Dr. Simon József

simon

habilitált egyetemi docens

 

Elérhetőség


Bemutatkozás

2003 óta dolgozom a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszékén, 2015 óta egyetemi docensként. 2005-ben szereztem doktori fokozatot a németországi Georg-August-Universität-en (Göttingen) a kora újkori valláskritika témakörében írt disszertációmmal. 2013-ban habilitáltam a Szegedi Tudományegyetemen a skolasztikus filozófia elméleti problémáit rekonstruáló munkámmal. Kutatói tevékenységem során főleg németországi szakemberekkel és műhelyekkel (Göttingen, Weimar, Wolfenbüttel, Gotha) alakultak ki gyümölcsöző tudományos kapcsolataim, így 2006-2007-ben Humboldt-ösztöndíjasként kutató munkatársa voltam a berlini Freie Universität Filozófiai Intézetének. Magyarországon Bolyai János és Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjak segítették kutatásaimat. A tanszéki munka keretein belül általános előadásokat tartok a középkori filozófia és etika tárgykörében, illetve olyan szemináriumokat vezetek, melyek témái a skolasztikus, a reneszánsz és az újkori filozófia, valamint a kortárs etika és politikai filozófia kérdései. Tanszéki feladataim közé tartozik hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinációja. Elnökégi tagja vagyok az Országos Tudományos Diákköri Tanács Társadalomtudományi szekciójának. Szerkesztőbizottsági tagként tevékenyen részt veszek a Filozófia Tanszék által kiadott Különbség című folyóirat kiadási munkálataiban. Külső tagja vagyok a berlini Freie Universitäten működő Interdisziplinäres Zentrum ‚Mittelalter - Renaissance - Frühe Neuzeit‘-nak.

 

Kutatási profil

Érdeklődésem központjában egyfelől a skolasztikus, reneszánsz és újkori filozófiatörténet áll, különös tekintettel a kései skolasztika és a korai modernitás filozófiájának kapcsolódási pontjaira (ismeretelmélet, metafizika, vallásfilozófia). Filozófiatörténeti súlypontok: kiemelten Duns Scotus, Machiavelli és Descartes filozófiája, ezzel összefüggésben Arisztotelész, Plótinosz, Aquinói Szent Tamás és Spinoza filozófiája; valamint a természetjogi gondolkodás a középkori és az újkori filozófiában. Az európai filozófiatörténetre vonatkozó kutatásaim mellett nagy hangsúlyt fektetek a magyar filozófia történetének 1800 előtti korszakára a 16-18. század kulturális nyilvánossága, intézményei és kommunikációs praxisa fényében. Kutatói és oktatói tevékenységemen túl fordítói és lektori munkát végzek főként kortárs német filozófia és filozófiatörténetírás tárgykörében.

 

Publikációs jegyzék


https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10002204