Szabad bölcsészet – filozófia, etika, kommunikáció- és médiatudomány, művészettörténet, filmelmélet és filmtörténet specializáció


"Ha szeretsz gondolkodni, ha szeretsz olvasni, ha érdekel a művészet, nálunk a helyed!”

Törzsképzés

A szabad bölcsészet alapszakon megszerzett diploma egyrészt bármilyen, a kultúrához és a kommunikációhoz tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott diploma olyan átfogó műveltség elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is. A szabad bölcsészet alapszak felkészít a jogi, gazdasági és bölcsész ismeretek magasabb szintű elsajátítására is.

Filozófia specializáció

A filozófia specializáció a kétezerötszáz éves nyugati bölcseletbe, annak történetébe és problémarendszerébe kíván öt féléven keresztül bevezetést nyújtani. A képzés két fő része: filozófiatörténet és szisztematikus filozófia. A filozófiatörténeti kurzusokon öt nagy korszak kerül áttekintésre: az antik, a középkori és reneszánsz, az újkori és felvilágosodáskori, a 19. századi illetve a 20. századi és kortárs filozófiai irányzatok. A hallgatók a képzés végére egy teljes átfogó képet kapnak a nyugati kultúra bölcseleti hagyományáról a kezdetektől napjainkig. A szisztematikus kurzusokon olyan filozófiai diszciplínák kapnak szerepet, mint a metafizika és lételmélet, az ismeretelmélet, az etika és morálfilozófia, a társadalom és történetfilozófia, a logika és a vallásfilozófia. A filozófia specializáció elvégzésével a hallgatók elsajátítják az alapvető filozófiai műveltséget és a filozófiai írás készségeit. A BA filozófia specializációra a későbbiekben filozófia MA és doktori (PhD) képzés épül.

Filozófia minor, levelező

A részismereti levelező képzést olyan, a filozófia iránt érdeklődő, alapdiplomával (bármely szakon) már rendelkező hallgatók számára állították össze, akik egyetemes műveltségük továbbfejlesztése, vagy akár a filozófia mesterképzés elvégzése céljából szeretnének felsőfokú tanulmányokat folytatni. A képzés bevezetést nyújt a nyugati filozófiai hagyományba, filozófiatörténeti áttekintést nyújt az antikvitástól napjainkig, megismerteti a hallgatókkal a filozófia főbb területeinek (metafizika, logika, ismeretelmélet, társadalomfilozófia, politikafilozófia, etika, stb.) problémáit, irányzatait, érvrendszereit, fogalomkészletét. Segít elmélyülni egy olyan témában, amelyet a hallgató közel érez magához. A képzés tutoriális jellege révén képes alkalmazkodni a legkülönbözőbb igényekhez.

Etika specializáció

Az etika jelenleg az egyik legnagyobb társadalmi igényre számot tartó bölcsész tudományág. A felgyorsult fejlődésben a szakemberek, a törvényalkotók és végrehajtók azzal az igénnyel lépnek föl, hogy a változó cselekvési követelmények közt érték-orientációt kapjanak, ilyenekre támaszkodhassanak. Az etika szakon végzettekre egyre nagyobb szükség van és lesz az oktatásban, a médiában, a törvény-előkészítésben és a törvényalkotásban, az orvoslásban, a tudományban. Az etika specializációnak kettős célja van: egyrészt bevezetést nyújtani az etikai és morálfilozófiai hagyományba az etikatörténet és a filozófiai etika (morálfilozófia) alapvető problémáinak tárgyalásával, másrészt megismertetni a kortárs etikai és alkalmazott etikai tendenciákat és az általuk felvetett problémákat. Az etika specializáción ezért az oktatás a következő tartalmi egységekre bomlik: etikatörténet, alkalmazott etikák (médiaetika, gazdasági etika, orvosi etika, környezeti etika, bioetika), antropológia és pszichológia, tematikus etika és kortárs etikai diskurzusok. A BA etika specializáció a későbbiekben a filozófia MA képzésen belül külön etika szakirányon folytatható, továbbá a Filozófia Tanszék doktori programja is tartalmaz morálfilozófia alprogramot.

Kommunikáció- és médiatudomány

specializáció

A kommunikáció- és médiatudomány specializáció célja a humán kommunikáció, illetve a média jelenségeivel, rendszereivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. A specializáció kurzusai átfogó ismereteket kínálnak a személyközi interakciók, valamint a tömegkommunikáció történeti, technológiai és intézményi hátteréről. A képzés során kiemelt figyelmet fordítunk a média társadalmi szerepének, kulturális hatásainak tudományos

megközelítéseire is. A specializációra felvett hallgatóknak a képzés 3. szemeszterétől lehetőségük van csatlakozni a kommunikáció- és médiatudomány alapszak specializációhoz, melyek keretében tovább bővíthetik a területtel kapcsolatos gyakorlati ismereteiket (az elektronikus sajtó, a nyomtatott sajtó, a médiainformatika, vagy a public relations területén).

