akademiai

Az MTA levelező tagjává választották Prof. Dr. Németh T. Enikőt, az akadémia rendes tagja lett Prof. Dr. Kenesei István

Száztíz jelölt közül választotta ki az Akadémikusok Gyűlése az MTA rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. Május 3-án Németh T. Enikőt, a BTK Általános Nyelvészeti Tanszékének vezetőjét az MTA levelező tagjává választották, míg Prof. Dr. Kenesei Istvánt, a Nyelvtudományi Doktori Iskola alapítója rendes tagjává vált az Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának. A kiválasztott kutatókat az Akadémia 195. közgyűlése után hivatalosan is bemutatták.

2021 decemberében adtunk hírt arról, hogy karunk négy oktatóját is az MTA levelező tagjának javasolták. A kutatók tudományos tevékenységének elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia háromévente ad arra lehetőséget, hogy új akadémikusok csatlakozzanak a köztestülethez. A jelöléshez – a magas szintű tudományos munkán felül – legalább három, már MTA-tagtól érkező ajánlásra is szükség van, így maga a jelöltté válás is nagy elismerést jelent a kutatók számára.


„Az Akadémia Alapszabálya szerint levelező taggá az a magyar állampolgár választható meg, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli” – írja az MTA. Rendes taggá az a személy válhat, aki levelező tagságának megléte óta jelentős tudományos eredményeket ért el. A javaslatok áttekintése után a végső döntés titkos szavazás útján születik meg.


Az akadémikusok érdemeinek rövid leírása a választási javaslatban olvasható:


Németh T. Enikő:

1964-ben született Celldömölkön. 2017 óta az MTA doktora. A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterülete a magyar nyelv pragmatikája és az elméleti nyelvészet.


Kutatásai magyar nyelvi empirikus adatokból kiindulva felvetik a grammatika-pragmatika viszony nyelvelméleti kérdéseit, azokra eredeti válaszokat adnak, és eljutnak egy hatékony metatudományos gondolkodásmód alkalmazásához. Hazai publikációi mellett tanulmányait szakterülete legtekintélyesebb nemzetközi folyóirataiban (Journal of Pragmatics, Intercultural Pragmatics) és kiadóinál (Elsevier, de Gruyter, Springer, Palgrave Macmillan, Benjamins) közli. Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use: Grammar and Pragmatics Interacting (Sheffield: Equinox, 2019) című könyvéért 2020-ban Akadémiai Díjban részesült.


Jelentősen hozzájárult a magyar nyelv pragmatikájával foglalkozó kutatások nemzetközi integrációjához. Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy 2021-ben az Academia Europaea tagjai közé választotta.


Kezdeményezte a hazai pragmatikai kutatások intézményrendszerének létrehozását. Kiváló tanítványok sorát indította el a tudományos pályán. Jelenleg az MTA Nyelvtudományi Bizottságának alelnöke és az MTA közgyűlési képviselője.


Akadémiai doktori értekezésének megvédése óta elért új eredményei közül kiemelkedik az adatok elmosódott határainak a felismerése és ennek következtében a pragmatikai adatfogalom újragondolásának szükségessége.


AJÁNLÓK: Bollobás Enikő, Hoffmann István, Kertész András, Tolcsvai Nagy Gábor


Kenesei István:

Budapesten született 1947-ben. 2016 óta az MTA levelező tagja, a Nyelvtudományi Kutatóközpont professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a mondattan.


Levelező taggá választása óta a magyar alaktannal kapcsolatos kutatásai új részterületekkel bővültek. Közleményei száma mintegy ötvennel, idézettsége több mint hatszázzal gyarapodott. Sorozatszerkesztője az Amsterdam University Pressnél megjelenő Comprehensive Grammar Resources és a Hungarian Comprehensive Grammar köteteinek. Nagy visszhangot váltott ki az az általa szerkesztett és részben írt kötet is, melynek fejezetei Chomsky 90. születésnapja alkalmából a generatív nyelvelmélet interdiszciplináris hatását elemzik.


AJÁNLÓK: É. Kiss Katalin, Kertész András, Pléh Csaba


A rangos elismeréshez ezúton is gratulálunk és további sikereket kívánunk!


Az új tagok listája a következő oldalon elérhető:

https://mta.hu/data/dokumentumok/egyeb_dokumentumok/2022/tagok_2022_NET-2.pdf

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!