Magyar


Törzsképzés

A képzés célja az, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a magyar és világirodalom történeti folyamatairól, a nyelv és az irodalom megközelítésének elméleti kérdéseiről, a magyar nyelv természetéről, történeti változásairól és aktuális állapotáról. A szakképzettségnek megfelelő elhelyezkedést biztosítja az, hogy általában a nemzeti kulturális örökség egyik legfontosabb részét, valamint az anyanyelvet oktató és kutató szakról van szó. A helyes, világos és választékos stílus a társadalom és a gazdaság valamennyi területén a sikeres kommunikáció alapfeltétele. A szakon végző hallgatók kellően pallérozott és művelt nyelvhasználata, irodalmi olvasottsága és a világra való nyitottsága jó alapokat teremt elhelyezkedésükhöz a média, a vállalatok humán erőforrás, PR és más részlegeiben, tekintettel az EU korszerű vállalatainak ilyen irányban változó vállalatvezetési trendjeire, valamint a humán szolgáltatások gazdaságbeli részarányának erős javulására, joggal számíthatunk az effajta igények jelentős növekedésére. Mindemellett a magyar BA-szak elvégzése megteremti a hallgatóknak az utat az MA-szinten való továbbtanulásuk felé is, amelyben a még szélesebb körű nyelv- vagy irodalomtudományi ismeretek mellett a tanári pálya irányába is nyílik út, ez pedig egy olyan nemzeti szak esetében, mint a magyar nyelv és irodalom további kitűnő karrierlehetőséget rejt magában. Mindezek mellett a legkiválóbbaknak megnyílik a PhD-képzésekre való továbblépés lehetősége is: ezek tekintetében egyetemünkön mind a nyelv-, mind az irodalomtudomány esetében több alprogramból álló, elismert tudósok által vezetett doktori iskolák állnak a hallgatók rendelkezésére. A szakon belül indítani tervezett nagyszámú specializáció lehetőséget teremt egyúttal bizonyos területeken elmélyültebb ismeretek megszerzésére is, megteremtve ezzel bizonyos szakmákba a 3 év után való kilépés lehetőségét éppúgy, mint ezeknek a diszciplínáknak az MA- vagy PhD-szintű folytatását. Fontos ebben a vonatkozásban az is, hogy az MA-szintre várhatóan tovább nem kerülő hallgatóknak lehetőségük van a piacorientált ügyvitel specializáció felvételére is. A kulturális intézményrendszerben vagy a kreatív iparban való elhelyezkedést nagyban segíti a Kreatív írás specializáció elvégzése is.

Finnugor specializáció

A finnugor specializáció feladata a finnugor népek nyelveinek és kultúrájának megismertetése. Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek az uráli nyelvcsaládba tartozó nyelvekkel, továbbá e nyelvek legfőbb szociolingvisztikai sajátosságaival, beszélőinek őstörténetével, főbb történelmi eseményeivel, néprajzi sajátosságaival, sajátos életkörülményeivel és azzal is, hogy sokuk miért tartozik a veszélyeztetett nyelvek közé. Ismereteket szereznek e nyelvek legfőbb tipológiai sajátosságairól és más nyelvekhez, nyelvcsaládokhoz fűződő kapcsolatairól. Továbbá a hallgatóknak lehetőségük van a nyelvi dokumentáció alapjainak elsajátítására is. A képzés keretében több finnugor nyelvet (finn, udmurt) anyanyelvi lektortól lehet tanulni, valamint ezek mellett obi-ugor (manysi) és szamojéd (nganaszan) nyelveket is lehet választani. A finnugor szakirány tanulmányai az alapképzést követően Finnugor MA szak keretében folytathatók, ahová a specializáció a bemeneti kreditkövetelményeket lefedi.

