Munkatársak

Papp-Sandor-2

Prof. Dr. Papp Sándor László

tanszékvezető egyetemi tanár

Az MTA-SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport alapító témavezetője. Az SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatási témája az Oszmán Birodalom keresztény vazallus államainak a története, különös tekintettel Erdélyre, de foglalkozik a Krími Kánság, Moldva és Havasalföld történetével is. Emellett a másik kiemelt kutatási területe a Habsburg Monarchia és az Oszmán Birodalom diplomáciai kapcsolatrendszere. A doktori (PhD) fokozatát Bécsben az Institut füt Orientalistik-ban szerezte meg Claudia Römer vezetése alatt (1998). A kutatásainak legfontosabb színterei Bécsben a Haus-, Hof- und Staatsarchiv és a Nationalbibliothek Hoffinanzarchiv és a Kriegsarchiv. A disszertáció átdolgozásából jelent meg első kötete: Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische Untersuchung. (Wien, 2003.) címmel.

1990-től a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, 1997 áprilisától a Szegedi Tudományegyetem (illetve jogelődje a József Attila Tudományegyetemen) Középkori és Kora Újkori Tanszékén dolgozott. Egy ideig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Kora Újkori Történelmi Tanszékén tanszékvezető egyetemi docens volt (1999-2008), egy ideig pedig tovább is vezetett kurzusokat az intézményben. 2004-ben az Amerikai Kutatási Intézet Mellon Ösztöndíjával (Mellon Fellowships and Funds of the American Research Institute in Turkey) három hónapon át folytatott levéltári és kézirattári munkát.

Ezt követően 2005-2006-os években az Alexander von Humboldt-Stiftung támogatásával a heidelbergi Karls-Ruprecht-Universität-en (Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients) oktatott és kutatott három féléven keresztül. 2011 februárjában habilitált a Szegedi Tudományegyetemen. Közben megjelent egy monográfiája az alföldi mezővárosi nemesség integrációs stratégiájáról a 18. század elejéről. (Papp, Sándor: A Sárközyek. Egy magyar származású francia államférfi családjának története a 18. század végéig. Szeged, 2012.) Az SZTE-n kutatócsoportot vezetett OTKA támogatással „Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején” címmel (K 109070) 2013. november 1. – 2018. október 31. között.
2013-tól Az SZTE Történeti Doktori Iskolája törzstagja és a Modern Kori Alprogram vezetője 2019-ig, 2015-től a SZTE Történettudományi Dokktori Iskola vezetője. 2014-ben megkapta a professzori kinevezését, majd néhány hónap múlva megvédte az akadémiai doktori disszertációját (2015). (Papp Sándor: Török szövetség–Habsburg kiegyezés – A Bocskai-felkelés történetéhez. Károli Könyvek – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014.


MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022635

E-mail: papps@hist.u-szeged.hu Cziraki-Zsuzsanna

Dr. Cziráki Zsuzsanna

egyetemi adjunktus

Egyetemi adjunktus az SZTE BTK Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Intézetében. Kutatási területe kiterjed az Erdélyi Fejedelemség és a Magyar Királyság 16–17. századi történetére, különös tekintettel az erdélyi szászok történetére, illetve a Habsburg Monarchia és a Habsburg-oszmán kapcsolatrendszer kora újkori sajátosságaira. Közreműködik Simon Reniger von Renningen konstantinápolyi Habsburg rezidens (1649–1666) jelentéseinek kiadásában.