Művészettörténet specializáció

A specializáció célja a műalkotásokkal, a művészi tevékenységgel értőn foglalkozó szakemberek elméleti képzésének megalapozása. A hallgatók megismerkedhetnek a képzőművészet korszakainak jellegzetességeivel, az alkotások befogadásának legfontosabb problémáival, az alapos interpretáció teoretikus és fogalmi feltételeivel. A képzés a korstílusokba, illetve a különböző stílusirányzatokba vezeti be a hallgatókat, az antikvitástól a kortárs művészetig bezárólag, és betekintést enged a képzőművészeti áramlatokat alakító eszmetörténeti folyamatokba. Az átfogó művészet- és eszmetörténeti előadások mellett a program részét képezi a műelemzés, művészettörténeti textusok interpretációja, valamint a kutatás-módszertan. Az elméleti stúdiumok mellett fontosnak tartjuk a műalkotások értelmezésével kapcsolatos gyakorlati jártasság megszerzését is, célunk továbbá, hogy támogassuk a hallgatók interpretációs kompetenciáit, nyelvi kifejezőkészségét, lehetőséget nyújtsunk, a műalkotások, kiállítások értő és kritikus értékelésében való gyakorlatszerzésre, az esszé-, és tanulmányírásra. A specializáció felkészíti a hallgatókat a bölcsész ismeretek magasabb szintű elsajátítására, ugyanakkor célunk olyan szakemberek képzése, akik megállják a helyüket a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon, múzeumoknál, galériákban, kulturális intézményeknél, szerkesztőségeknél is.

Filmelmélet és filmtörténet specializáció

A tantárgyak három főbb ismeretkör szerint csoportosíthatók: filmelemzés, filmelmélet és filmtörténet, és úgy épülnek fel, hogy az általánosabb megalapozó tárgyak felől haladnak a specifikusig. A törzsanyagot képező szaktárgyakon kívül a hallgatók megismerkedhetnek a fotográfia történetével és elméletével, a populáris filmek esztétikájával, a forgatókönyvírással, és más, a filmezéshez kapcsolódó gyakorlati ismereteket is szerezhetnek. A filmes szakirány olyan órán kívüli tevékenységekre is lehetőséget ad, mint például a filmklubok látogatása (kedvezményes belépő a Grand Caféba), országos filmes találkozókon, filmfesztiválokon, konferenciákon való részvétel. Az öntevékeny hallgatói csoportok keretében, valamint a műhelymunkákon és a házi versenyeken a hallgatók megtalálhatják a személyes preferenciáiknak megfelelő érdeklődési területet; a szegedi filmes képzés által működtetett országos filmes fórumon, az Apertúra című online folyóirat (www.apertura.hu) hasábjain pedig publikációs lehetőséget kínálunk a kiemelkedő hallgatói dolgozatok számára. A BA szak lehetséges folytatása a Film MA, és a film- és médiatanári képesítést adó Mozgóképkultúra és médiaismeret szak.

Filmelmélet és filmtörténet minor

Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnének filmes képzésben részt venni, de a főszakjuk nem a film. Felvehető a 3. félévtől. A képzés célja, hogy a film „szoros olvasásától” tovább lépve olyan kontextusokat tárjon a hallgatók elé, amelyek rávilágítanak a filmeknek mint kulturális termékeknek, használati tárgyaknak az értelmezhetőségére. Hogyan működik a mozi intézménye a kultúra tágabb összefüggéseiben? Milyen kritériumok alapján történnek a filmekhez társított értéktételezések? Milyen célokat szolgálnak? Hogyan helyezhető el a mozgókép a médiumok és a technikai apparátusok tágabb sorában, hogyan viszonyul az új médiához? A szakirány a zsurnálkritikától különböző, a kritikai elméletekre alapozott kritikai szemléletet kíván átadni, mely a vizuális kultúra tágabb összefüggéseinek az ismeretét is előfeltételezi. A képzés logikus folytatása a Film MA.

A szakról bővebben:

https://arts.u-szeged.hu/philo/ba-szabad-bolcseszet/ba-szabad-bolcseszet

Mit érdemes még tudni róla?

A Filozófia Tanszék által gondozott, a bölcsész alapképzési és nyelvszakokon elérhető minor képzések (Filozófia, Etika, Művészettörténet) ismertetése:

https://arts.u-szeged.hu/philo/kepzesek-ba-ma-phd/minor-kepzesi-programokFriss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

Korábban már megírtuk: a szegedi bölcsészkar ismét nyílt napot tart az érdeklődő felvételizők 2023. december 18-án, hétfőn, 9:30-tól a kar főépületében.


A teljes programról, igazoláskérésről, nyereményjátékról és további részletekről itt írtunk bővebben.


Ebben a cikkben pedig hozzuk is a miniórák listáját és a regisztrációs linket! A jelentkezés december 14-én 20:00-kor zárul!