Finnugor tanszék bemutatkozó filmje: https://www.youtube.com/watch?v=Ff_6kryJZQ4

Irodalomtudomány szakirány

A BA-irodalomtudomány szakirány hallgatói egyrészt a tárgyi ismereteket magában foglaló enciklopédikus, másrészt a módszereket és technikákat felölelő operacionális tudásukat növelhetik a képzésben. Az enciklopédikus tárgyak oktatása során a hallgatók áttekintést kapnak az irodalomtudomány és az irodalomelmélet különféle irányzatairól, a tudományelméletnek és a filozófiának az irodalmi alkotások vizsgálata során alkalmazható problématerületeiről, a jelelméletnek, a lélektannak és a társadalomtudományoknak az irodalomtudománnyal érintkező felületeiről. Alaposabban megismerkednek a tradicionális irodalomtudománnyal, a hermeneutikával és a dekonstrukcióval. Az operacionális tárgyak oktatása során a hallgatók elsősorban azokat az eljárásokat, műveleteket és technikákat sajátítják el, melyek az irodalmi művek értelmezéséhez szükségesek. Ennek során behatóan foglalkozunk a régi és az új retorikákkal, metaforaelméletekkel, a narratológiával és a lehetséges világok elméletével. Az értelmezések során a magyar – elsősorban a modern magyar irodalom –, az angol, a francia, a német és a távol-keleti kultúrák irodalmi alkotásait fogjuk érinteni. Némi betekintést nyújtunk a tárművészetekbe (elsősorban a film-, színház- és képzőművészetbe) is.
Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül a 3. félévtől. Túljelentkezés esetén a pontszámítás az első félévi tanulmányi eredmények alapján történik. A BA-irodalomtudomány szakirány elsősorban a magyar alapszakhoz kapcsolódik, de más képzési ágak hallgatói is felvehetik. A képzés főként szemináriumi keretek között történik, nagy hangsúlyt helyezünk a párbeszédszerű foglalkozásokra, és a képzés során egyre inkább építünk a hallgatók önálló munkájára, s felkészítjük őket az önálló tudományos tevékenységre, ösztönözzük publikációs törekvéseiket, segítünk tanulmányaikat megjelentetni tanszéki és országos kiadványokban.

http://vizkult.hu/irodalomtudomany/

Kreatív írás specializáció

Felvételi kritérium:

Minden BTK-s szak hallgatója felveheti megkötések nélkül.

A specializáció célja, hogy a téma iránt érdeklődő bölcsészhallgatók a kreativitás írásos világával kapcsolatos ismereteiket elmélyítsék. A szövegértést, az íráskészséget, a szövegalkotási képességet kívánjuk fejleszteni, ezek a képességek pedig számos területen használhatóak, akár a kreatív iparban, a tudománykommunikációban is. Az interdiszciplinaritást előtérbe helyező program bevezet az irodalmi intézményrendszer működésébe, emellett szövegelemző, marketing és szövegalkotási kurzusokat kínál. A képzés kurzusai többek között a különböző kultúraközvetítői mesterképzésekhez és az Alkalmazott irodalomtudomány MA specializációhoz is jó alapot nyújthatnak, de azoknak is ajánlható, akik nem kívánják a BA képzés után MA-n folytatni tanulmányaikat.

Magyar mint idegen nyelv – hungarológia specializáció

A specializáció célja, hogy betekintést nyújtson a hallgatóknak a magyar mint idegen nyelv és hungarológia oktatásának alapjaiba. A specializáció fontos eleme, hogy a hallgatók együtt vesznek részt a nemzetközi hallgatókkal az angol nyelvű magyar kultúrát ismertető előadásokon, ezáltal megérthetik a különböző kultúrákból érkező diákok kultúraspecifikus látásmódját, a magyar kultúra értelmezéseinek külső nézőpontjait. A képzésben magyar nyelvészeti és a magyar kultúra részterületeit felölelő tárgyak szerepelnek. A specializációt választóknak lehetőségük van külföldi hallgatók mentorálására, valamint bevonjuk őket a nemzetközi diákjaink számára szervezett kulturális programokba is. További információk elérhetők a Hungarológia Központ honlapján.

Nyelvtechnológia specializáció

A nyelvtechnológia specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik az elméleti nyelvészet szakterületén járatosak, és a nyelvészeti és nyelvészettel kapcsolatos kutatások, fejlesztések bármely területének műveléséhez olyan szilárd alapismeretekkel és módszertani készséggel rendelkeznek, amelynek alapján alkalmasak a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására. A képzés során a hallgatók olyan elméleteket és módszertanokat ismerhetnek meg és tanulhatnak meg alkotó módon felhasználni, amelyek alkalmasak arra, hogy leírják és magyarázzák az egyes természetes nyelvek struktúrájának és használatának szabályszerűségeit is, valamint az emberi nyelv szerkezetének általános törvényeit is.

http://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/nyelvtechnologia

Nyelvtudomány specializáció

A specializáció elsősorban azokat a hallgatókat célozza meg, akik az alapszak – s részben a mesterszak – tantárgykínálatánál többet kívánnak tanulni nyelvészeti stúdiumokból, de ezt kevésbé elméleti jellegű tárgyak felvételével kívánják tenni, mint a Nyelvtechnológia specializáció lehetővé teszi, s kevésbé az uralisztikai tárgyakra szűkítve, mint a Finnugor specializáción lehetséges. A specializáció egyrészt megismerteti a hallgatókat a nyelvtudomány legalapvetőbb fogalmaival és kutatás-módszertani kérdéseivel (Tantárgyelemek: Nyelvészeti alapfogalmak és A nyelvészeti kutatások módszertana).

Leíró nyelvészeti stúdiumai megismertetik a hallgatókat a leíró nyelvészet legfontosabb területeivel, különös tekintettel a magyar alapszakon nem tárgyalt, az újabb kutatások eredményeit tartalmazó ismeretekre (Tantárgyelemek: Fonológia, Morfológia és Valenciaelmélet és esetgrammatika. A történeti nyelvészeti blokk célja megismertetni a hallgatókat a történeti nyelvtudomány legfontosabb területeivel. (Tantárgyelemek: A nyelvi változások elmélete, Az etimológia elmélete és gyakorlata, Hang- és morfológiatörténet és Összehasonlító nyelvészet).

