Szociológia


Törzsképzés

A szociológia BA alapképzés szerves folytatásaként a szegedi szociológia MA mesterszakokon három szakirány választható (településkutató, közvéleménykutató, nyelvszociológia).

A Szociológia MA az okleveles szociológus szakértői-elemzői szintű munkájához szükséges tudáskészletet biztosít olyan tantárgyakkal, amelyek elméletigényesek (ismeretelmélet, tudományelmélet, társadalomfilozófia, a szociológia elméletei, a szociológia kulcsfogalmai és alapkérdései, a társadalmi tagozódás elméletei, elméleti szakszociológiák) professzionális módszertani felkészültséget biztosítanak (matematikai statisztika, többváltozós elemzések, elmélet- és modellalkotás, hipotézistesztelés stb.) kutatástervezési és irányítási képességek elsajátítását segítik elméleti ill. adatelemzésre épülő tanulmányírási készségek kialakítását szolgálják specializálódási igényeket elégítenek ki (elsősorban speciális szakszociológiák ill. specializációk révén).

Közvéleménykutató specializáció

A képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatókat olyan elméleti és módszertani tudással ruházza fel, amely alapján képessé válnak széles értelemben vett közvéleménykutatási feladatok magas színtű ellátására. A szakirány ismereteket közvetít a közvéleménykutatási modellek, a közvéleménykutatások sajátos metodikája, valamint a két legelterjedtebb alkalmazási kör, a fogyasztói és választói magatartás területén. A szakirányt elvégző hallgatók felkészültek lesznek arra, hogy különböző területeken (gazdasági-üzleti, államigazgatási, politikai vagy média) önállóan végezzenek piac- és közvéleménykutatásokat. A képzés felkészíti őket arra, hogy – támaszkodva általános elméleti és módszertani ismereteikre – a közvéleménykutatások valamennyi fázisát – a kutatási koncepció megfogalmazásától kezdve, a kérdőív elkészítésén és a mintavételen keresztül az adatfelvétel komplett lebonyolításáig és az elemzések elkészítéséig – megalapozott szakmaisággal el tudják végezni. A hallgatók megismerkednek a közvéleménykutatási eredmények másodelemzésének módszereivel. A szakirányt elvégzettek a piackutatás és közvéleménykutatás területén működő hazai és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, nonprofit szervezeteknél, valamint közigazgatási és önkormányzati intézményeknél helyezkedhetnek el.

Nyelvszociológia specializáció

Az emberi kultúrák és társadalmak legfontosabb konstruáló eszköze, működtetésük elengedhetetlen kelléke a nyelv. Nyelvi választásaink identitást mutatnak föl, hatalmi viszonyokat tárnak föl és rögzítenek, épp ezért ezek a választások sokszor társadalmi konfliktusok forrásai. Ezzel foglalkozik a nyelvszociológia, azaz a kultúra- és társadalomkutatásnak az a változata, amely a nyelv társadalmi szerepét vizsgálja.

A nyelvszociológiai szakképzettséggel rendelkező szociológusok képesek arra, hogy fölismerjék a nyelvhasználati módok, illetve nyelvek eltéréseiből származó társadalmi konfliktusokat, oktatási és integrációs kudarcokat, a mobilitást gátló kulturális hátrányokat, és ennek alapján a döntéshozókat, szakpolitikusokat és szakembereket segítő javaslatokat dolgoznak ki ezek fölszámolására helyi és össztársadalmi szinten egyaránt.

A nyelvszociológus specializációt elvégzett okleveles szociológusok tudományos kutatóintézetekben, felsőoktatási intézményekben, közvéleménykutató cégeknél, helyi, regionális, országos és európai döntéshozó testületek tanácsadójaként, oktatási intézményekben, oktatásfejlesztéssel, illetve integrációval foglalkozó intézményekben, önkormányzatoknál, nyelvi jogi tevékenységet végző nemzetközi intézményeknél, de akár vállalkozásoknál és nagyvállalatoknál, a médiában és marketinggel foglalkozó vállalkozásoknál is hasznosíthatják tudásukat.

Településszociológia specializáció

A hatékony település- és térségfejlesztésnek, valamint az Európai Uniós pályázati támogatások elnyerésének elengedhetetlen feltételét képezik a tudományosan megalapozott, fejlesztési terveket megelőző helyzetfeltáró, továbbá a fejlesztések monitoringját is szolgáló, regionális adatbázisokra épülő empirikus felmérések. A képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatókat olyan elméleti és módszertani tudással ruházza fel, amely alapján képessé válnak egy-egy település, régió fejlesztési tervéhez szükséges, magas színvonalú helyzetfeltáró és hatáselemző vizsgálatok megtervezésére, lebonyolítására, irányítására. A szakirány ismereteket közvetít a település- és térségfejlesztés területén is alkalmazható empirikus adatfelvételi módszerek kvalitatív és kvantitatív technikái között. A szakirányt elvégző hallgatók felkészültek lesznek arra, hogy önállóan, illetve szakértői „team”-ekben más tudományterületek képviselőivel jól együttműködve (geográfusok, építészek) végezzenek területi és térségi helyzetfeltáró, hatáselemző kutatásokat. A képzés felkészíti őket arra, hogy – támaszkodva általános elméleti és módszertani ismereteikre – a települési és térségi tervezés valamennyi fázisában – a legmegfelelőbb kutatási módszer megválasztásától a mintaválasztás és az adatfelvétel komplett lebonyolításáig, valamint az elemzések és azok eredményeinek interpretálásáig - megalapozott szakmaisággal el tudják végezni. A szakirányt elvégzettek a település- és térségfejlesztés területén működő hazai és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, nonprofit szervezeteknél, valamint közigazgatási és önkormányzati intézményeknél helyezkedhetnek el.

https://www.facebook.com/telepuleskutatas
Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.