A Doktori Iskola felvételi követelményei és rendje

A PhD képzés felvételi rendjére vonatkozó általános felhívást és információkat lásd:

 

http://www.u-szeged.hu/dokint/felveteli

 

http://www.u-szeged.hu/oktatas/doktori-intezet/felveteli-4-eves-doktori?objectParentFolderId=13253


SZTE Doktori Szabályzat:

https://u-szeged.hu/dokint/dokumentumok/szabalyzatok


 

A jelentkezés az ETR-Modulo rendszerén keresztül történik. A Filozófia Doktori Iskola kéri a felvételizőket, hogy a mellékleteket papíron is juttassák el a Doktori Intézethez.

 

Kérjük továbbá, hogy a jelentkezők az SZTE Doktori Szabályzatában előírt dokumentumokhoz (leckekönyv másolat, önéletrajz, publikációs jegyzék, stb.) egy kutatási tervezetet is mellékeljenek. A kutatási tervezet (2-3 oldal terjedelemben) ismerteti

 

1. a kutatás közelebbi témáját (cím tervezettel), problémafelvetését, bemutatja, hogy az adott témára vonatkozó eddigi kutatások fényében milyen eltérő vagy új irányokra vonatkozik a kutatás,

2. ismerteti a kutatásnak a tervezett disszertáció előrelátható tartalmának megfelelő tervezetét (tartalomjegyzék vázlatot),

3. tartalmaz egy reprezentatív (idegen nyelvű szakirodalmat is bőségesen felsoroló, ha ez releváns) bibliográfiát a kutatandó témára vonatkozóan,

4. megjelöli az alprogramot, amelynek keretében tanulmányait folytatni kívánja.

 

A kutatási tervezet a későbbiekben nem kötelezi a jelöltet annak pontos követésére vagy kidolgozására, csupán orientációul szolgál a jelentkező előzetes felkészültségének és a kutatás illetve a tervezett disszertáció plauzibilitásának megítéléséhez.

 

A felvételi jelentkezéshez mellékelendő kutatási tervezet nélkül a Doktori Iskola hiányosnak tekinti a benyújtott dokumentumokat!

 

A Doktori Iskola az ODT honlapján teszi közzé azokat a kutatási témákat, amelyekben a Doktori Iskola tagjai témavezetést vállalnak. A témavezetők azonban vállalhatnak témavezetést a közzétett kutatási témákhoz kapcsolódó témakörökből is.

 

A kapcsolódó témakörök tisztázása, pontosítása illetve meghirdetése érdekében az ilyen (nem meghirdetett) témák iránt érdeklődő jelentkezőknek ajánlatos a felvételi előtt megkeresniük a lehetséges témavezetőt.

 

 

A Filozófia Doktori Iskola általános felvételi kritériumai

 

A Filozófia Doktori Iskola felvételi eljárása azokat a paramétereket veszi alapul, amelyek az Egyetem Doktori Szabályzatában kerültek rögzítésre (IV. 17-27). A felvételin elérhető pontszámokba a felvételi elbeszélgetés értékelésén kívül beszámít a diploma átlag, a felvételihez kötelezően előírt nyelvvizsgákon felüli nyelvvizsgák, OTDK helyezés, meglévő publikációk, egyéb releváns végzettség vagy képzés és szakmai tevékenység (konferencia-részvétel vagy -szervezés, folyóirat szerkesztés, szakmai szervezetekben viselt tisztség vagy munka, stb.). (Lásd alább.)

 

A Filozófia Doktori Iskola elsősorban a filozófia mint diszciplína kutatói utánpótlását kívánja biztosítani, ezért a jelentkezők szakmai kiválasztása során kiemelt szempontot jelent a kutatói rátermettség, az önálló, problémamegoldó, reflexív és kritikai gondolkodás megléte, a kreativitás, valamint elkötelezettség a tudományos kutatás iránt. A Filozófia Doktori Iskola olyan jelöltek jelentkezésére számít, akik nagy munkabírással, kellő előképzettséggel, nyelvismerettel és kiemelkedő szellemi képességekkel rendelkeznek.

