Alapképzés

A Habsburg Monarchia története II. (17. század) – előadás, BA-képzés

Dr. Cziráki Zsuzsanna

Az előadás a Habsburg Monarchia történetét követi végig a tizenöt éves háborútól a spanyol örökösödési háborúig, az eseménytörténet áttekintése mellett családtörténeti, művelődéstörténeti, kormányzattörténeti és mentalitástörténeti aspektusok alapján. A kurzus előzménye az első félévben tartott, „A Habsburg Monarchia története a 16. században” című előadás.

Gazdaság, társadalom, vallás és politika a 1617. századi Magyarországon – előadás, BA-képzés

Prof. Dr. Tóth Sándor László

A kurzus bemutatja a 16-17. századi Magyarország gazdasági viszonyait, amelyet a robotra építő majorsági gazdálkodás és a 2. jobbágyság elterjedése, az ipar és a városfejlődés stagnálása jellemzett. A társadalom erősen differenciált volt, a nemesség (nagybirtokos/arisztokrata, középbirtokos és kisbirtokos, illetve kuriális, armalista) és a jobbágyság (telkes, zsellér) mellett átmeneti rétegek (libertinusok, végvári katonaság/vitézlő rend, hajdúk) is voltak. A kurzus bemutatja a reformációt és irányzatait, valamint az ellenreformációt/katolikus megújulást. Részletesen elemzi a három részre szakadt Magyarországon a Magyar Királyság (királyi Magyarország) rendi struktúráját, működését. Kitér a Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság kormányszékeire, bemutatja a Habsburg uralkodók elleni felkeléseket (Bocskai-felkelés, Wesselényi-féle mozgalom, kuruc- illetve Thököly-felkelés).

A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 17. században – szeminárium, BA-képzés

Szabados János

A kurzus folyamán a Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság 17. századi kapcsolatán megyünk végig az 1606 és 1686 közötti időszakra helyezve a hangsúlyt. Végig vesszük a fontosabb igazgatási intézményeket (Udvari Kamara, Udvari Haditanács, Magyar Udvari Kancellária), a fontosabb királysági tisztségeket (pl. nádor) és a 17. században a Habsburg Monarchiához fűződő viszony főbb gócpontjait (pl. az 1606-os bécsi béke, az 1608-as országgyűlés), illetve az erdélyi fejedelmek fontosabb Magyar Királyság elleni megmozdulásait és azok, valamint a törökkel való békék és háborúk következményeit.

Magyar paleográfiai gyakorlatok (16–17. századi levéltári források) – szeminárium, BA-képzés

Juhász Krisztina

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a kora újkor írott forrásainak ismeretébe és oly módon ismertesse meg a hallgatókat a magyar nyelvű, primer történeti forrásokkal, hogy azok eredetiben történő elolvasását, az ahhoz szükséges tárgyi tudást is elsajátítsák. A kurzus elméleti hátterét egyrészt a magyar paleográfia és az irattan segédtudományok alapjainak, jellemzőinek az áttekintése adja, másrészt a levéltári alapismeretek, harmadrészt a magyar forráskiadás történetének, vitatott kérdéseinek a bemutatása. A kurzus gyakorlati részét a magyar nyelvű, 16–17. századi források olvasása, betűhív átírása jelenti. Ennek során a hallgatók megismerik a korabeli írásmódot, a leggyakrabban használt rövidítéseket és azok feloldását. Emellett a hallgatók elsajátítják a tudományos szövegközlés alapjait (pl. fejléc, regeszta, jegyzetapparátus elkészítése) is.

Oszmán-magyar kapcsolatok a 1516. században – szeminárium, BA-képzés

Göncöl Csaba

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az Oszmán Birodalom kialakulásának, balkáni terjeszkedésének történetét, a Magyar Királyság kísérleteit az oszmánok feltartóztatására, valamint a királyság összeomlása utáni évtizedek eseményeit, oszmán-Habsburg kapcsolatait.

Oszmán Birodalom II. (17–18. sz.) – előadás, BA-képzés, osztatlan tanárképzés

Dr. Tóth Hajnalka

Az Oszmán Birodalom története I. című kurzus folytatása, de attól függetlenül is elvégezhető. Az előadás elsősorban az oszmánok 17–18. századi történelmére koncentrál, de külön óra foglalkozik az iszlám világgal, az iszlámmal mint a birodalom államvallásával, és az oszmán identitás kérdésével is. A kurzus alapvető célkitűzése, hogy mind a 17–18. századi magyar, mind pedig az egyetemes történelemben elmélyülni kívánó hallgatókkal megismertesse a korszakban meghatározó szerepet betöltő állam történetét és jellegzetességeit.

Magyarország és a keresztes hadjáratok – szeminárium, BA-képzés

Dr. Hunyadi Zsolt

A kurzus kísérletet tesz – a keresztes hadjáratok történetének áttekintésén és a vonatkozó források részletes elemzésén keresztül – Magyarország szerepének és részvételének rekonstruálására egészen a 16. század elejéig.

Ispotályos- és lovagrendek a középkori Magyarországon – előadás, BA-képzés

Dr. Hunyadi Zsolt

A kurzus áttekinti a Magyar Királyság területén megtelepedett ispotályos- és lovagrendek nemzetközi és hazai történetét. Az egyes rendek felépítésének és működésének megismerése során számos interdiszciplináris ismeretet szerezhetnek a hallgatók.

Magyarország története az Árpád-házi királyok korában – BA-képzés

Dr. Kordé Zoltán

Az előadás az államalapítás problematikájának, a magyar gazdaság és társadalom, valamint az etnikai viszonyok és a demográfia legfontosabb kérdéseit vizsgálja az Árpád-kor időszakában.

A Capeting Monarchia története (9871328) – BA-képzés

Dr. Kordé Zoltán

Az előadás a Capeting dinasztia uralkodásának a történetével foglalkozik (987–1328). Ez az időszak a középkori Franciaország kialakulásának és nagyhatalommá válásának a korszaka. A kurzus elsősorban politika- és eseménytörténeti szempontból közelíti meg a korszakot.