raphael_school_of_athens1

Az SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolája

Az SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola 2007. óta működik, 2019-ig Prof. Dr. Csejtei Dezső, 2019-től Prof. Dr. Gyenge Zoltán vezetése alatt. Az Iskola legfontosabb célja a szakmailag megalapozott, eredeti kutatási eredményeket létrehozó, a nemzetközi modern filozófiai kutatás élvonalához mérten versenyképes oktatói, kutatói utánpótlás képzése.

 

Képzési programjaink összhangban állnak a Filozófia Tanszéken folytatott filozófiai kutatások hagyományaival, így az oktatás és kutatás súlypontja az európai (kontinentális) filozófiai tradíció története és kiemelkedő filozófusai illetve az e tradícióban született filozófiai diszciplinák művelése. Emellett az utóbbi évtizedben nyitottunk olyan, kurrensebb kutatási területek illetve diszciplinák felé is (alkalmazott filozófia, környezetfilozófia, bioetika, orvosi etika, analitikus filozófia, elmefilozófia, pragmatizmus, politikai filozófia, kultúrfilozófia, valláselmélet), amelyek e tradícióban viszonylag újak és közvetlenebb kapcsolatban állnak korunk társadalmi kihívásaival.

 

Iskolánk az országban az európai filozófiai hagyomány kiemelkedő alakjainak egyedülállóan széles spektrumú kutatását jeleníti meg és közvetíti (görög-római, itáliai, német, angol, francia, spanyol, dán, orosz, angol-amerikai, magyar). Ez nemzetközi viszonylatban is ritkaság.

 

Iskolánk sajátlagos profilja a sokszínűség és a nyitottság az interdiszciplináris kutatások felé. Ezért szívesen várunk olyan, MA szintű végzettséggel rendelkező hallgatókat is, akik nem rendelkeznek filozófia diplomával, azonban végzettségük tárgykörén belül (ez akár természettudomány is lehet, de lehet más humán diszciplina, pl. irodalomtudomány, esztétika, művészetelmélet és gyakorlat, kultúratudomány, ókortudomány, nyelvészet, pszichológia, szociológia, vallástudomány) filozófiai jellegű elméleti kutatási kérdésekkel kívánnak foglalkozni, a filozófián belül elfogadott módszertani és tágabban értelmezett diszciplináris keretek között.

 

Az Iskola képzési programja ezt az integráló szerepet kívánja intézményes keretek között megjeleníteni és az alprogramok által kijelölt kutatási irányok révén a doktori hallgatók és a szakma felé közvetíteni. Tudatában vagyunk annak az erős, világszerte érvényesülő tendenciának, mely az egyes tudományok diszciplináris atomizálódásának irányába mutat, azonban e tendencia felerősödésével az is egyre világosabban körvonalazódik, hogy a valóban innovatív tudományos eredmények egy része épp a különféle diszciplinák közötti együttműködés során jön létre. A filozófiatudomány a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok, a kultúra- és művészettudományok, a természettudományok és a vallástudományok bizonyos aspektusainak határterületén kiválón alkalmas ennek az integratív szerepnek a betöltésére, még akkor is, ha e hagyományos szerepe a diszciplináris tagozódás felerősödésével meggyengülni látszik.

 

Az Iskola képzési struktúrájának kialakításával tudatosan igyekszünk az egyes diszciplinák közötti átjárást, kommunikációt és kooperációt elősegíteni.

 

A Doktori Iskola öt fő oktatási és kutatási alprogramból áll. Ezek az alábbiak:

 

I. Metafizika és metafizikakritika

(programvezető: Prof. Dr. Pavlovits Tamás)

II. Etika, társadalom- és alkalmazott filozófia

(programvezető: Dr. habil. Simon József)

III. Művészetfilozófia

(programvezető: Prof. Dr. Gyenge Zoltán)

IV. Kultúrfilozófia és kultúraelmélet

(programvezető: Prof. Dr. Sándor Klára)

V. Valláselmélet

(programvezető: Prof. Dr. Máté-Tóth András)

 

Az alprogramok modulokra oszlanak, amelyek a főbb oktatási és kutatási irányon belül speciálisabb irányokat jelölnek ki. Ezek a következők:

 

  • I. Metafizika és

metafizikakritika

 

II. Etika, társadalom- és alkalmazott filozófia

III. Művészetfilozófia

IV. Kultúrfilozófia és kultúraelmélet

V. Valláselmélet

I.1. Kozmológia

II.1. Etika

 

III.1. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonológiája

IV.1. Kultúrfilozófia

V.1.

Vallásfilozófia

I.2. Ontológia

II.2. Társadalomfilozófia

III.2. A kép: a film és a színház szemiotikája

IV.2. Kultúraelmélet

 

V.2

Szisztematikus

vallástudomány

I.3. Episztemológia

II.3 Alkalmazott filozófia

 

III.3. A művészetfilozófia története

 

V.3.

Alkalmazott vallástudomány

I.4. Metafizika-történet

 

 

 

 

 

 

 

Az alprogramok felépítése nem kurzus- hanem témakör- ill. kutatási irány központú, vagyis konkrét témakörei mind a kutatás, mind pedig az oktatás szempontjából nyitottak. Ez azt jelenti, hogy alapvető törekvés a sokoldalú, mobil, mozaikszerűen kiépülő struktúra biztosítása, mely lehetőséget biztosít a sokoldalú kooperációra, közös kutatási projektek indítására, az együttműködés biztosítására. Ennek érdekében előírjuk, hogy az egyes alprogramokat választó hallgatók az azokat átívelő közös kurzusokon is részt vegyenek, illetve kapcsolódó vizsgákat is abszolváljanak.

 

Emellett a hallgatók saját kutatási területeik kidolgozásában korán kapnak segítséget, mely lehetővé teszi számukra az önálló, nemzetközi viszonylatban is eredeti eredményeket létrehozó kutatást, és ennek publikációkban, konferencia előadásokon, workshopokon, egyéb, kevésbé formális szakmai eseményeken megvalósuló, végül pedig a disszertációban testet öltő közlését.

 

A doktori iskola tagjai nemzetközileg elismert, széles spektrumú kutatási és oktatási profillal rendelkező szakemberek, akik az alprogramok kijelölte tágabb kutatási irányokon – illetve saját kutatási területeiken – belüli konkrétabb témákban vállalnak témavezetést az ország egész területéről, a határon túli magyarság köréből, igény esetén akár távolabbi külhonból jelentkező, tanulmányaikat esetleg angol, német vagy francia nyelven folytatni szándékozó hallgatók számára.

 

Kiterjedt belső és külső kapcsolataink valamint az SZTE Filozófia Tanszékének eddigi és jövőbeni szakmai aktivitása biztosítja, hogy hallgatóink konferenciákon, workshopokon, egyéb szakmai összejöveteleken, külföldi tanulmányutakon, csereprogramokon való részvételük, valamint tudományos aktivitásuk tervszerű vezetése és segítése révén magas szintű kompetenciákra tehetnek szert a filozófia művelésében, és sikeresen integrálódhatnak a magyar és nemzetközi élvonalbeli szakmai vagy szakmán kívüli kulturális világba.

 

Az Iskola oktatóit, aktuális témakiírásait, dokumentációját (Működési, Képzési és Minőségbiztosítási terv) lásd:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=154

 

A Képzési terv az ODT adatbázisban közzétett témakiírásoknál jóval bővebb tématerületeket tartalmaz, amelyeken belül a témavezetők témavezetést vállalnak.