 

Tekintettel arra, hogy a filozófia nem csak egy diszciplína a többi között, hanem olyan terület, mely gyakorlatilag valamennyi más diszciplínával kapcsolatban áll, a Filozófia Doktori Iskola nyitott olyan tudós-aspiránsok felvétele iránt, akik más tudományterületen szereztek MA diplomát, ill. előzetes tudományos képzettséget – feltéve, hogy ez párosul a filozófiának a Doktori Iskola kutatási területei iránti érdeklődéssel. A szükséges szakmai tudás biztosítása érdekében – és a választott kutatási iránytól függően – a Doktori Iskola filozófia szakos (MA) diplomával nem rendelkezőknek (beleértve a minor szakos diplomát is) az első három félév során maximum három különbözeti vizsga abszolválását írja elő. Egyes esetekben – és személyre szabottan – előírhatja a filozófia területéről kiegészítő kurzusok felvételét is.

 

A felvételi eljárás ugyanakkor formai tekintetben egységes: valamennyi jelölttel szemben a tudományos kutatás iránti elkötelezettség, a szakmai kiválóság és rátermettség, valamint a kutatói munkára való alkalmasság kritériumait tartja szem előtt. A formai követelmények egységes jellege másfelől nem zárja ki, hogy minden jelentkező esetében az illető személyes érdeklődési körét, szakmai indíttatását is figyelembe vegyük. A felvételi eljárás során mérlegelni kívánjuk, hogy a már meglévő előzetes tudás, szakmai és nyelvismeret, stb. elegendő-e a tanulmányok sikeres megkezdéséhez illetve a disszertáció elkészítéséhez.

 

A Filozófia Doktori Iskola követelménye a nyelvtudás tekintetében


A felvételizőnek a felvételi jelentkezéskor legalább középfokú (C típusú, írásbeli + szóbeli) államilag elismert nyelvvizsgával – vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal – kell rendelkeznie a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, szerb-horváth. Ókori témák esetében ezen felül középfokú ógörög vagy latin nyelvtudás (államilag elismert középfokú nyelvvizsga) is szükséges.

 


 

 A Filozófia Doktori Iskola felvételi rendje

 

A felvételi eljárás az alábbi négy lépésben zajlik:

 

1. A jelentkezők által az SZTE Doktori Szabályzatában előírt benyújtandó dokumentumok (leckekönyv másolat, nyelvvizsga bizonyítvány, önéletrajz, publikációs jegyzék, stb.) és a kutatási tervezet értékelése. Ebbe a munkába bekapcsolódnak a Doktori Iskola megfelelő szakértelemmel rendelkező tagjai.

 

2. Felvételi elbeszélgetés. A mindenkori jelentkezők képzettségbeli összetételétől függően a Doktori Iskola Tanácsa felvételi munkabizottságot nevez ki a beszélgetések lebonyolítására. A beszélgetés a jelentkezők szakmai rátermettségét, előképzettségét, kutatói alkalmasságát, tudományos elkötelezettségét, valamint kutatási tervezetük plauzibilitását méri fel. Ugyanakkor sor kerül az előzetes tárgyi tudás hozzávetőleges felmérésére is, főleg abból a célból (amennyiben releváns), hogy meghatározzuk az abszolválandó különbözeti vizsgák számát és az esetleges kiegészítő stúdiumokat az egyes területeken fennálló felkészültségbeli hiányosságok kiegyenlítésére.

 

3. Az előzetesen benyújtott dokumentumok és a felvételi beszélgetés alapján a felvételi bizottság kialakítja a jelentkezők rangsorát, beleértve az ösztöndíjas helyek elosztását is.

