Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj felhívás a 2024-2025. tanévre / 2024-2025 call for applications for a National Higher Education Scholarship

Megjelent a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj felhívása a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan. A hallgatók 2024. július 8. (hétfő) 23:59-ig nyútjhatják be pályázatukat a Modulo felületén.


***


The call for applications for the National Higher Education Scholarship for the academic year 2024/2025 has been published. Students can submit their applications on Modulo until Monday 8 July 2024, 23:59.

Letöltés:

2024/2025. tanévre szóló Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj felhívás

Download:

2024-2025 call for applications for a National Higher Education Scholarship


A bírálati szempontok hamarosan megtalálhatók lesznek az SZTE BTK weboldalán!

The judging criteria will soon be available on the website of the faculty!


***


Pályázók köre


A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint az ösztöndíj neve nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályok – az Nftv., valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) – alapján a 2024/2025. tanévben változatlanok.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000,- Ft havonta az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.


Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben folytatják tanulmányaikat, amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra.


Az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként.


Pályázati feltételek


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2023/2024-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban.


A Szegedi Tudományegyetemen 104 hallgató pályázatának elfogadása várható.


Pályázati feltételek a Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) I. fejezet 4. pontja alapján: a) kiemelkedő tanulmányi eredmény, b) szakmai területen végzett kimagasló munka, c) közéleti, sport és egyéb tevékenység végzése.


  1. A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie.
  2. A szakmai területen végzett kimagasló munka keretében különösen a tudományos, művészeti tevékenység, OTDK helyezés, demonstrátori tevékenység, publikációk megjelenése, kutatásokban részvétel értékelendő a kari sajátosságok szerint. Értékelni csak a pályázati lapra beírt, és a pályázathoz másolatban mellékelt dokumentumokkal alátámasztott eredményeket lehet. A kari bizottságok a diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán túli teljesítményeket értékelhetik.
  3. A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység is figyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig.

A hallgató összteljesítménye a tanulmányi eredménye, a szakmai teljesítménye valamint – a kar döntésétől függően – a közéleti, sport és egyéb tevékenységének összessége.


A beérkező pályázatok elbírálása során a Szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni:

  • kizáró feltétel a pályázati határidőben (2023/2024. tanév) felvett, de nem teljesített kötelező kurzus.
  • ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra nem pályázhat.

Az ösztöndíj folyósítása


A 2024/2025. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2024/2025. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2024/2025. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, csak abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (azaz a 2024/2025. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.


Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel [ideértve főként az Nftv. 45.§ és az 59.§ (1) és (3-4) bekezdéseit], számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható, azzal a kivétellel, ha a jogviszony megszűnését követően a hallgató a 2024/2025. tanévben az 57/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti új jogviszonyt létesít.


Pályázati eljárás


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára 2024. július 8. (hétfő) 2359 óra.


Pályázni csak a pályázati űrlap kitöltésével lehet, mely az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével és érvényesítésével együtt érvényes.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat kizárólag elektronikusan, a Modulo felületen lehet benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A beadás helye a Szegedi Tudományegyetem elnevezésű virtuális iroda.


A pályázó hallgatónak kell gondoskodnia arról, hogy a jegyei (az utóvizsga jegyek is) időben bekerüljenek a féléves tanulmányi nyilvántartásába, továbbá amennyiben szükséges, a kari Tanulmányi Osztályon a féléves tanulmányainak lezárását kérje.


A hiányosan kitöltött pályázatokat nem lehet figyelembe venni.Jogorvoslat


A Szabályzat III. fejezet 1. pontja értelmében: „A pályázó hallgató a kari bizottság elutasító javaslata ellen a rangsorolt lista közzétételétől számított három napon belül a kar dékánjához fordulhat jogorvoslati kérelemmel.”


Az intézményi rangsort rögzítő Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság határozata a dékánoknak történő megküldést követően a karon szokásos módon közzétételre kerül. A Bizottság elutasító határozata ellen a pályázó a Hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzat szerint a közzétételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a rektorhoz címezve annál az egyetemi szervnél (személynél), amely a jogorvoslati kérelemmel támadott döntést hozta, illetve a döntéshozatalt elmulasztotta.


A jogorvoslat részletes szabályait a Szabályzaton túl és a Hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendje szabályzata tartalmazza.Párhuzamos pályázat - kiemelt tanulmányi ösztöndíj


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra (a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó űrlapon).


Az SZTE „Az eseti hallgatói juttatások feltételeiről és megállapításáról” szóló szabályzat II. Fejezet 2.§ rendelkezik a kiemelt tanulmányi ösztöndíjról. Ennek értelmében a kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak.


A kiemelt tanulmányi ösztöndíj feltétele az elutasított nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat. A további feltételek azonosak.Közzététel


A pályázati felhívás elérhető az SZTE honlapján, ezen túlmenően közzétételre került a Neptunban, valamint letölthető formában hozzáférhető a CooSpace Hallgatói információs színterén is. A pályázat intézményi elbírálásának rendjét, feltételeit a Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzata biztosítja, melynek hatályos szövege elérhető az Egyetem honlapjáról, a szabályzatok menüpont alatt.


***


Scope of applicants


As per the amendment of Act CCIV of 2011 On National Higher Education (hereinafter reffered to as ANHE) in force from July 10, 2016, the scholarship is to be named the ‘National Higher Education Scholarship’.


The regulations pertaining to awarding the National Higher Education Scholarship —based on the ANHE and Government Decree 51/2007. (III. 26.) on the benefits of, and certain fees payable by students partaking in higher education — remain unchanged in the 2023-2024 academic year.


