Neveléstudomány


Törzsképzés

A Neveléstudományi Intézet által gondozott képzés olyan speciális szakértelmet kínál, amely alkalmassá teszi a végzetteket pedagógiai fejlesztésre, kutatásra az elmélet és a gyakorlat különböző területein. Ez hasznosítható az iskolarendszeren belüli és kívüli (képzési, továbbképzési, átképzési) nevelési és oktatási feladatok meghatározásában és megoldásában oktatási intézményekben, főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, non-profit intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben, illetve oktatási vállalkozásokban, a felsőoktatásban, tudományos intézetekben. A legjobban teljesítő hallgatók előtt a doktori tanulmányok végzésének lehetősége is megnyílhat. A mesterszakon belül kötelező egy specializáció elvégzése (Kora gyermekkor pedagógiája vagy Mérés és értékelés vagy Segítő-fejlesztő pedagógia). A specializációk közül a felvettek igényeinek figyelembe vételével indul évente egy vagy kettő.

Kora gyermekkor pedagógiája specializáció

A specializáció a képzési és kimeneti követelmények szerint bemutatja a kora gyermekkori fejlődéshez és fejlesztéshez kapcsolódó kérdésköröket és ezek kutatását (a fejlődés biológiai és pszichológiai alapjait; a nevelés intézményi hátterét; a nevelés kérdéseit, módszertani sajátosságait). Az intézet égisze alatt több évtizede folyó ilyen irányú kutatómunka és fejlesztőkísérletek ideális környezetet teremtenek ahhoz, hogy a végzettek alkalmassá váljanak intézményi nevelési stratégiák megalapozására, pedagógiai kultúra fejlesztésére, sajátos nevelési feladatok azonosítására és megvalósítására, fejlesztő programok kidolgozásában való közreműködésre, kora gyermekkori pedagógiai kutatások végzésére.

Mérés és értékelés specializáció

A specializációt elvégzők a pedagógiai mérés és értékelés kutatásmódszertani, pszichológiai, statisztikai alapozása után a mérés, tesztelés, tesztfejlesztés szabályait, módszereit sajátítják el, megismerik a mérés és értékelés eszközeinek használatát, az oktatás eredményességének hazai és nemzetközi vizsgálatait, továbbá a vizsgáztatás, a vizsgarendszerek modelljeit, hazai tapasztalatait. Az intézet a pedagógiai mérés és értékelés egyik hazai központja, amelynek több évtizedes hagyományai és eredményei a kutató- és fejlesztőmunkában ideális környezetet teremtenek ahhoz, hogy a végzettek alkalmassá váljanak a tanulók, tanulóközösségek, nevelési-oktatási intézmények, illetve az oktatási rendszer értékelését szolgáló mérések lebonyolítására, ilyen célú mérőeszközök fejlesztésére.

Segítő-fejlesztő pedagógia specializáció

A specializáció a képzési és kimeneti követelmények szerint bemutatja az egyéni tanulói igényekhez való alkalmazkodás lehetőségeit a tömegoktatás feltételei között, a segítés-fejlesztés „jó gyakorlatainak” a példáit, az esélyegyenlőség és méltányosság problémáinak megjelenési formáit az iskolarendszer és az iskolai nevelés-oktatás szintjén, továbbá a jogi szabályozásban. A résztvevők megismerik a különböző teljesítményzavarok és a tehetség pedagógiai diagnosztikájának, valamint a teljesítményzavarok prevenciójának, korrekciójának, és a tehetségfejlesztésnek a hátterét, módszereit és problémáit. Alkalmassá válnak az általános tanulástechnikai fejlesztésre és tanácsadásra, illetve az eltérő bánásmódot igénylő tanulók szakszerű segítésére.

A szakról bővebben:

http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=felvetelizoknek/nevelestudomany_MA
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.