tanszékre,

Dr. Körmöczi László egyetemi docens az Ökológiai Tanszékre,

Dr. M. Tóth Tivadar egyetemi tanár az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékre,

Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár a Kísérleti Fizikai Tanszékre,

Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár a Mikrobiológiai Tanszékre.

A Zeneművészeti Kar Zeneelmélet Tanszékére szóló tanszékvezetői megbízást és főiskolai docens kinevezést vesz át Dr. Tóth Péter megbízott főiskolai docens.

A Fogorvostudományi Kar Szájsebészeti Tanszékére szóló tanszékvezetői megbízását egyéb elfoglaltsága miatt Dr. Nagy Katalin egyetemi tanár, a tanszék jelenlegi vezetője későbbi időpontban veszi át.

Tanszékvezetői megbízást kap 2012. szeptember 1-jétől

a Természettudományi és Informatikai Karon

Dr. Pap Gyula egyetemi tanár a Sztochasztika Tanszékre.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékére, 2012. szeptember 25-től hatályos tanszékvezetői megbízást vett át Dr. Tuska Tünde főiskolai docens.

Tanszékvezetői megbízást kap 2012. november 14-től

az Általános Orvostudományi Karon

Dr. Zsoldiné Dr. Urbán Edit egyetemi docens a Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetbe,

2012. november 16-tól

Dr. Varga Endre egyetemi tanár a Traumatológiai Klinikára.

 

2012. július 1-jétől hatályos, az SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtárba szóló, informatikai főigazgató-helyettesi (magasabb vezetői) megbízást vett át Dr. Kokas Károly, a könyvtár jelenlegi informatikai főigazgató-helyettese.

 

A Herman Ottó Kollégiumba szóló, 2012. július 1-jétől hatályos igazgatói megbízást kapott Buzás Szilárd Árpád, a kollégium jelenlegi igazgatója.

Az Eötvös Loránd Kollégium Igazgató Tanácsa 2012. július 1-től hatályos elnöki megbízását Dr. Kincses János egyetemi docens más irányú elfoglaltsága miatt későbbi időpontban veszi át.

 

Egyetemi docens kinevezést kapott 2012. július 1-jétől

az Általános Orvostudományi Karon

Dr. Baczkó István adjunktus - aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette - a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetbe,

Dr. Lengyel Csaba adjunktus - aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette - az I. számú Belgyógyászati Klinikára,

Dr. Sepp Róbert adjunktus a II. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központba,

Dr. Szabó Andrea adjunktus a Sebészeti Műtéttani Intézetbe,

Dr. Várkonyi Tamás adjunktus - aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvett - az I. számú Belgyógyászati Klinikára.

a Természettudományi és Informatikai Karon

Dr. Hamari Zsuzsanna adjunktus a Mikrobiológiai Tanszékre,

Dr. Kredics László adjunktus a Mikrobiológiai Tanszékre,

Dr. Nagy Gábor tudományos főmunkatárs – aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette - a Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszékre,

Dr. Nyúl László adjunktus a Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékre.

Egyéb elfoglaltsága miatt Dr. Földi Péter adjunktus az Elméleti Fizikai Tanszékre szóló kinevezését későbbi időpontban veszi át.

 

Főiskolai docens kinevezést kapott a Mezőgazdasági Karon 2012. július 1-jétől

Dr. Jakab Péter megbízott főiskolai docens a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe,

Dr. Komarek Levente adjunktus a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetbe,

Dr. Mári Edit Ilona nyelvtanár a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetbe.

A Mérnöki Karra szóló főiskolai docens kinevezést vett át

Dr. Fabulya Zoltán adjunktus az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe,

Dr. Hampel György adjunktus az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe,

Dr. Kotoszné Dr. Székely Andrea megbízott főiskolai docens az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe,

Dr. Nagy Valéria megbízott főiskolai docens a Műszaki Intézetbe.

A Zeneművészeti Karra szóló főiskolai docens kinevezést kapott

Dr. Gévayné Dr. Janurik Márta megbízott főiskolai docens a Vonós Tanszékre.

2012. augusztus 15-től hatályos, főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kap

a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon

Dr. Demcsák Katalin adjunktus a Felnőttképzési Intézetbe,

Dr. Lippai László adjunktus az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetbe,

Dr. Nagy Angelika adjunktus a Felnőttképzési Intézetbe,

Dr. Sós Katalin adjunktus az Általános és Környezetfizikai Tanszékre,

Dr. Zalai Anita adjunktus az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Regionális és Környezettörténeti szakcsoportjába.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Radács Marianna adjunktus a Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszékre, valamint Dr. Molnár Andor adjunktus a Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszékre szóló kinevezését későbbi időpontban veszi át.