Dr. Hunyadi Zsoltzsolt_hunyadi_photo

egyetemi docens

Hunyadi Zsolt a Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének docense. Kutatási területei közé tartozik a középkori magyar egyháztörténet, társadalomtörténet, jogtörténet, hadtörténet, valamint az információtörténet egyes szegmensei. Kurrens tudományos tevékenységének gerincét a Magyarországon is megtelepedett szerzetes-lovagrendek középkori történetének kutatása, a keresztes hadjáratok historiográfiájának feltárása, valamint a III. Ince pápa pontifikátusát megelőző pápai–magyar kapcsolatok okleveles anyagának (Hungaria Pontificia) összegyűjtése és sajtó alá rendezése, valamint középkori házassági stratégiák interdiszciplináris vizsgálata jelentik. Az SZTE Történeti Doktori Iskola oktatója és témakiírója. Tanszékének Erasmus-koordinátora, a Történeti Intézet IT-koordinátora, az Intézet Tanácsába delegált tag, a BTK Kari Tanácsának póttagja.

A Szegedi Információtörténeti Műhely alapító tagja és koordinátora. Az Aetas történeti folyóirat szerkesztőségi tagja, valamint az Amsterdam University Press kiadói tanácsának tagja, a Central European Medieval Studies sorozat szerkesztője. 2010 óta a 2. ciklusban végez külső szakértői tevékenységet a European Research Council (ERC) számára, 2011 óta pedig a Sigillvm Nemzetközi Szfragisztikai Társaság elnökségi tagja.


Dr. Kordé ZoltánIMG_5419

egyetemi docens

1982 óta dolgozik a tanszéken. Főbb kutatási területei: A székely eredetkérdés és a székelység középkori története; más magyarországi népcsoportok (pl. besenyők) középkori története; Erdély középkori története; hivatal- illetve méltóságtörténet (pl. székely ispán, erdélyi vajda); fontosabb tisztségviselők élete; művelődés- és szakképzés történet (pl. idegennyelv-ismeret és az ezzel összefüggő tevékenységek a középkori Magyarországon); historiográfia (székely-kérdés, Szádeczky-Kardoss Lajos munkássága). Részt vett a tanszék fontosabb tudományos vállalkozásaiban, többek között a Kristó Gyula szerkesztette Korai Magyar Történeti Lexikon elkészítésében, amelybe több, mint 70 szócikket írt. Alapító tagja és több éven át titkára a Szegedi Középkorász Műhelynek, amely a Szegedi Középkortörténeti Könyvtár kiadója. Kisdoktori értekezését 1986-ban, PhD-dolgozatát 2003-ban védte meg. Az egyetemi oktatás minden szintjén részt vett/vesz, a BA-tól a doktori képzésig, valamint a külföldi diákoknak szóló órák tartásában és a levelező képzésben. Jelenleg két doktorandusz hallgatója van.

Több külföldi ösztöndíjat is sikerült elnyernie; ezek közül a legjelentősebb a Maison des Sciences de l’Homme által adományozott volt, amely három hónapos párizsi kutatást tett lehetővé. A kutatások eredménye tanulmányokon kívül az egyetemi kurzusok tartásában mutatkozik meg (francia egyháztörténet, Capeting monarchia története). 1997-ben az Université d’Angers-n tartott előadásokat középkori magyar történelemből, 2007-ben pedig az Université Paris IX (Nanterre) Jean-Paul Poly professzor által vezetett doktori képzésén tartott egy hónapon keresztül középkori magyar jogtörténeti kurzust.
Több (köztük nemzetközi) kötetnek a szerkesztője, illetve társszerkesztője. Tanulmányai a magyaron kívül francia, angol, német és román nyelven jelennek meg.

Néhány fontosabb konferencia-részvétel:

– Les Hongrois et l’Europe: conquête et intégration (Párizs, 1997)
– La noblesse dans les territoires Agevins à la fin du moyen âge (Angers–Saumur, 1998)
– La justice temporelle dans les territoires Angevins aux XIIIe et XIVe siècles (Aix-en-Province, 2002)
– Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön (Sepsiszentgyörgy, 2011)
– A székelyek története és régészete a középkorban (Énlaka, 2011)
– Francia–magyar kapcsolatok a középkorban (Debrecen, 2012)
– „causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris”. Konferencia a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából (Debrecen, 2014)
– „Hunyadi Mátyás és kora” (Debrecen, 2018)Petrovics-Istvan

