Német nyelv, irodalom és kultúra


Törzsképzés

Bemeneti feltételek: germanisztika alapszakos végzettség vagy

tetszőleges alapszakos végzettség C1-es magyar vagy nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.

A mesterképzés elmélyíti és specializálja az alapképzésen szerzett ismereteket és kompetenciákat. A képzés fókuszában a német nyelv, a német nyelvű irodalmak, a német kultúra reflektált és tudományos vizsgálatának elsajátítása áll. A hallgatók megismerkednek a germanisztika legújabb kutatási irányaival, elmélyíthetik tudásukat a nyelv-, irodalom- és kultúratudomány leginkább vonzó, napjainkat is foglalkoztató témaköreiben. A végzett hallgatók a Közös Európai Referenciakeret C2-szintjének megfelelően ismerik a német nyelvet, s ezáltal képesek a kor követelményeinek megfelelően kommunikálni, információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek magas szinten bemutatni. A mesterképzés a maga kultúratudományos és európai hangsúlyaival a nemzetközi „képzési piac” elvárásaira reagál, mivel felfogása szerint az interkulturális kompetencia alapvető kulcskompetencia. A hallgatók képesek lesznek kutatási projektek megfogalmazására, megvalósítására, megszervezésére, nemzetközi projektekben való részvételre; alkalmasak lesznek nyelvi közvetítői feladatok elvégzésére a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén.

A képzés elemei:

 • germanisztikai elméleti és gyakorlati ismeretek:
  • modernkori irodalmi ismeretek, műelemzés
  • alkalmazott nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • kutatásmódszertan
   • választható specializáció
    • szabadon választható bölcsészettudományi kurzusok

Alkalmazott bölcsészet specializáció

A specializáció kiemelt figyelmet fordít a nyelv- és irodalomtudomány újabb irányzataira, az irodalmi szöveg aktuális és releváns kontextusokban történő tárgyalására, az írás és az olvasás kultúrtechnikáira, ezek tudástovábbító és identitásképző szerepére, a fikcionalitás és referencialitás bonyolult viszonyára. Napjaink német nyelvű társadalmainak megismertetését szolgálják továbbá az interkulturális kommunikáció és a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát bemutató tárgyak. A specializáció napjaink problémáira fókuszáló tudást biztosítva a hallgatókat egyaránt képessé teszik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre és a tudományos pályán való elindulásra.

A képzés elemei

 • interkulturális kommunikáció
 • alkalmazott nyelvészeti ismeretek
 • irodalom- és kultúraközvetítés
 • az irodalomtudomány és a nyelvtudomány újabb irányzati

Fordító – tolmács specializáció

A specializáció órái szervesen épülnek a Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak kurzusain megszerzett tudásra, interkulturális, pragmatikai és kontrasztív nyelvészeti ismeretekre. A fordítói és tolmácsolási tevékenység során ezen ismeretek alapvetően megkönnyítik és magas színvonalra emelik a leendő szakemberek munkáját. A specializáció keretében a hallgatók közelebbről megismerik a szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés elméleti alapjait, deklaratív tudással rendelkeznek a fordításspecifikus fogalmakról, az átváltási műveletekről, valamint a tolmácsolási szituáció összetevőiről, az abban zajló nyelvi és kognitív folyamatokról is. A gyakorlati órák során kiemelt fontosságú a fordítás és tolmácsolás irányának megfelelő, forrásnyelvi szövegértéshez és célnyelvi szövegalkotáshoz szükséges készségek fejlesztése.

A képzés elemei

 • interkulturális kommunikáció
 • alkalmazott nyelvészeti ismeretek
 • Fordítás németről magyarra
 • Fordítás magyarról németre
 • Tolmácsolás

A szakról bővebben:

http://szegedigermanisztika.hu/index.php/kepzes/mesterkepzes/ma-boelcsesz
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Nevtelen_terv_6

A pekingi Beijin International Studies University (BISU) 13 diákja fejezte be kedden alapszakos tanulmányait karunkon. A hallgatók külföldiekre adaptált Magyar alapszakon tanultak hungarológia specializációval kiegészítve.