Képzési keretek

Az általános képzési kereteket Az SZTE Málnási Bartók György Doktori Iskolája menüpont mutatja be.

 

Az oktatás és kutatás specifikus keretei

 

A kutatómunka alapvetően személyre szabott és a témavezető irányítása alatt folyik. A témavezető feladata, hogy figyelemmel kísérje a doktorandusz kutatói valamint esetleges oktatói tevékenységét és teljesítményét, konzultációs lehetőséget biztosítson a hallgató kutatásainak megvitatására, és félévenként értékelje munkáját.

 

Fontosnak tartjuk, hogy a doktoranduszok már az első évtől aktívan dolgozzanak saját kutatási témájukon. Ennek elősegítését szolgálják a félévenként leadandó Kutatási beszámolók, az előírt publikációs és konferencián való részvételi követelmények. Ezen felül azonban az oktatási rendbe beépítünk ún. Műhelyszemináriumokat is. Ezeken a szemináriumokon a hallgatók saját kutatási eredményeikről számolnak be egymásnak ill. a szeminárium vezetőjének. Ezzel folytonos kutatási tevékenységre ösztönözzük őket, másrészt lehetővé tesszük, hogy nyomon követhessék egymás fejlődését is, illetve speciális kutatási irányukat egyéb kutatások alakulásával összevethessék, esetleg azokkal integrálhassák. Ez a forma különösen alkalmas a saját, szűkebb kutatási horizont tágítására, a gondolatmenetek konzisztenciájának ellenőrzésére, az elméletképzési fogékonyság fejlesztésére. Az elmélyült, témaspecifikus szakmai ismeretek átadása túlnyomórészt hagyományos szakkurzusok formájában történik.

 

A kutatási tevékenység elősegítése érdekében a Műhelyszemináriumok mellett előírjuk, hogy a doktoranduszok minden második félévben Kutatócsoporti beszámolón vegyenek részt, a Doktori Iskola (oktatókból és hallgatókból álló) plénuma előtt. Ezek az alkalmak lehetővé teszik a hallgatók számára a szélesebb körű visszajelzést kutatásaikkal kapcsolatban, a disszertációs időszakban pedig közvetlen módon segítik az értekezés struktúrájának és argumentációjának szakmai szempontból kielégítő alakítását.

 

A filozófia szakot (MA) nem végzett doktoranduszoknak (illetve csupán minor szakot végzetteknek)  – előképzettségüktől illetve előtanulmányaiktól függően – egy, két vagy három különbözeti vizsgát (szigorlatot) írunk elő, melynek anyaga részben előképzettségeik hiányosságait pótolja, részben a kutatásaikhoz kapcsolódó releváns filozófiai ismereteket mélyíti el. A különbözeti vizsgák abszolválása a 3. félév végéig kötelező, enélkül a 4. félévben programspecifikus kurzusok nem vehetőek fel.