 

Tudományos főmunkatárs munkakörre szóló kinevezést kapott 2012. július 1-jétől

az Általános Orvostudományi Karon

Dr. Csonka Csaba tudományos munkatárs a Biokémiai Intézetbe,

Dr. Somogyvári Ferenc adjunktus az Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetbe,

Dr. Jost Norbert László, az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája Keringésfarmakológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetbe.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Kalmár Tibor megbízott tudományos főmunkatárs a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központba szóló kinevezését a későbbiekben veszi át.

 

Ebben a tanévben sikeresen habilitáltak a Szegedi Tudományegyetemen, átvették oklevelüket:

az SZTE oktatói közül:

Dr. Bajory Zoltán, az Urológiai Klinika adjunktusa,

Dr. Bereczki Csaba, a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ egyetemi docense,

Dr. Földesi Imre, az I. sz. Belgyógyászati Klinika adjunktusa,

Dr. Gácser Attila, a Mikrobiológiai Tanszék tudományos főmunkatársa,

Dr. Kelemen Zoltán, az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék adjunktusa,

Dr. Krémer Sándor, a Filozófia Tanszék egyetemi docense,

Dr. Osvay Károly, az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék egyetemi docense,

Dr. Radnai Márta, a Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék egyetemi docense,

Dr. Szilassi Péter, a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék főiskolai docense,

Dr. Tóth Sándor László, a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi docense,

Más irányú elfoglaltsága miatt oklevelét nem tudta személyesen átvenni Dr. Tálosi Gyula András, a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ egyetemi docense és Dr. Gyurcsik Béla, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék adjunktusa.

A szegedi egyetemen sikeresen habilitált más intézmény dolgozói:

Dr. Balogh Sándor, az Országos Alapellátási Intézet főigazgatója,

Dr. Hansági Kulcsár-Szabó Ágnes, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi docense,

Dr. Jakab Gusztáv, a Szent István Egyetem Környezettudományi Intézetének egyetemi docense,

Dr. Papp Andrea, a bécsi Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie adjunktusa,

Dr. Székely Andrea, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének klinikai főorvosa.

Más irányú elfoglaltsága miatt oklevelét nem tudta átvenni Dr. Czakó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófiai Intézetének egyetemi docense.

 

A Szegedi Tudományegyetem Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.

Professor Emerita oklevelét vette át:

Dr. Olajos Terézia, a Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára.

Dr. Raskóné Dr. Báthori Mária, a Gyógyszerésztudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Kovács Erzsébet Terézia, a Mérnöki Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. Keveiné Dr. Bárány Ilona, a Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára.

Professor Emeritus oklevelét vette át:

Dr. Lonovics János, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára,

Dr. Penke Botond, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára,

Dr. Varga Tibor, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára,

Dr. Benet Iván, a Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára,

Dr. Szabó Mihály, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar nyugalmazott főiskolai tanára.

Dr. Sonkodi István, a Fogorvostudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára Professor Emeritus oklevelét kari ünnepségen vette át.

 

A Szegedi Tudományegyetem egyetemi magántanár kitüntető címet adományozott

az Általános Orvostudományi Karon

Dr. Izbéki Ferencnek, a Fejér Megyei Szent György Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosának, aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette.

A Bölcsészettudományi Karon

Dr. Ötvös Péternek, a Régi Magyar Irodalmi Tanszék nyugalmazott egyetemi docensének.

 

A Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanár kitüntető címet adományozott

az Általános Orvostudományi Karon

Dr. Csató Miklósnak, az F. Hofmann – La Roche Ltd. Pharma Division Preclinical Research and Development igazgatójának,

a Gazdaságtudományi Karon

Dr. Csanádi Máriának, az MTA Közgazdaság- és Regionális Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet tudományos tanácsadójának,

Dr. Inzelt Annamáriának, a Pénzügykutató Zrt., Innovációs Kutatóközpont igazgatójának.

A Gyógyszerésztudományi Karon

Dr. Dormán Györgynek, a ThalesNano Zrt. tudományos innovációs menedzser igazgatójának, aki egyúttal a habilitációs oklevelét is átvette,

A Mérnöki Karon

Dr. Győri Zoltán egyetemi tanárnak, a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet főigazgatójának.

Címzetes egyetemi tanári oklevelét a Fogorvostudományi Karon, kari ünnepség keretében vette át Dr. Szentpétery András György, a hallei Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg egyetemi docense, és Dr. Sofia Aroca Sotelofogorvos (Franciaország, Saint-Germain-en-Laye). Szintén kari ünnepségen vette át címzetes egyetemi tanár oklevelét a Gyógyszerésztudományi Karon Dr. Tóth Gábor, a BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének nyugalmazott tudományos tanácsadója.

 

Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kaptak

az Állam- és Jogtudományi Karon

Dr. Hegedűs István, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke,

Dr. Lukács János dandártábornok, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya,

Dr. Törő Sándor, a Csongrád Megyei Főügyészség főügyész-helyettese.

