Klasszika-filológia


A latin nyelv egy lehetőség – használd ki!

Törzsképzés

A klasszika-filológia mesterszak az ókori görög és latin valamint neolatin filológus-képzettség nyelvi, irodalmi és kultúrtörténeti megalapozására nyújt lehetőséget. A képzés szerkezetileg az Ókori nyelvek és kultúrák klasszika-filológiai szakirányának BA-képzésére épül, de más BA-programok latin minorral való elvégzése után is felvehető. Célunk olyan filológus-szakemberek képzése, akik a jelzett területeken szeretnének tudományos munkát folytatni, vagy egyéb, olyan területeken, ahol a kutatáshoz elengedhetetlen a latin és / vagy ógörög nyelv alapos ismerete. Képzésünk hallgatói háromféle speciális programon vehetnek részt és mélyíthetik el egy-egy irányban tudásukat. A képzésről Czerovszki Mariannál érdeklődhet a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszéken (Egyetem u. 2., harmadik emelet) személyesen, vagy emailben: czerovszkim@gmail.com.

Antik örökség (neolatin tanulmányok)

A neolatin irodalom kutatása egy aránylag fiatal, csak pár évtizede intézményesült tudományterület: Célja és feladata azon műfajilag is rendkívül sokrétű és terjedelmét tekintve is roppant tiszteletet parancsoló irodalom vizsgálata, mely Európa szerte latin nyelven keletkezett a 14-18. században. Ezen szövegek vizsgálatát az egyes nemzeti nyelvekre szakosodó irodalomtörténészek nem tekintik feladatuknak, holott enélkül az a sajátos helyzet állhat elő, hogy a reneszánsz és a korai újkor, vagy épp a barokk időszak szerzői életművei „féloldalasak” maradnak, hiszen adott esetben kétnyelvű szerzők latin szövegei kiesnek az irodalmi kánonból.

Éppen a vizsgált korszakok és művek jellegéből fakadóan a neolatin irodalom kutatása messzemenően interdiszciplináris feladat, mely az adott szövegtől vagy szerzőtől függően más és más nemzeti nyelvű irodalmak kutatásával érintkezik, illetve a kutatónak tekintettel kell lennie az adott korszak történelmi, művészettörténeti, filozófiai vagy épp teológiai jelenségeit vizsgáló szakmák eredményeire is. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke az egyetlen műhely Magyarországon, ahol ezt a komplex tudást igénylő és Nyugat-Európában is egyre jelentősebb tudományág alapjait rendszerezett körülmények között tanulhatják hallgatók, három egymásra épülő, de külön-külön is felvehető képzési szakaszban.

A képzés legkiválóbb hallgatói az Irodalomtudományi Doktori Iskola Neolatin Filológia programján folytathatják tanulmányaikat doktori szinten.

Latin specializáció

A képzés a klasszikus római irodalom és nyelvészet, valamint egyes késő ókori irodalmi, nyelvi és művelődéstörténeti területek ismereteiből készíti fel hallgatóit. Jórészt klasszikus szövegek tanulmányozásán keresztül képzi a latin iránt érdeklődő hallgatókat. A nyelvi képzést egyes nyelvészeti, irodalmi és kultúrtörténeti diszciplínákba való bevezetés egészíti ki. A programban való részvétel során lehetőség nyílik önálló kutatásra tapasztalt tutorok irányításával, és sikeres elvégzése eseten az Irodalomtudományi Doktori Iskola Antik irodalom alprogramjában doktori képzésre való jelentkezésre is lehetőség van.

Ógörög specializáció

A képzés tárgya az ókori görög kultúra, amely nem csupán a római, de ennek nyomán az egész európai civilizáció számára mintaként és viszonyítási pontként szolgált. E jelentősége miatt a szak a klasszikus római kultúra tanulmányozói mellett bármely más bölcsészettudományi stúdium (filozófia, történettudomány, germanisztika, romanisztika, anglisztika stb.) végzői és végzettjei számára lehetőséget kínál szakmai ismereteik elmélyítésére és összefüggésbe helyezésére. A program kiterjed a görög kultúra minden jelentősebb területére (történelem, vallástudomány, művészet, filozófia stb.), de a középpontban az irodalom és a nyelvészet áll a görög nyelv és az irodalmi szövegek tanulmányozásán keresztül. A programban való részvétel során lehetőség nyílik önálló kutatásra tapasztalt tutorok irányításával, emellett a képzést sikeresen elvégző hallgatók az irodalomtudományi doktori iskola „Antik irodalom” alprogramjában folytatott doktori képzésre is jelentkezhetnek.

A szakról bővebben:

http://klasszika.hu/
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.