Film

Bevezetés a filmelméletbe

Dr. Sághy Miklósaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Bevezetés a filmelméletbe

az oktató neve

Dr. habil. Sághy Miklós

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

az oktató ímélcíme

saghy.miklos@gmail.com

az óra helye

Kristó terem

az óra időpontja

szerda, 18:00 - 19:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Bevezetés a filmelméletbe című kurzus célkitűzése, hogy áttekintést nyújtson a filmelmélet-történet főbb irányzatairól, iskoláiról. A megközelítésmód két alapvető szempontot foglal magában: egyfelől történelmi személetet, mely a filmelmélet-írók munkáit megjelenésük időrendjének figyelembe vételével tárgyalja, másfelől probléma orientáltságot, miszerint az újra és újra megjelenő elméleti kérdések (mint pl. a film valósághoz való viszonya) egymással összefüggésben, egymással dialógusba állítva kerülnek tárgyalásra. A kurzus főbb témakörei: 1. a film mint médium 2. a film valósághoz való viszonya 3. a film és az avantgárd elméleti elképzelések 4. a film és a montázs 5. a szerző megjelenése 6. strukturalizmus módszerei a filmelméletben 7. a kritikai szempontok megjelenése a filmelméletben

részletes (hetekre bontott) tematika

1. hét:

A filmelmélet helye a filmtudományban

2. hét:

Medialitás; a film médiuma

3. hét:

A film jelteremtő apparátusa

4. hét:

A kezdetektől az első filmelméleti munkákig

5. hét:

Avantgard filmelméletek (francia impresszionizmus, absztrakt film, futurizmus, szürrealizmus, dada)

6. hét:

Az orosz montázselméletek (Vertov, Kulesov, Pudovkin, Eisenstein)

7. hét:

Formanyelvi megközelítés (Balázs Béla, Rudolf Arnheim, Hugo Münsterberg)

8. hét:

Filmelméleti realizmus (André Bazin, Siegfried Kracauer)

9. hét:

A szerzői elmélet

10. hét:

Strukturalizmus és filmszemiotika (Christian Metz)

11. hét:

Pszichoanalízis és filmelmélet

12. hét:

Feminizmus és filmelmélet

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

-

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Nemeskürty István: A mozgókép esztétikája a kezdetektől az első filmelméleti könyvekig (1907-1915). In: Filmtudományi Szemle 1. Magyar Filmtudományi Intézet, Budapest, 1972. 41-67.

 

Richter, Hans: A dada és a film. In: Metropolis, 2000/3. 44-46.

 

A futurista film kiáltványa. In: Metropolis, 1997tél – 1998 tavasz. 10-12.

 

Eisenstein, Szergej: Montázs 1938. In: Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Áron Kiadó, Budapest, 1998. 151-184.

 

Balázs Béla: Látható ember. A film szelleme. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. 52-61., 62-69., 159-171.

 

Arnheim, Rudolf: A film mint művészet. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. 17-38.

 

Bazin, André: A fénykép ontológiája (16-23.), A filmnyelv fejlődése (24-43.), Tilos a montázs (48-59.) In: Bazin: Mi a film? Osiris Kiadó, Budapest, 1995.

 

Truffaut, Francois: A szerzők politikája. In: Francois Truffaut. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 67-74.

 

Metz, Christian: A denotáció problémái. Ill. A film strukturális vizsgálata. In: A mozgókép szemiotikája. Szerk. Hoppál Mihály – Szekfű András. MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont Szakkönyvtára, Budapest, 1974. 73-99., 101-115.

 

Baudry, Jean-Louis: Az apparátus. In: Metropolis 1999/nyár 10-23.

 

Doane, Mary-Ann: Film és maszk. A női néző elmélete. In: Metropolis 2000/4 24-36.

 

Nánay Bence: A beállítás és ellenbeállítás filozófiája. A varratelmélet kritikai vizsgálata. In: Metropolis 2005/1. 8-20.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Andrew, Dudley J.: The Major Film Theories. An Introduction. Oxford University Press, London-Oxford-New York, 1976.

 

Bordwell, David - Carroll Noel (szerk.): Post-Theory: Reconstructing Film Studies. University of Wisconsin Press, Madison, 1996.

 

Bujdosó Dezső (szerk.): Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény II. A film. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

 

Casetti, Francesco: Filmelméletek 1945-1990. Osiris, Budapest, 1998.

 

Hill, John – Church Gibson, Pamela (szerk.): The Oxford Guide to Film Studies. Oxford University Press, New York, 1998.

 

Nelmes, Jill (szerk.): An Introduction to Film Studies. Routlege, London, 1996.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep

Az SZTE BTK – hagyományainak megfelelően – díszoklevelet adományozott a 65, 60 és 50 éve végzett bölcsészkari hallgatóknak. A szeptember 16-i eseményen, amelynek a történelmileg is jelentős Auditorium Maximum adott helyet, negyvenöten vették át díszoklevelüket családtagjaik, barátaik körében.