Pragmatika_BSZE

Pragmatika

Prof. Dr. Németh T. Enikőaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Pragmatika

az oktató neve

prof. dr. Németh T. Enikő

az oktató beosztása

egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethen@hung.u-szeged.hu

az óra helye

TIK Kongresszusi terem

az óra időpontja

szerda 12-14

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Pragmatika kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a nyelvhasználat különböző formáinak (verbális kommunikáció, verbális információközlés kommunikatív szándék nélkül és verbális manipuláció) a tanulmányozásába, valamint megismertesse a hallgatókkal a klasszikus pragmatikai megközelítéseket a kommunikatív nyelvhasználat racionális és interperszonális oldalát egyaránt figyelembe véve.

részletes (hetekre bontott) tematika

A pragmatika kialakulása, története, tárgya, lehetséges megközelítési módok. A tágabb értelemben vett jelentés összetevői. Szemantika és pragmatika viszonya. A nyelvhasználat különböző formái: verbális információközlés kommunikatív szándék nélkül, verbális kommunikáció, manipuláció, elszólás. A verbális információközlés és a verbális kommunikáció azonosságai és különbségei. A manipulatív nyelvhasználat stratégiái és eszközei (reklám- és politikai propagandaanyagok alapján). A nyelv egysége: a mondat, a nyelvhasználat egysége: a megnyilatkozás (típus és példány). A kommunikatív nyelvhasználat vizsgálata. A beszédaktus-elmélet filozófiai előzményei és kialakulása. J. L. Austin: konstatívok-performatívok, beszédaktusok. Egy mondat kiejtésekor végrehajtott aktusok Austin szerint. Szerencsefeltételek. Az illokúciós aktusok austini klasszifikációja. A beszédaktus-elmélet továbbfejlesztése: J. R. Searle. Egy beszédaktus végrehajtásának aktusai és ezek összefüggései. Az illokúciós aktusok jellemzése: előfordulás és szerkezet. Sikerességi feltételek és a belőlük elvonható szabályok. Az illokúciós aktusok searle-i klasszifikációja. Közvetett beszédaktusok a searle-i értelmezésben. A gricei interakcióelmélet: az együttműködési elv és a maximái. Mondott és implikált jelentés. Konvencionális és társalgási implikatúrák: alkalmi és általánosított társalgási implikatúrák. A leechi udvariasságelmélet: az udvariassági elv és maximái.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

CooSpace támogatással folyik a kurzus.

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Austin, J. L. 1990. Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Cseresnyési László 2007. Pragmatika: a kontextus tudománya. In: Hegedűs Rita – Nádor Orsolya (szerk.) Magyar nyelvmester. Budapest: Tinta Kiadó, 73–83.

Németh T. Enikő 1994. Megnyilatkozás: típus-példány. Néprajz és Nyelvtudomány 35, 69–101.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep

Az SZTE BTK – hagyományainak megfelelően – díszoklevelet adományozott a 65, 60 és 50 éve végzett bölcsészkari hallgatóknak. A szeptember 16-i eseményen, amelynek a történelmileg is jelentős Auditorium Maximum adott helyet, negyvenöten vették át díszoklevelüket családtagjaik, barátaik körében.