_ma_elm_01

Elméleti nyelvészet


Törzsképzés

A képzés felépítését, szerkezetét tekintve az elméleti nyelvészet MA szakos képzés középpontjában a nyelvészeti alapdiszciplínák (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan, pragmatika) állnak, de egyben lehetőséget adnak a nyelvészet határterületeinek és a kapcsolódó tudományágaknak a tanulmányozására is (pl. szociolingvisztika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika, neuropragmatika, kognitív tudományok stb.)

A szak tehát sokféle nyelvészeti elméletet, de egységes szemléletet képvisel: a nyelvben feltárandó és megmagyarázandó rendszert lát, azaz nem követi pl. a normatív vagy pusztán leíró nyelvtanok nyelvfelfogását.

Nyelvelmélet specializáció

A szakirány célja, hogy az elméletek nemzetközi színvonalú művelőinek segítségével a fonológiai, mondattani, jelentéstani és pragmatikai elméleteket mint magyarázó eszközöket és kutatási módszertanokat sajátítsák el a hallgatók, alaposan és gyakorlatiasan.

http://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/elmeleti-nyelveszet-ma/nyelvelmelet

Pragmatika specializáció

A szakirány célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pragmatikai kutatások nemzetközi eredményeivel, és ezek alkalmazásával képesek legyenek a nyelvhasználat működésének vizsgálatára mind elméleti szinten, mind beszélt nyelvi vagy írott korpuszok alapján. A szakirány tehát elméleteket és empirikus vizsgálati módszertanokat is elsajátíttat.

http://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/elmeleti-nyelveszet-ma/pragmatika

Számítógépes nyelvészet specializáció

Számítógépes nyelvészet szakirány célja olyan elméleti nyelvészet szakos bölcsész képzés, ahol a hallgató számítógépes nyelvészeti speciális tudás átadása jelenti a specializáció sajátosságát.

Főbb szakterületek: számítógépes reprezentációk a nyelvészeti részdiszciplínáknak megfelelően, számítógépes alkalmazások a nyelvtechnológia részterületeinek megfelelően, nyelvi adatbázisok, korpuszok létrehozása és használata.

http://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/elmeleti-nyelveszet-ma/szamitogepes-nyelveszet

A szakról bővebben:

http://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/elmeleti-nyelveszet-ma
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

cikk_boritokepek

Hogyan történt az új pénzek beváltása a 14. században? Hogyan kapott „mentelmi jogot” Doncs mester I. Károly királytól? Miért a nemzetségi származásra utal, de a kiválóságot jelenti a "nemes" szavunk? Hogyan alakult ki a pápai adók "átutalása"? Beszámolunk a konferencia plenáris előadásairól, és elmondjuk, milyennek látták a PhD-előadásokat azok, akik Kristó Gyula professzor szegedi középkorász konferenciáin kezdték a szakmát.