vilagirodalom

Világirodalom előadás 4. A XX. század és napjaink világirodalma

Kelemen Zoltánaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Világirodalom előadás 4. A XX. század és napjaink világirodalma

az oktató neve

Kelemen Zoltán

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

milarepakz@gmail.com

az óra helye

VII. terem

az óra időpontja

szerda, 8:00 - 10:00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A tárgy a 20. század elejétől napjainkig terjedő időszak irodalmát ismerteti. Nem a szerzők és művek listázását tekinti céljának, hanem egyes témakörök mentén, összefüggéseiben kívánja megmutatni a modern és a posztmodern irodalmat. A cél az, hogy a hallgatók a mai irodalmi jelenségeket a modernség irodalmának kontextusában legyenek képesek értelmezni. A kurzus a XX. század korszakolásának kérdéseivel, a modern és posztmodern változataival, az „alternatív modernségek” koncepciójával, a generációs szemlélet alkalmazhatóságával csakúgy foglalkozik, mint az irodalmi intézményrendszer és az egyes alkotói pályák közti összefüggésekkel, a modernség irodalmának alapvető témáival, beszédmódjaival, a szerzőket befolyásoló történelmi és társadalmi traumákkal.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Modernizmus (Összművészeti bevezető: avantgarde, futurizmus, expressziomizmus, szürrealizmus, dadaizmus, akcionizmus. Költészet, epika, dráma, képzőművészet, építészet, performance)
 2. A nyelv, mint kihívás a lírában. (Rainer-Maria Rilke művészete. Az Áhítat könyve, A Képek könyve, Új versek, Duinói elégiák, Szonettek Orpheushoz)
 3. A nyelv, mint kihívás a prózában. (Franz Kafka művészete. A per, Az átváltozás)
 4. Későmodern fordulat vagy posztmodern előjáték? Megújulási kísérletek a 20. század derekának prózájában és a lírájában. (James Joyce és Thomas Stearns Eliot. Ulysses, Finnegans Wake, Átokföldje)
 5. Alternatíva a regényre. Szatíra és szakralitás (M. A. Bulgakov: A Mester és Margarita)
 6. Új drámai formák felé: az epikus színház. (Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei)
 7. A. Celan
 8. 20. századi dráma 1. (S. Beckett, E. Ionesco)
 9. A széppróza posztmodern teoretikusai. (Jorge Luís Borges és Italo Calvino)
 10. 20. századi dráma 2. (P. Weiss, T. Stoppard)
 11. Délszláv posztmodern irodalom. (Danilo Kiš és Milorad Pavić. A holtak enciklopédiája, A Kazár szótár)
 12. Latin Amerikai irodalom. A történet elmondhatóságának fordulata. (G. García-Marquez, C. Fuentes, J. Cortázar, M. V. Llosa)
 13. Neokolonializmus (S. Rushdie)
 14. Minimalizmus az irodalomban (Bret Easton Ellis. Nullánál is kevesebb, Amerikai pszichó, Királyi hálószobák)

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Kötelező olvasmányok:

G. Apollinaire: Versek a Szeszek és a Kalligrammák kötetekből. Guillaume Apollinaire válogatott művei / [vál., szerk., jegyz. Réz Pál ; ford. Eörsi István et al.]. – Budapest : Európa, 1973.

R-M. Rilke: Archaikus Apolló Torzó, Őszi nap, Duinói elégiák. Rilke, Rainer Maria: Válogatott versek [vál., életrajz, jegyz. Szabó Ede ; ford. Rónay György ; bev. Vajda György Mihály]. – Budapest : Magvető, 1961.

F. Kafka: A per, Az átváltozás, A fegyencgyarmaton, Add föl! Kafka, Franz: A per : [regény: teljes, gondozott szöveg] ford. Szabó Ede ; szerk., sajtó alá rend., jegyz. Kajtár Mária. – [Budapest]: Ikon, 1995., Elbeszélések [ford. Antal László et al.] Budapest: Európa Könyvkiadó, 2009.

Th. Mann: Varázshegy / Doktor Faustus, Tonio Kröger, Mario és a varázsló. Thomas Mann: A varázshegy [ford. Szőllősy Klára] [Budapest] Gabo, 2004., Doktor Faustus, Adrian Leverkühn német zeneszerző élete, elmondja egy barátja; [ford. Szőllősy Klára] Budapest Európa, 1977., Mario és a varázsló: három elbeszélés [ford. Lányi Viktor, Sárközi György ; utószó: Domokos Mátyás] Budapest Szépirodalmi K., 1967.

B. Brecht: Koldusopera, Kurázsi mama. Bertolt Brecht: Drámák ford. Garai Gábor ; utószó Walkó György] [Budapest] Európa, 1985.

J. Joyce: Ulysses. James Joyce: Ulysses [szerk. Barkóczi András] [ford. Szentkuthy Miklós fordításának felhasználásával Gula Marianna et al.] [utószó Kappanyos András] Budapest: Európa, 2012.

T. S. Eliot: Átokföldje. T. S. Eliot: Versek, Drámák, Macskák könyve [ford. Ferencz Győző et al. ; jegyz. Takács Ferenc] Budapest Európa, 1986.

M. A. Bulgakov: A Mester és Margarita. [ford. Szőllősy Klára; a jegyzeteket Enyedy György írta] Budapest: Európa, 2004.

A. Camus: Közöny.[ford. Gyergyai Albert, Szávai Nándor; a jegyzeteket írta Pap Éva] Budapest: Európa, 2011.

I. Andrić: Híd a Drinán. [ford. Csuka Zoltán] Budapest: General Press, 2007.

G. Orwell: 1984. [ford. Szíjgyártó László] Budapest: Európa, 2013.

A. Celan:

S. Beckett: Godot-ra várva. In. A fizikusok. Öt modern dráma [utószó: Földényi F. László] Budapest Európa, 2010.

E. Ionesco: A kopasz énekesnő. Eugene Ionesco: Drámák [ford. Bognár Róbert et al.; vál., utószó: Szántó Judit] Budapest: Európa, 1990.

