Sátáni képek - a Gonosz a művészetekben - 2018. április 18.


Pál József


Paul_Jouzsef1976-ban szerzett magyar-olasz szakos tanári diplomát a szegedi JATE-n. Ugyanebben az évben Firenzében, majd 1980-ban Rómában, 1983-ban Párizsban tanult ösztöndíjjal. Végzés után az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékre került, 1988-ig itt dolgozott. 1989-től a JATE Olasz Tanszékének vezetőjévé nevezték ki.

Egyetemi doktor 1978-ban lett, kandidátusi disszertációját 1983-ban védte meg. 1995-ben habilitált, 1996-ban kinevezték egyetemi tanárnak. MTA doktoriját 2000-ben védte meg. A SZTE-n és jogelődjén volt dékán, két alkalommal rektor-helyettes, 2001-óta a kari (tudományterületi) doktori tanács elnöke. 1999-óta a Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum nemzetközi irodalomtudományi folyóirat főszerkesztője.

Az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulja, az olasz érdemrend és a magyar érdemrend tiszti keresztjének birtokosa. A Premio Internazionale „Flaiano” (Dante-könyvéért) és az Ipolyi Arnold (OTKA tevékenységéért) díjazottja.

Legfontosabb könyvei:

Ikonológia és műértelmezés I. Az ikonológia elmélete, I-II. Szeged 1986.

A neoklasszicizmus poétikája. Budapest, Akadémiai Kiadó 1988.

A világirodalom története évszámokban. Budapest, Akadémiai Kiadó 1988. (Vajda György Mihállyal)

Ikonológia és műértelmezés V. Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. Főszerk. Pál József, szerk: Szőnyi György Endre, Tar Ibolya. Szeged 1995.

"Silány időből az örökkévalóba". Az Isteni Színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa Szeged, JATE Press 1997.

Mille Anni di Storia dell'Arciabbazia. A cura di József Pál e Ádám Somorjai. Roma-Pannonhalma 1997.

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Szerk. Pál József és Újvári Edit. Balassi Kiadó, Budapest 1997. pp. 533 második kiadás: 2002, harmadik kiadás 2005.

Internet: 2005. www.bkiado.hu/netre/Net¬_szimbolum/szimbolumszotár.htm

Santo Stefano Rotondo in Roma. Archeologia, storia dell'arte, restauro (Herausgegeben von Hugo Brandenburg und József Pál). Reichert Verlag, Wiesbaden, 2000.

Világirodalom. Főszerkesztő és szerző. Akadémiai Kiadó. Budapest 2005. 2008.

Dante: Commedia. Budapest Biblioteca Universitaria Codex Italicus 1. I: riproduzione fotografica, II: Studi e ricerche. pp. 286. A cura di Gian Paolo Marchi e József Pál. Verona, SiZ, 2006. (Főszerkesztő és szerző)

Dante, Szó, szimbólum, realizmus a középkorban. Akadémiai, Budapest 2009.

Epigrafi romane di Transilvania. S.i.z., Verona 2010.

1790. Határ és szabadság az irodalomban; Akadémiai, Bp., 2012

Nézőpontok. Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról, tudományról és művelődéspolitikáról; JATEPress–Szegedi Egyetemi, Szeged, 2014


Előadás tartalma:

Az alakot öltött jó és rossz (erő)viszonya a régi mitológiákban: biteizmus, diteizmus (zoroasztrizmus, gnoszticizmus, manicheizmus). A monoteizmus végtelen hatalmú Isten-képe és az antagonista („fiú” vagy „hírnök”, „kísértő”) szerepe az Ótestamentumban. Apokrifek és a görög daimón (neoplatonikus hagyomány).

Keresztény szintézis evangéliumi alapjai, ördögűzés, kísértés, betegség, illetve „evilág fejedelme”. Krisztus győzelme. Sivatagi szentek küzdelme, Canterbury Szent Anzelm tanítása az ördög bukásáról. A középkori tudat kettőssége a népszerű, illetve a teológiai hagyományban. Dante nyálzó, groteszk alakja. A Sátán metamorfózisa a 17-18. században.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.