Álláslehetőség

Ügyvivő - szakértő munkakör betöltésére a Magyar Irodalmi TanszékenSzegedi Tudományegyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Magyar Irodalmi Tanszék

 

Ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Irodalmi Tanszéken és az Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszéken általános ügyintézési feladatok ellátása, különös tekintettel az iratanyagok nyilvántartásával, titkársági feladataival kapcsolatos teendőkre. A két tanszék gazdasági, műszaki és egyes oktatási, valamint személyzeti feladataival kapcsolatos ügyintézés (pl. kurzushirdetés a Neptun tanulmányi rendszerben, hivatali leltár, számlák, műszaki megrendelések, a tanszék dolgozói esetében szabadságok nyilvántartása, pályázatok, promóció szervezése). Szükség esetén segítségnyújtás, felvilágosítás a tanszékhez tartozó hazai és külföldi hallgatóknak. Napi kapcsolattartás a tanszékekhez tartozó hivatalsegédekkel, munkájuk koordinálása. Hazai és nemzetközi partnerségekkel összefüggő levelezés és adminisztráció.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, vagy Egyetemi végzettség,

• Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőoktatási hallgató tanulmányi rendszerek ismerete (ETR, Neptun); további idegennyelv ismerete; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

 


Elvárt kompetenciák:

• Jó kommunkációs készség,

• Csapatmunka,

• Igény önfejlesztésre nyelvi, informatikai és ügyviteli téren,

• Kezdeményezőkészség és kreativitás,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra a kinevezési jogkört gyakoló Dékánnak címezve;

• részletes szakmai önéletrajz;

• végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata;

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

• minden olyan dokumentum, irat másolata, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

• hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

• A pályázatot egy nyomtatott eredeti, és CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, egy digitális másolati példányban kell benyújtani. (technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, melyek összességében nem lehetnek nagyobb 15MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás ás ponton kívül más jelet.)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen Éva Hivatalvezető nyújt, a +3662/544-039 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala, Prof. Dr. Gyenge Zoltán Dékán,6722 Szeged, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/14 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő.

vagy

• Személyesen: Prof. Dr. Gyenge Zoltán Dékán, Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Faliújság - 2018. július 16.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.