A Mérnöki Karon

Dr. Fekete Gyula, a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége főtitkára.

A Természettudományi és Informatikai Karon

Dr. Kiss István, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója,

Dr. Kós Péter, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézet tudományos főmunkatársa.

A Gyógyszerésztudományi Karra szóló címzetes egyetemi docens kitüntető címét Dr. Mikulásik Endre László, az EGIS Nyrt. Lacta Gyógyszergyár (Körmend) Gyógyszerfejlesztési Laboratóriumának vezetője kari ünnepség keretében vette át.

 

A Szegedi Tudományegyetem címzetes főiskolai docens kitüntető címet adományozott

az Állam- és Jogtudományi Karon

Dr. Bangha Ágnesnek, a Csongrád Megyei Kormányhivatal jogtanácsosának,

Dr. Hegedűs Bulcsúnak, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság belső adatvédelmi felelősének,

Dr. Henkey Istvánnak, a Dr. Partner Vezetői Tanácsadó és Oktatásszervező Bt. cégvezetőjének,

Dr. Ladó Máriának, az Emberi Erőforrások Minisztérium Nemzetközi Főosztálya főosztályvezetőjének,

Dr. Tóth Vilmának, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatal jogtanácsosának.

Más irányú elfoglaltsága miatt kitüntető címét Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors, a Foglalkoztatási Hivatal szakmai tanácsadója későbbi időpontban veszi át.

Címzetes főiskolai docens kitüntető címet kapott a Mérnöki Karon

Nagy Endre, a Pick Szeged Zrt. vezérigazgatója.

 

A Szegedi Tudományegyetem kiemelkedő gyakorlati oktató munkájukért Mesteroktató kitüntető címet adományozott az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon Dunainé Szűcs Katalin családgondozó szociális munkásnak, Farkas Attila terápiás segítő szociális munkásnak, Kovácsné Szántó Zsuzsanna osztályvezető ápolónak, Thékes Lászlóné vezető gyógytornásznak és Virágh Anikó védőnőnek. A kitüntető címet kari ünnepségen adták át.

 

Kiemelkedően eredményes egyetemi közéleti, szakmai munkájuk elismeréséül Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesültek

az Állam- és Jogtudományi Karról

Dr. Bobvos Pál tanszékvezető egyetemi docens, az Állam- és Jogtudományi Karon az oktatásban valamint a kutatásban több mint három évtizeden keresztül végzett sokoldalú és sikeres munkája elismeréséül;

az Általános Orvostudományi Karról

Lehocki Balog Andrea osztályvezető, az idegen nyelvű térítéses képzés szervezésében folyamatosan nagy odaadással végzett, lelkiismeretes és fáradhatatlan munkája elismeréséül;

a Természettudományi és Informatikai Karról

Dr. Manczinger László egyetemi docens, a Mikrobiológiai Tanszéken több mint három évtizeden keresztül végzett sikeres kutatói, valamint magas színvonalú oktatói tevékenysége elismeréséül;

Fodor Tamásné nyugalmazott tanszéki kisegítő, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék munkatársaként körültekintően és példás hozzáértéssel ellátott munkájának elismeréséül.

A Fogorvostudományi Karról Baloghné Juhász Zsuzsanna asszisztens, Mityók Ibolya asszisztens és Székely Sándorné gondnok Rektori Elismerő Oklevelét kari ünnepség keretében vette át.

Más irányú elfoglaltsága miatt Rektori Elismerő Oklevelét későbbi időpontban veszi át a Természettudományi és Informatikai Kar adjunktusa, Dr. Geretovszky Zsolt és egyetemi docense, Dr. Maróti Miklós, valamint az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet nyelvtanára, Hohl Zsuzsanna.

 

Balog Zoltán miniszter úr a fizika felsőfokú oktatásában, hallgatók nemzedékeinek eredményes tanításában, nevelésében, az atom- és molekulafizikai kutatásokban, valamint az oktatásfejlesztés és tudományszervezés területén végzett sok évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott Dr. Gyémánt Ivánnak, a Természettudományi és Informatikai Kar Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi docensének.

Balog Zoltán miniszter úr Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott Dr. Zakar Andrásnak, az Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék főiskolai tanárának kiemelkedő oktatói és nevelői, valamint tudományos tevékenysége elismeréséül. Tanár Úr kitüntetését kari ünnepségen veszi át.

SZTEpress

 

Díjátadó galéria
Az egyetemi díjátadón készült képgaléria itt megtekinthető

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

044A0978_1024

Cafe Radnóti néven nyitotta meg kapuit október végén karunk új közösségi tere a szegediek és környékbeliek előtt, hivatalos átadójára pedig november 11-én került sor. A karunk volt magyar-francia szakos hallgatójáról, Radnóti Miklósról elnevezett kávézó számos irodalmi és művészeti rendezvénnyel várja az érdeklődőket, a BTK főépületében.