J-L. Borges: Pierre Ménard, a Don Quijote szerzője, Bábeli könyvtár, Az elágazó ösvények kertje, A titkos csoda, Az Alef. Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár: válogatott prózaművek [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Scholz László ; ford. Benczik Vilmos et al.] Budapest: Európa, 2011., A halál és az iránytű : elbeszélések. 2008.

I. Calvino: Ha egy téli éjszakán egy utazó. [ford. Telegdi Polgár István]. Budapest: Európa, 2011.

G. G. Marquez: Száz év magány. [ford. Székács Vera] Budapest Magvető, 2014.

Th. Pynchon: A 49-es tétel kiáltása. [ford. Széky János] Budapest Magvető, 2007.

B. E. Ellis: Amerikai pszichó [ford. Bart István] Budapest Európa, 2013.

Th. Bernhard: Megzavarodás [ford., utószó Adamik Lajos] Pozsony Kalligram, 2006.

P. Weiss: Marat/Sade In. A kopasz énekesnő, hat modern dráma [ford. Bartos Tibor et al.] [vál., szerk., jegyz. összeáll. Ruttkay Zsófia] Budapest Európa, 2008.

T. Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott. In. Tom Stoppard: Drámák [vál., szerk. és az utószót írta: Upor László] Budapest Európa, 2002.

M. Pavić: Kazár szótár. Százezer szavas lexikonregény [ford. Brasnyó István] Újvidék Forum, 1987.

D. Kiš: A holtak enciklopédiája. [ford. Borbély János] Budapest Európa, 1990.

S. Rushdie: A sátáni versek [ford. Greskovits Endre]. – Budapest : Ulpius-ház, 2014., A firenzei varázslónő [ford. Greskovits Endre] Budapest Ulpius-ház, 2011., Szégyen [ford. Falvay Mihály] Budapest Európa, 1999.

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Mario de Micheli: Az avantgardizmus
Koczogh Ákos: Az expresszionizmus
Pók Lajos: A szecesszió
Szabó György: A futurizmus
Bajomi Lázár Endre: A szürrealizmus
Dadaizmus antológia
, szerk. Beke László

Köpeczi Béla: Az egzisztencializmus
Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde
Pethő Bertalan: A posztmodern

Pál József (szerk.): A világirodalom története

Világirodalmi Lexikon
Vajda György Mihály – Pál József: A világirodalom története évszámokban
Szerb Antal: A világirodalom története
Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom rövid története
Hauser Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete I-II.
Babits Mihály: Az európai irodalom története
Szenczi Miklós: Az angol irodalom története
Országh László – Virágos Zsolt: Az amerikai irodalom története
Halász Előd: A német irodalom története
Dobossy László: A francia irodalom története
Madarász Imre: Az olasz irodalom története
Zöldhelyi Zsuzsanna (szerk.): Az orosz irodalom története
KOVÁCS Endre: A lengyel irodalom története
Erika Fischer-Lichte: Drámatörténet
John Russel Brown (szerk.): Képes színháztörténet

Beke László: „Utószó” a Dadaizmus antológiához
Koczogh Ákos: Az expresszionizmus (bevezető tanulmány)
Pók Lajos: A szecesszió (bevezető tanulmány)
Szabó György: A futurizmus (bevezető tanulmány)

Bajomi Lázár Endre: A szürrealizmus (bevezető tanulmány)

Mario de Micheli: Az avantgardizmus (I. rész: Tanulmány)
Loinel Richard: Az expresszionizmus enciklopédiája
René Passeron: A szürrealizmus enciklopédiája

Köpeczi Béla: Az egzisztencializmus (bevezető tanulmány)
Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde (bevezető tanulmány)
3 tanulmány az alábbi két antológiából:
A performance-művészet, szerk. Szőke Annamária
Kísérleti irodalom, szerk. Kékesi Zoltán – L. Simon László (Helikon 2003/4)
Hans Bertens: „A posztmodern Weltanschauung és kapcsolata a modernizmussal” (in: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay és mások)
Ihab Hassan: „A posztmodernizmus egy lehetséges fogalma felé” (in: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay és mások)
Jean-François Lyotard: „Mi a posztmodern?” (in: Nagyvilág 1988/3–4)
Bocsor Péter – Medgyes Tamás: „Az amerikai minimalizmus” (in: Helikon 2003/2–3)

Paul de Man: „Sartre vallomásai” (in: Olvasás és történelem)
A posztmodern állapot (J. Habermas, J.-F. Lyotard, R. Rorty), szerk. Bujalos István
Hans Robert Jauss: „Az irodalmi posztmodernség” (in: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika)
Bényei Tamás: Az ártatlan ország: az angol regény 1945 után
Abádi Nagy Zoltán: Mai amerikai regénykalauz: 1970–1990
Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista próza

Tanulmányok Borgesről, szerk. Scheibner Tamás (a 21 c. folyóirat különszáma)
Bényei Tamás: Apokrif iratok: mágikus realista regényekről
Fried István: „A családnyi emberiség regénye (Gabriel García Marquez: Száz év magány)” (in: Tíz híres regény)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep

Az SZTE BTK – hagyományainak megfelelően – díszoklevelet adományozott a 65, 60 és 50 éve végzett bölcsészkari hallgatóknak. A szeptember 16-i eseményen, amelynek a történelmileg is jelentős Auditorium Maximum adott helyet, negyvenöten vették át díszoklevelüket családtagjaik, barátaik körében.