The National Higher Education Scholarship is for a full academic year, i.e. for 10 months, and amounts to HUF 40,000 per month pursuant to Section 114/D (1) c) of the ANHE.


Students taking part in a state-funded (including scholarship and part-scholarship) or feepaying full-time undergraduate, master’s or undivided training program who have been, or were - during earlier studies - enrolled for at least two semesters and have earned at least 55 credits, may apply for a National Higher Education Scholarship.


In accordance with the provisions of the ANHE, students who pursue their master's degree after undergraduate education, provided that they meet the other conditions for obtaining a National Higher Education Scholarship, may apply for a National Higher Education Scholarship in line with the call.


Under the provisions of the ANHE, the option to apply for a National Higher Education Scholarship is available on a continuous basis to all students who intend to countinue their higher education studies as degree changing students in the semester following the application, during the disbursement period.Conditions for application


A National Higher Education Scholarship may be awarded to students with outstanding achievement in studies or outstanding professional work performed in the relevant training period of the academic year 2023-2024, maintaining a high level of study or professional achievement.


104 student applications is expected to be accepted by the University of Szeged.


Conditions of the application according to the National Higher Education Scholarship Rules of the University of Szeged (hereinafter referred to as Regulation):: a) outstanding academic achievement, b) outstanding work in a professional field, c) public, sport and other activities.


  1. For the assessment of outstanding academic performance, the student must achieve at least 90% of the 100% academic achievement recorded for the Faculty concerned.
  2. For the assessment of outstanding work in the professional field the student will be evaluated according to the specificities of the faculty by the following: scientific and artistic activities, scientific conference placements, demonstrator activities, publications, participation in research, Only the results described on the application form and supported by a copy of the documents attached to the application may be evaluated. The faculty committees may evaluate achievements beyond the language examination required for the award of the degree.
  3. In addition, performance concerning social life, sports, and other activities may be included in the assessment of overall student performance to an extent not exceeding 10%.

Overall student performance is established on the basis of study achievement, professional output and, at the discretion of the Faculty, performance of the student in areas related to social life, sports, and other activities.


Evaluation of the applications received will proceed in line with the provisions of the Regulation:

  • enrolling for and failing to complete a compulsory course during the application period (academic year 2023-2024) is considered an exclusion criterion.
  • a student regarding whom an effective disciplinary decision has been passed may not apply for a National Higher Education Scholarship during the effect of that decision.Disbursement of the scholarship


A scholarship awarded for the academic year 2024-2025 may be disbursed only during the academic year 2024-2025. In case a student completes studies – in line with the training period – in an odd academic semester (i.e. at the end of the first, autumn semester of the academic year 2024-2025), he or she will be entitled to receive scholarship only if he or she continues studies in the following semester (i.e. in the second, spring semester of academic year 2024-2025).


In the event of the termination or suspension of student status as foreseen in Article 45 and Section (1) and (3-4) of Article 59 of the ANHE, the student may not receive the National Higher Education Scholarship any longer. An exception shall be made if, following the termination of the student status, the student establishes a new student status in the academic year 2024/2025 in accordance with paragraph (3) of Article 10 of Government Decree 57/2007 (26.III.).


Application procedure


The deadline for submitting student applications for a National Higher Education Scholarship is 8th July 2024 (Monday), 11:59 p.m.


Applications must be submitted by filling in the application form. The application form is valid only together with a detailed and validated evaluation of the institution.


Applications for a National Higher Education Scholarship may be submitted only electronically, via the Modulo website by filling in the application form and attaching the enclosures. (The location of submission is the virtual office named University of Szeged.)


Application forms filled in defectively will be rejected.


It is the responsibility of the students that their marks (including the retake examination marks) are registered in the Student Information System in time, and if necessary, they have to request the finalization of their semester records at the Academic Office of the Faculty.Remedies


The applicant student may appeal against the rejection of the faculty committee's recommendation to the Dean of the Faculty within three days of the publication of the ranked list.


The decision of the National Commission for Higher Education Scholarships, which determines the institutional ranking, is published in the usual way in the faculty after being sent to the deans. The applicant may submit an appeal against the Commission's negative decision within 15 days of publication to the university body (person) that made the decision challenged by the appeal or failed to make the decision. The request must be submitted to the Dean, but must be addressed to the Rector.Parallel applications – premium educational scholarship


Students may apply for a National Higher Education Scholarship and a premium educational scholarship simultaneously (using the National Higher Education Scholarship application form).


Regulations regarding the premium educational scholarship are specified in Article 2 of Chapter II of the Regulation of the University of Szeged on the conditions and determination of ad hoc student benefits. According to this, a premium educational scholarship may be awarded to as many students as the number of students receiving a National Higher Education Scholarship. A precondition for applying for a premium educational scholarship is that the applicant submit an application for a National Higher Education Scholarship in the semester concerned; the other conditions are the same as those for a National Higher Education Scholarship.


A condition for awarding a premium educational scholarship is a rejected National Higher Education Scholarship application. Otherwise, the same conditions apply.Publication


The call for application is available on the website of the University of Szeged as well as on Neptun and can be downloaded from the dedicated CooSpace scene. The order and conditions of the institutional evaluation of the application are detailed in the Regulation of the University of Szeged on Awarding a National Higher Education Scholarship, available under the Szabályzatok (Regulations) menu of the website of the University of Szeged.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Nevtelen_terv_6

A pekingi Beijin International Studies University (BISU) 13 diákja fejezte be kedden alapszakos tanulmányait karunkon. A hallgatók külföldiekre adaptált Magyar alapszakon tanultak hungarológia specializációval kiegészítve.