A további tantárgyak speciális nyelvészeti területekre engednek bepillantást, valamint megismertetik a hallgatókat a nyelvészeti terepmunkával és a nyelvtudomány történetével (Tantárgyelemek: Nyelvészeti terepmunka, A nyelvtudomány története, Szociolingvisztika, Lexikológia, Tipológia, Pragmatika és Pszicholingvisztika).

Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány BA specializáció

A specializáció nyitott bármely szakon tanuló hallgató számára. A képzésre való jelentkezés egyedüli feltétele, hogy a hallgató legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen.

A képzés 4 féléve alatt 50 kredit szerezhető. Néhány átfogó történeti és elméleti előadást leszámítva a program elsősorban gyakorlati foglalkozásokra (szemináriumokra) épül. A hallgatók a képzés során az ismeretkörök széles spektrumával kerülhetnek kapcsolatba: 1) irodalom: behatóan tanulmányozhatják a világirodalom és az irodalomelmélet történetét; 2) művészet: bepillantást nyerhetnek a társművészetekbe és azok elméleti hagyományába, az újkori esztétika történetébe; 3) média: nem-irodalmi szövegek és nem-művészi alkotások elemzésén keresztül képet kaphatnak a kultúra előállításának antik és modern közegeiről, technológiáiról és intézményeiről; 4) kultúra: alapismereteket szerezhetnek a kultúratudomány különféle területeiről, a kultúrakutatás történeti és elméleti vonatkozásairól, valamint a kultúrakutatás társtudományairól.

A hangsúly mindvégig a nemzetközi tájékozottságra esik, ezért a nyelvtudás, bár nem előfeltétele, de hasznos segítője lehet a képzésben való előrehaladásnak. A vállalkozó szellemű hallgatók bekapcsolódhatnak futó kutatási és publikációs projektjeinkbe, nemzetközi együttműködés keretében önálló kutatást végezhetnek európai társtanszékeken, s részt vehetnek neves honi és külföldi kutatók műhelyszemináriumain is. Az ismeretek további bővítésére az MA-képzésen belül az Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció keretében nyílik majd lehetőség.

A képzés eredményeként a hallgatók szert tesznek a „kulturális írástudás” (cultural literacy) alapkészségére, melynek révén képesek kulturális jelenségeket kritikus szemmel „olvasni”, továbbá képesek arra, hogy álláspontjukat meggyőzően, érvelő és élvezhető formában adják elő. Ekként alkalmassá válnak arra, hogy a témában magasabb szintű tanulmányokat folytassanak egy későbbi oktatói-kutatói karrier céljából, de arra is, hogy a munkaerőpiac számos más területén is megállják a helyüket, az állami és a civil szektorban, a versenyszférában és nonprofit szervezeteknél egyaránt - minden olyan poszton, ahol jó elemző- és fogalmazókészségre, korszerű, nemzetközi szemléletmódra, s nem utolsó sorban kreatív és kritikus beállítottságra van szükség.

Bővebb információ az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék honlapján található.

Színháztörténet BA specializáció

Bármely alapszakos bölcsészhallgató felveheti. Előnyt jelent, de nem feltétel a magyar alapszak, illetve legalább egy idegen nyelv ismerete.

Az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék évtizedek óta népszerű képzése a 4 félév alatt 15 kurzust tartalmazó, 50 kredites Színháztörténet specializációja, amely a színházi előadás elemzéséhez, valamint a drámák értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani oly módon, hogy egy tömör kronológiai áttekintés után a 20-21. századi fontos színházi irányzatokat mutatja be. Kitér az avantgárd mozgalmak színházi és drámai leképeződésére, kínál kurzusokat a társtudományok és társművészetek köréből, szisztematikus drámaelemzéseket, és megismertet a színházi előadás létrejöttének legfontosabb feltételeivel. Kiemelt figyelmet szentelünk a kortárs nemzetközi és magyar színházi jelenségeknek, emellett a hallgatók megismerkednek a kritikaírás alapjaival is. A képzés oktatói aktív kapcsolatot ápolnak a gazdag szegedi színházi élet összes szereplőjével: a hallgatók a gyakorlatban ismerkedhetnek meg a kőszínházi és a független színházi működés sajátosságaival is, miközben az alkotókkal is találkozhatnak. A képzést ajánljuk mindenkinek, akit érdekel a színház világa, aki szeretné pontosabban érteni, hogy mit és miért lát a színpadon, akit vonz bármilyen, színház körüli foglalatosság a kritikaírástól a rendezőasszisztensi munkáig. További részletekről érdekdlőni lehet Jászay Tamásnál a jaszaytamas@gmail.com címen.
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.