Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

a tanszék neve

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Szabad bölcsészet – filmelmélet és filmtörténet specializáció

Filmelmélet és filmtörténet minor

Magyar alapszak − irodalomtudomány specializáció

Osztatlan média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Filmtudomány mesterszak

Magyar nyelv és irodalom mesterszak – irodalomtudomány szakirány

Vizuális kultúra és irodalomelmélet doktori alprogram

tanszékvezető

Dr. Tóth Zoltán János egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Füzi Izabella egyetemi docens

Dr. Hódosy Annamária egyetemi adjunktus

Dr. Milián Orsolya egyetemi adjunktus

Dr. habil. Sághy Miklós egyetemi docens

Dr. Tóth Zoltán János egyetemi docens

Dr. Török Ervin egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Csapó Bianka

tanszéki ügyvivő szakértő

544-387, 544-313

csapo.bianka@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Apertúra Filmelméleti Műhely

Szegedi Irodalomelméleti Műhely

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-387

a tanszék története

2010-ben alakult tanszékünk fő jellemvonása a tudományköziség. Az interdiszciplinaritás jegyében két, rendszerint külön tartott kutatási és oktatási területet kapcsol össze: a film és általában a vizuális jelenségek vizsgálatát, valamint az irodalom és általában a nyelvi jelenségek vizsgálatát. Az elődtanszékek (különösen az 1992-ben megalapított Irodalomelmélet Tanszéki Csoport) hagyományaira építünk, de a tanszék oktatóinak érdeklődési területe és szakmai kompetenciája az elmúlt években jelentősen kibővült. Kutatásaink, publikációink, az általunk gondozott publikációs felületek és oktatási programok magukba foglalják az elméleti-kritikai irányzatok mellett a vizualitás, a filmtudomány és a kultúratudomány multimediális és multikulturális megközelítési módjait is. Kurzusaink egyaránt foglalkoznak a populáris kultúra jelenségeivel és a művészfilmmel, a feminista elméletekkel és a képantropológiával, a filmkritika-írás gyakorlati megközelítéseivel, retorikai, esztétikai ismeretekkel és olyan új jelenségekkel, mint a digitális esztétika, a testelméletek vagy a múzeumpolitika. Országos jelentőségű és nemzetközi konferenciákat szervezünk, jó kapcsolatokat ápolunk az országban működő szakmai műhelyekkel. Oktatóink szerkesztik az ország egyik meghatározó filmtudományos folyóiratát, az Apertúrát. A folyóirat köré kutatócsoport szerveződött, az Apertúra Filmelméleti Műhely, melynek foglalkozásai hallgatóink felé is nyitottak.

a tanszék saját weboldala

www.vizkult.hu


adatkeres_vizkult_logo

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.