Dr. Petrovics István

címzetes egyetemi tanár

1977 óta a JATE, illetve jogutódja, az SZTE dolgozója. 1977 és 1984 között a Történeti Segédtudományok, 1984 óta pedig a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék munkatársa, előbb adjunktusként, majd 2008-tól docensként. 2018. szeptember 1-vel nyugállományba került. Ugyanebben az évben az SZTE Szenátusától címzetes egyetemi tanár kitüntető címet kapott. 2005-ben szerzett PhD fokozatot, 2018-ban habilitált az SZTE-n. Az SZTE Történeti Doktori Iskola Medievisztika Alprogramjának oktatója és témakiírója. Kutatási területe az 1526 előtti magyar történelem.
Elsősorban a gazdaság- és társodalomtörténet, azon belül a várostörténet kérdéseivel foglalkozik, de érdeklődési területe kiterjed a középkori egyház-, jog- és hadtörténet területére is. Számos hazai (a Thuróczy-krónika kommentáranyagának latinra fordítása és sajtó alá rendezése, Korai Magyar Történeti lexikon, Szeged és Pécs története monográfiák), valamint nemzetközi projekt résztvevője volt, 1994 és 1997 ősze között pedig a Hungary in Medieval Europe nevű tanszékközi kutatócsoport vezetőjeként tevékenykedett. Egyik kezdeményezője és tagja a Manitoba – Szeged Partnership együttműködésnek. Egy USIA, valamint egy IREX ösztöndíj révén összesen 6 hónapot töltött az USA-ban (1989: Portland State University, Portland, OR., University of Oregon, Eugene, OR; 1993: Texas A & M University, College Station, TX.; és The Pennsylvania State University, State College, PA.)
1989 és 1993 között a The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary címet viselő, a középkori Magyar Királyság törvényeit latin nyelven és angol fordításban közzétevő, kanadai–amerikai–magyar szakemberekből álló munkacsoport tagja volt, 1999 és 2006 között pedig a The University of Hull Centre for Medieval Studies égisze alatt működő Medieval Texts and Cultures of Northern Europe kiadványsorozat szerkesztőbizottságának tagjaként dolgozott. 2005 őszétől a Medieval Warfare and Military Technology. An Encyclopedia című, az Oxford University Press-nél 2010-ben megjelent három kötetes hadtörténeti enciklopédia Közép-Kelet-Európáért felelős társszerkesztője és egyik szerzője volt (főszerkesztő: Clifford J. Rogers). 2010 óta a Romániában megjelenő Banatica című szakfolyóirat Tudományos Bizottságának tagja. Számos tudományos, illetve szakmai társaság tagja, köztük az American Hungarian Educators Association-nek, a Tiszántúli Történész Társaságnak, valamint a Szegedi Középkorász Műhelynek.
2006. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31-e között a SZTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének megbízott vezetője volt, s meghatározó szerepet játszott a Diplomacy in the countries of the Angevin dynasty in the thirteenth-fourteenth centuries című, tíz ország két és fél tucat kutatójának közreműködésével 2007. szeptember 13–16-a között részben Szegeden tartott nemzetközi konferencia megszervezésében és lebonyolításában.Szabados-Janos

Dr. Szabados János

egyetemi adjunktus

Kutatási területe a Habsburg-oszmán diplomáciatörténet, szűkebb értelemben véve a(z első sorban 17. századi) Habsburg-hírszerzés és határmenti diplomácia. Disszertációját egy budai renegát életrajzából írta, egyúttal annak jelentéseit is közreadva („Ih awer befleise mih, daß ih sie beidte zue nahbarn mahen khan.” – Die Karriere des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627–1660) im politischen und kulturellen Kontext.) Doktori (PhD) értekezés. SZTE BTK, Szeged, 2018.)
Részt vett a 109070 sz. Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején c. Simon Reniger konstantinápolyi Habsburg rezidens jelentéseinek kiadását célul kitűző, Papp Sándor által vezetett OTKA projektben. Nyelvtudás: német nyelvből nyelvtanári diploma, angol nyelvből középfokú nyelvvizsga, latin nyelv olvasási szintToth_HajnalkaDr. Tóth Hajnalka

