cartel_artes_liberales.jpg

BA - Szabad bölcsészet (Filozófia/Etika/Művészettörténet)

BA - Szabad bölcsészet (Filozófia/Etika/Művészettörténet)

 

Képzési forma, tagozat: Alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat

 

Képzési idő (A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő):

- a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 6 félév, mindösszesen 180 kredit.A Szabad bölcsészet képzés általános célja:

A szabad bölcsészet alapszakon megszerzett diploma egyrészt bármilyen, a kultúrához és a kommunikációhoz tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott diploma olyan átfogó műveltség elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is. A szabad bölcsészet alapszak felkészít a jogi, gazdasági és bölcsész ismeretek magasabb szintű elsajátítására is.

 

A szabad bölcsészet alapképzésben hat specializáció közül választhatnak a hallgatók: filozófia, etika, művészettörténet, filmelmélet/filmtörténet, vallástudomány, illetve kommunikáció- és médiatudomány.A szakképzettség megnevezése

Alapszakos szabad bölcsész

 

Szabad bölcsészet BA főbb tárgyak

 

Alapozó ismeretek

Filozófiatörténet, Társadalomismeret, Könyvtár- és informatikai alapismeretek, Bevezetés a filmelméletbe, Bevezetés a vallástudományba, Bevezetés a filozófiába, Bevezetés az etikába, Bevezetés a művészettörténetbe, Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba

 

A Filozófia Tanszék által indított specializációk: Filozófia, Etika, Művészettörténet.FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ

 

A filozófia specializáció a kétezerötszáz éves nyugati bölcseletbe, annak történetébe és problémarendszerébe kíván öt féléven keresztül bevezetést nyújtani. A képzés két fő része: filozófiatörténet és szisztematikus filozófia. A filozófiatörténeti kurzusokon öt nagy korszak kerül áttekintésre: az antik, a középkori és reneszánsz, az újkori és felvilágosodáskori, a 19. századi illetve a 20. századi és kortárs filozófiai irányzatok. A hallgatók a képzés végére egy teljes átfogó képet kapnak a nyugati kultúra bölcseleti hagyományáról a kezdetektől napjainkig. A szisztematikus kurzusokon olyan filozófiai diszciplínák kapnak szerepet, mint a metafizika és lételmélet, az ismeretelmélet, az etika és morálfilozófia, a társadalom és történetfilozófia, a logika és a vallásfilozófia. A filozófia specializáció elvégzésével a hallgatók elsajátítják az alapvető filozófiai műveltséget és a filozófiai írás készségeit. A BA filozófia specializációra a későbbiekben filozófia MA és doktori (PhD) képzés épül.

 

Általános szakterületi ismeretek

Logika, Metafizika és ontológia, Ismeret- és tudományelmélet, Társadalomfilozófia, Etika és morálfilozófia, Idegen nyelvű szakszövegolvasás

Differenciált szakmai ismeretek

Antik filozófiák, Középkori és reneszánsz filozófiák, Újkori és felvilágosodás kori filozófiák, a 19. század filozófiái, 20. századi és kortárs filozófiák.
ETIKA SPECIALIZÁCIÓ

 

Az etika jelenleg az egyik legnagyobb társadalmi igényre számot tartó bölcsész tudományág. A felgyorsult fejlődésben a szakemberek, a törvényalkotók és végrehajtók azzal az igénnyel lépnek föl, hogy a változó cselekvési követelmények közt érték-orientációt kapjanak, ilyenekre támaszkodhassanak. Az etika szakon végzettekre egyre nagyobb szükség van és lesz az oktatásban, a médiában, a törvény-előkészítésben és a törvényalkotásban, az orvoslásban, a tudományban.

Az etika specializációnak kettős célja van: egyrészt bevezetést nyújtani az etikai és morálfilozófiai hagyományba az etikatörténet és a filozófiai etika (morálfilozófia) alapvető problémáinak tárgyalásával, másrészt megismertetni a kortárs etikai és alkalmazott etikai tendenciákat és az általuk felvetett problémákat. Az etika specializáción ezért az oktatás a következő tartalmi egységekre bomlik: etikatörténet, alkalmazott etikák (médiaetika, gazdasági etika, orvosi etika, környezeti etika, bioetika), antropológia és pszichológia, tematikus etika és kortárs etikai diskurzusok. A BA etika specializáció a későbbiekben a filozófia MA képzésen belül külön etika szakirányon folytatható, továbbá a Filozófia Tanszék doktori programja is tartalmaz morálfilozófia alprogramot. 

 

Általános szakterületi ismeretek

Propedeutika, Etikatörténet, Antropológia és pszichológia, Nevelésfilozófia

Differenciált szakmai ismeretek

Alkalmazott etika, Tematikus (ágazati) etikák, Modern és kortárs etikai diszkurzusok, Idegen nyelvű szakszövegolvasás.
MŰVÉSZETTÖRTÉNET SPECIALIZÁCIÓ

 

A specializáció célja a műalkotásokkal, a művészi tevékenységgel értőn foglalkozó szakemberek elméleti képzésének megalapozása. A hallgatók megismerkedhetnek a képzőművészet korszakainak jellegzetességeivel, az alkotások befogadásának legfontosabb problémáival, az alapos interpretáció teoretikus és fogalmi feltételeivel. A képzés a korstílusokba, illetve a különböző stílusirányzatokba vezeti be a hallgatókat, az antikvitástól a kortárs művészetig bezárólag, és betekintést enged a képzőművészeti áramlatokat alakító eszmetörténeti folyamatokba. Az átfogó művészet- és eszmetörténeti előadások mellett a program részét képezi a műelemzés, művészettörténeti textusok interpretációja, valamint a kutatás-módszertan. Az elméleti stúdiumok mellett fontosnak tartjuk a műalkotások értelmezésével kapcsolatos gyakorlati jártasság megszerzését is, célunk továbbá, hogy támogassuk a hallgatók interpretációs kompetenciáit, nyelvi kifejezőkészségét, lehetőséget nyújtsunk, a műalkotások, kiállítások értő és kritikus értékelésében való gyakorlatszerzésre, az esszé-, és tanulmányírásra. A specializáció felkészíti a hallgatókat a bölcsész ismeretek magasabb szintű elsajátítására, ugyanakkor célunk olyan szakemberek képzése, akik megállják a helyüket a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon, múzeumoknál, galériákban, kulturális intézményeknél, szerkesztőségeknél is.

 

Általános szakterületi ismeretek

Művészettörténet alapismeretek, Korstílusok, Kortárs művészet, Műelemzés

Differenciált szakmai ismeretek

Művészettörténet 1–4., Eszmetörténet (Antik eszmetörténet–20. századi eszmetörténet), Kortárs művészet, Műelemzés 1–4., Kortárs művészetelmélet, Kortárs művészet, A művészettörténet alapjai, Kutatásmódszertan, Szakszövegolvasás, Kiállítás-elemzés