 

4. A Doktori Iskola Tanácsa a rangsort továbbítja a TDT-hez, mely dönt a jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról, valamint az ösztöndíjas helyek elosztásáról.

 

A Doktori Iskola felvételi pontrendszere

 

I. Hozott pontok (max. 50 pont):

 

1. Diploma/diplomák

első MA diploma átlaga

jeles  = 5 pont

jó = 4 pont

közepes = 3 pont

elégséges = 2 pont

 

második (releváns) MA diploma átlaga 

jeles  = 5 pont

jó = 4 pont

közepes = 3 pont

elégséges = 2 pont

-------------------

Max: 10 pont

 

2. Egyéb képzések

az MA diplomától eltérő tárgyú, de releváns BA diploma átlagtól függetlenül = 2 pont (esetleges harmadik releváns MA diploma átlagtól függetlenül = 2 pont)

 

egyéb államilag elismert, de nem egyetemi szintű releváns képzés = egyenként 1-1 pont

-------------------

Max: 3 pont

 

3. Nyelvtudás

az MA diplomaszerzéshez szükséges középfokú és alapfokú nyelvvizsga feletti

 

felsőfokú komplex nyelvvizsga = egyenként 4 pont

felsőfokú szóbeli nyelvvizsga = egyenként 2 pont

felsőfokú írásbeli nyelvvizsga = egyenként 2 pont

középfokú komplex nyelvvizsga = egyenként 2 pont

középfokú szóbeli nyelvvizsga = egyenként 1 pont

középfokú írásbeli nyelvvizsga = egyenként 1 pont

-------------------

Max: 6 pont

 

4. Tudományos diákköri munka

OTDK első hely: 5 pont

OTDK második hely: 4 pont

OTDK harmadik hely: 3 pont

OTDK különdíj: 3 pont

 

helyi TDK első hely = 3 pont

helyi TDK második hely = 2 pont

OTDK első hely: 5 pont

OTDK második hely: 4 pont

OTDK harmadik hely: 3 pont

-------------------

Max: 8 pont

------------------------------------

1-4: Max. összesen: 20 pont

 

5. Tudományos díjak, ösztöndíjak

külföldi tanulmányi ösztöndíj (Erasmus, nyári egyetemek stb.) = egyenként 2-2 pont

hazai tudományos ösztöndíj I. kategória (ÚNKP, Sófi-ösztöndíj stb.) = egyenként 2-2 pont

hazai tudományos ösztöndíj II. kategória (városi ösztöndíjak, kisebb egyetemi ösztöndíjak stb.) = egyenként 1-1 pont

-------------------

Max: 5 pont

 

6. Konferencia részvételek

előadás hazai magyar nyelvű konferencián = egyenként 5-5 pont

előadás hazai idegen nyelvű konferencián = egyenként 7-7 pont

előadás külföldi idegen nyelvű konferencián = egyenként 10-10 pont

-------------------

Max: 10 pont

 

7. Publikációk

szerzői szakkönyv/monográfia idegen nyelven = 17 pont

szerzői szakkönyv/monográfia magyar nyelven = 15 pont

magyar nyelvű könyvfejezet/szakcikk = egyenként 10 pont

idegen nyelvű könyvfejezet/szakcikk hazai kiadványban = egyenként 11 pont

idegen nyelvű könyvfejezet/szakcikk külföldi kiadványban = egyenként 12 pont

-------------------

Max: 15 pont

------------------------------------

5-7: Max. összesen: 15 pont

 

8. Írásbeli kutatási terv

A téma megalapozottsága, a kérdésfelvetések világossága, relevanciája, a releváns szakirodalom kiválasztása, bemutatása, előzetes hipotézisek, a tématerv illeszkedése a doktori iskola kutatási területeihez.

