Vallástudomány

Vallástudomány mester szak (MA) - magyar nyelven

4 FÉLÉVES KÉPZÉS

Az ország első vallástudományi szakját a Szegedi Tudományegyetem indította el. A bolognai folyamatnak megfelelően a Bachelor szintű képzés elérhető a szabadbölcsészet vallástudomány szakirányán, illetve 2008 szeptemberétől indul a vallástudományi Master képzés.


A választható szakirányok:

  • vallástörténet(belső-ázsiai vallások)
  • vallás a modern világban(alkalmazott vallástudomány).

A vallástudományi mesterszakok célja, hogy alapos módszertani, elméleti és történeti hátteret adjanak a különböző vallási jelenségek és problémák megértéséhez. Ennek birtokában a hallgatók képesek lesznek tájékozódni a jelenkori vallási gyökerű eseményeiben, illetve alkalmassá válnak a különböző vallási dimenziók történeti, illetve jelenkori kutatására is.


A vallástörténeti Master programban a hallgatók a hindu, a buddhista, valamint az iszlám vallás eszmetörténeti hátterével, vallásfilozófiai gondolkodásával és nyelvi hátterével ismerkednek meg, míg az alkalmazott vallástudományi Master program alapvetően társadalomtudományi (szociológia, antropológia, pszichológia) alapokon vizsgálja a modern kori vallási entitásokat.

 

Munkaerő-piaci lehetőségek

Az indítandó mesterszak révén közvetített tudást számos munkahely igényli ill. hiányolja: levéltár, könyvtár, múzeum, folyóirat, kulturális szervező, média, humán szakos tanárok – ezek vallástudományi alapszakja minőségileg megemeli munkavégzésüket. Ezekhez tartoznak azok az egyetemi tanszékek ill. akadémiai kutatóhelyek, melyek tudományos és kutatási profilja a vallási dimenzióval határos: filozófia, szociológia, lélektan, történelem, néprajz stb.


A vallástudományi végzettség iránti regionális érdeklődés abban mutatkozhat meg elsősorban, hogy az eddig a szakunkon végzett összes diplomás részben szakterületének megfelelően elhelyezkedett, elsősorban a civil szférában, másodsorban a tudomány és a tudományos management területén. A szak természetéből fakadóan azonban elsősorban mégsem a regionális igények kiszolgálása lehet az értelmezhető feladat, hanem azon területek figyelembe vétele, ahol a kulturális sokféleség és kommunikáció kezelése és alkalmazása nélkülözhetetlen. Szeged a Balkán kapuja, ahol az a feladat az egész egyetemre és különösen az ilyen kultúraközvetítő szakokra egyértelmű feladatokat hárít.


A hallgatókat a szakban a kutatásfejlesztésre, a tudományos diskurzusra illetve a későbbi doktori képzésre elsősorban az készíti fel, hogy a szemináriumokon és tutoriális foglalkozásokon a hallgatói bátorítjuk és segítjük. Továbbá a tanszék folyamatos kutatási tevékenységébe a hallgatókat rendszeresen bevonjuk. A tanszék nemzetközi hallgatói mobilitást támogató programjai lehetővé teszik a nemzetközi fórumokon való jenlétet és tapasztalatszerzést. A kiemelkedő pályázati tevékenységben való részvétel megnöveli az önmenedzselési és pályázatírási ismereteket.


A szakirányok elméleti tematikája továbbá a releváns vallási alapnyelvek ill. a kutatási módszerek elsajátítása megalapozza a doktori képzésben való részvételt. A kiemelkedő tehetségű diákokat a tutoriális foglalkozások és a szakdolgozati szeminárium keretében lehet felkészíteni a doktori iskolára.

 

Felvételi folyamat

A szakra mindenki jelentkezhet, akinek van diplomája. Mivel azonban a mesterszak nagy mértékben az egyetemen működő szabad bölcsész BA szak vallástudomány szakirányára épül, a vallástudomány MA-ra belépő hallgatóktól meg fogjuk követelni, hogy az MA képzéssel párhuzamosan bizonyos mennyiségű kreditet teljesítsenek a BA vallástudományi tárgyaiból. A teljesítendő kreditek száma attól függ, hogy az illető milyen diplomával érkezik, vagyis tanult-e már szakunkhoz kapcsolódó tárgyakat.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

I. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsész alapképzési szak vallástudomány szakiránya, illetve vallástudomány minor képzése.

II. A bemenethez elsősorban számításba vehető szakok: a magyar, a történelem, a néprajz, az ókori nyelvek és kultúrák, az andragógia, a szabad bölcsészet, a nemzetközi tanulmányok, politológia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok, valamint a hitéleti szakok: a magyar, a történelem, a néprajz, az ókori nyelvek és kultúrák, az andragógia, a szabad bölcsészet, a nemzetközi tanulmányok, politológia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok, valamint a hitéleti szakok.
Követelmény: 15 kredit vallástörténeti és valláselméleti ismeretkörökből.

III. Továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
Követelmény: elismerhető legyen legalább 30 kredit vallástörténeti, valláselméleti, valamint társadalomtudományi ismeretkörökből.
IV. Ahol nem, illetve hiányosan ismertethető el kreditmennyiség, ott a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


Megjegyzés

Az angol nyelvű mesterszakra jelentkezőknek, akik az I-III. pontban meghatározottaktól eltérő, nem Magyarországon szerzett BA fokozatal ekvivalens diplomával rendelkeznek igazolniuk kell, hogy a végzettséget kiadó országban MA vagy azzal egyenértékű képzésre felvételt nyerhetnének.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

Korábban már megírtuk: a szegedi bölcsészkar ismét nyílt napot tart az érdeklődő felvételizők 2023. december 18-án, hétfőn, 9:30-tól a kar főépületében.


A teljes programról, igazoláskérésről, nyereményjátékról és további részletekről itt írtunk bővebben.


Ebben a cikkben pedig hozzuk is a miniórák listáját és a regisztrációs linket! A jelentkezés december 14-én 20:00-kor zárul!