Ills2_BSZE

A görög történelem és történetíróiAz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A görög történelem és történetírói

az oktató neve

Illés Imre Áron

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

graeculus@gmail.com

az óra helye

III. emelet, tanári szoba (lifttől balra)

az óra időpontja

Hétfő, 14:00 – 15:30


A kurzus leírása


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A szemináriumon ókori források vizsgálatán keresztül bepillantást nyerünk a görög történelem néhány fontosabb szakaszának eseményeibe (görög-perzsa háborúk, peloponnészoszi háború stb.), s közben képet kapunk a legjelentősebb görög történetírók életéről, munkamódszeréről, módszertanáról, történelemfelfogásáról, továbbá megismerkedünk azzal a szereppel, amelyet a történelem és a történetírás az ókori görögök életében játszott (pl. az oktatás és szónoklattan területén).

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Tematika megbeszélése, követelmények ismertetése

2. Forrástani bevezető

3. Lukianos: Hogyan kell történelmet írni?

4. A szemináriumi dolgozat témáinak, illetve formai és tartalmi követelményeinek megbeszélése

5. A görög történetírás kezdetei és műfajai

6. Hérodotos a történetírás atyja

7. Hérodotos és Xerxés hadjárata

8. Thukydidés „archaiologiája”

9. Thukydidés és a peloponnésosi háború okai

10. Thukydidés és a beszédek

11. Történetírók és feliratok

12. Xenophón és az antik Spárta

13. Polybios történetírói elvei

14. Polybios és a pun háború kitörése


Olvasmányok, kiegészítő anyagok


a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace támogatással

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Breisach, E.: Historiográfia.Budapest 2004, 15-96.

az óráról órára kiadott források valamint a magyar fordítások (Hérodotos, Thukydidés, Xenophón és Polybios) utószavai

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Kapitánffy I. – Szepessy T. (szerk.): Bevezetés az ógörög irodalom történetébe. Budapest 2013 Borzsák István (szerk.): A görög irodalom világa. Budapest 1966, 119-183, 283-289.

Hérodotosz: A görög-perzsa háború (ford. Muraközi Gyula). Budapest 2000.

Lukianosz összes művei I-II. (ford. Kapitánffy István et al.). Budapest 1974, Hogyan kell történelmet írni?; Igaz történetek.

Polübiosz történeti könyvei I-II. (ord. Muraközy Gyual et al.). Máriabesenyő – Gödöllő 2002.

Ritoók Zsigmond (szerk.): Görög történetírók. Budapest 1988

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború (ford. Muraközy Gyula). Budapest 1999.

Xenophón történeti munkái (ford. Németh György et al.). Budapest 2001