-------------------

Max: 15 pont

 

II. Szóbeli (max. 50 pont):

 

1. A jelentkező általános szakmai, módszertani felkészültsége/kompetenciái.

Max: 10 pont

-------------------

2. A jelentkező nyelvi felkészültsége/nyelvi kompetenciái a kutatás tárgyára való tekintettel; szakirodalmi jártasság, szakmai háttér és előélet, kutatói elkötelezettség.

-------------------

Max: 10 pont

3. Kutatási terv/tervezett doktori téma ismertetése, megalapozottságának, kutathatóságának, centrális kérdései plauzibilitásának bemutatása, felvetett kérdések, problémák megválaszolása.

-------------------

Max: 15 pont

4. Összbenyomás (kutatói rátermettség, gondolkodói érettség, argumentatív készség, előadói készség, az előképzettség, szakmai előélet és a kutatási terv összhangja, stb. ). Itt adhatóak pontok releváns esetben a hozott pontoknál nem beszámítható teljesítményekért is.

-------------------

Max: 15 pont

---------------------------------------------------------------

Összesen: 100 pont

 

 

Egyéni felkészülés

 

Általános rendelkezések (SZTE Doktori Szabályzat VI.52-55.)

 

1. Az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók kötelesek komplex vizsgára jelentkezni valamely doktori iskolába. A jelentkezés elfogadásáról a doktori iskola tanácsa javaslata alapján a TDT dönt. Az elfogadó határozat meghozatalának szükséges feltétele, hogy a pályázó tudományos tevékenysége illeszkedjék az adott doktori iskola profiljába, és megfelelő előzetes tudományos teljesítményt tudjon igazolni. Ha az egyéni felkészülő fokozatszerzéséhez az Egyetem közreműködését kívánja, akkor ennek engedélyezése előtt a doktori iskola köteles ellenőrizni a jelentkező előismereteit.

 

2. Komplex vizsgát legkésőbb a jelentkezés elfogadását követő vizsgaidőszakban kell tenni. Ha a doktorandusz az előírt határidőig nem tesz sikeres komplex vizsgát, akkor a hallgatói jogviszony megszűnik, a doktori képzés lezárul.

 

3. Az egyéni felkészülők mellé a doktori iskolák általában nem jelölnek ki témavezetőket és kutatómunkájukat sem az Egyetemen végzik. Amennyiben az egyéni felkészülők a tudomá- nyos kutatómunkájukat az Egyetemen végzik, a doktori iskola számukra témaveze- tőt/konzulenst jelöl ki.

 

4. Az önköltség mértékét – mely függ attól, hogy az egyéni felkészülők igényt tartanak-e tudományos vezetésre és hogy kutatómunkájukhoz az Egyetem infrastruktúráját milyen mértékben használják – a doktori iskola tanácsának javaslata alapján a TDT állapítja meg.

 

A Filozófia Doktori Iskola specifikus követelményei

 

1. A Doktori Iskolába történő egyéni felkészülői jelentkezés feltételei

· elkészült disszertáció benyújtása

· a disszertáció illeszkedése az Iskola profiljához

· kimeneti nyelvvizsga feltételek megléte

· 5 publikáció (szakmailag elismert folyóiratokban) és legalább 2 konferencia részvétel megléte

· az értekezés munkahelyi vitájának abszolválása.

 

2. A Doktori Iskolába elkészült disszertáció nélkül is lehet jelentkezni, az alábbi feltételekkel

· disszertáció benyújtása (legalább 70-80%-os készültségben)

· a disszertáció illeszkedése az Iskola profiljához

· kimeneti nyelvvizsga felételek megléte

· 4 publikáció (szakmailag elismert folyóiratokban) és legalább 1 konferencia részvétel

· témavezető kijelölése

· legalább két félév önköltség térítés befizetése.

 

Egyéb, a jelentkezés technikai kérdéseivel nem kapcsolatos információkra vonatkozóan kérjük jelentkezzenek a Doktori Iskola titkáránál, Dr. habil. Mogyoródi Emesénél: mse@philo.u-szeged.hu