Történelem, régészet

2023. január 26.

A félév során áttekintjük az őskőkor és átmeneti kőkor időszakát a ma divatos technológiai vizsgálatok szempontjából.


Dr. Markó András előadása.

2023. január 26.

Az előadás végigköveti a Kárpát-medence Barbaricumának történetét és régészetét.


Dr. habil. Kulcsár Valéria előadása.

2023. január 26.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az Árpád-kori, későközépkori és koraújkori (11-17. századi) Magyarország keresztény templomokhoz kötődő temetőinek komplex művelődéstörténeti és régészeti kutatásával, kiemelt figyelemmel a temetkezési szokásrendszerre, a régészeti emlékanyagra (sírépítmények, viselet stb.), az egyes részkorszakok változásaira, a különböző vagyoni és társadalmi csoportok sajátosságaiból eredő különbségekre, esetenként etnikai/kulturális jellemzőkre is.


Dr. Hatházi Gábor előadása.

2023. január 26.

Az óra célja a Kárpát-medencében 567-től a 9. század első harmadáig meghatározó szerepet betöltő avarság történetének és régészeti hagyatékának minél teljesebb bemutatása, elemzése, értékelése.


Dr. Pintér-Nagy Katalin előadása.

2023. január 26.

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az Árpád-kor régészeti emlékeinek kutatásával, és megtanulják, hogyan járulhat hozzá a régészet e kevés írásos forrással rendelkező időszak jobb megismeréséhez.


Dr. Wolf Mária előadása.

2023. január 26.

A tárgy a képzés egy bevezető, alapozó kurzusa, mely a Kárpát-medence középkorának történetét, valamint régészeti anyagát tekinti át.


Dr. Kiss-Bíró Gyöngyvér előadása.

2023. január 26.

A tárgy célja, hogy ütköztesse a magyarság történetéről kialakított hagyományos elképzeléseket az írott források és a középkori eurázsiai steppe nomád népei történetének újabb eredményeivel.


Dr. Felföldi Szabolcs előadása.

2023. január 26.

A tárgy a képzés egy bevezető, alapozó kurzusa, mely a Kárpát-medence Kr. u. 1. és 9. század közötti időszakának történetét, régészeti anyagát tekinti át (szarmaták, kvádok, vandálok, gótok, hunok, gepidák, langobardok, avarok).


Dr. Felföldi Szabolcs előadása.

2023. január 26.

Az előadások témája a különböző germán közösségek hitvilágával való megismerkedés, az írott források és a régészeti leletanyag segítségével.


Dr. B. Tóth Ágnes előadása.

2023. január 26.

A kurzus során a honfoglalás kori régészeti leleteket érintő legújabb kutatási irányzatokkal, módszerekkel és eredményekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók.


Prof. Dr. Révész László előadása.

2023. január 23.

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson az ókori görög és római emberek hétköznapi életébe, hangsúlyt helyezve a köztudatban élő téves sztereotípiák eloszlatására.


Illés Imre Áron előadása.

2023. január 23.

A kurzus célja, hogy a félév során áttekintsük az ókori Közel-Kelet népeinek történelmét, irodalom-, vallás- és kultúrtörténetét.


Dr. Dávid Nóra Margaréta előadása.

2023. január 26.

Az érdeklődők megismerkednek a régészetkutatás általános módszertanával.


Dr. Felföldi Szabolcs előadása.

2023. január 26.

A félév során a hallgatók megismerik az ókori Kelet népeinek, kultúráinak történetét az első városok létrejöttétől a különböző közel-keleti nagyhatalmak felemelkedésén át a hellénisztikus, majd római korig.


Dr. Felföldi Szabolcs előadása.

2023. január 26.

A kurzus a régészeti feltárásokon összegyűjthető földtani információk, illetve a korabeli éghajlat és környezet változásainak lehetséges rekonstrukcióját tárgyalja a régészeti korszakokon keresztül.


Dr. Markó András előadása.

2023. január 23.

Az előadás célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak az ókori Róma történetének főbb korszakairól, valamint a Városra és a birodalomra támadó népekről, így a kelták, germánok (kimberek, teutonok, cheruscok, markomannok, gótok, vandálok) és a hunok jellemzőiről, harcmodoráról, vallásáról a történetírók és a tárgyi emlékek felhasználásával.


Draskóczyné Dr. Székely Melinda előadása.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!