egyetemi adjunktus

Fő kutatási területe és megjelent publikációinak témája a hódoltság kori magyar történelem (16–18. század), ezen belül: a Kanizsával szembeni végvidéki szerepe és átalakulása elsősorban a visszafoglaló háború (1683–1699) időszakában; a Gyöngyösi Nagy család története; Batthyány II. Kristóf és Batthyány II. Ádám tevékenysége a 17. század második felében; oszmán–magyar határ menti érintkezés, diplomáciatörténet (16–18. század). Eddig három kutatási projektben vett részt: 1.) a herceg Batthyány család levéltárában található magyar nyelvű „török” levelek forráskiadása (tudományos átírás, regeszták, jegyzetek), Pázmány Péter Katolikus Egyetemen dr. J. Újváry Zsuzsanna vezetésével, résztvevő, folyamatban. 2.) 2013–2018 „Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején”, OTKA K109070: Simon Reniger konstantinápolyi Habsburg-rezidens jelentéseinek kiadása, résztvevő. 3.) 2016–2019 „Temesvári Oszmán aga diplomáciai tevékenysége a 17–18. század fordulóján a Habsburg–oszmán határvidékén”, Bolyai János Kutatói Ösztöndíj: Temesvári Oszmán aga Kitāb-i İnšā című levélgyűjteményének feldolgozása és kiadása, folyamatban. Az SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírója és az Aetas Történelemtudományi folyóirat, szerkesztő.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10028194Toth-Sandor-Laszlo

Prof. Dr. Tóth Sándor László

egyetemi tanár

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történet Intézetében, a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékén dolgozik, egyetemi tanári beosztásban. Az SZTE Történész Doktori Iskola Modern Kori programjának tagja, 2018 őszétől programvezetője. 1994-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2012-ben habilitált a szegedi egyetemen, 2017-ben MTA doktori fokozatot szerzett. Két fő, egymástól időben távol eső kutatási területe, a korai magyar történelem (őstörténet) és a 16-17. századi magyar történelem, utóbbin belül elsősorban az ún. 15 éves/hosszú háború (1591/93-1606) történetének kutatása, de foglalkozott olyan kérdésekkel is, mint az oszmán árforradalom, a szulejmáni ajánlat, illetve ennek kapcsán a 15 éves háborúban a szináni ajánlat vagy az akciórádiusz kérdésköre e háborúban stb. Angol és latin nyelvből rendelkezik felsőfokú nyelvvizsgaként elismert nyelvtudással (történelem-angol és latin szakos egyetemi diplomával rendelkezvén). A 15 éves háború történetéből 1 alapvető, átfogó monográfiát publikált és sok tanulmányt. A korai magyar történet vagy magyar őstörténet (9–10. század) történetéből több monográfiája (3 könyv, ezek közül kettő két kiadásban). és számos tanulmánya látott napvilágot. Jelenleg is e két, egymástól. igen távol eső korszak kutatásával foglalkozik. (1552-es szegedi veszedelem, 1598. évi villámhadjárat, Egy magyarrá vált kazár fejedelmi beiktatási ceremónia stb.).Maleth_AgnesDr. Zapala-Maléth Ágnes

egyetemi adjunktus

A Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének adjunktusa. Doktori tanulmányait közös doktori képzésben (co-tutelle) végezte Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola, Medievisztika Képzés és az Université d’Angers, Écolde Doctorale Sociétés, Cultures, Échanges / Centre de Recherches Historiques de l’Ouest (CERHIO) 2011–2015 között. Doktori fokozatot 2017-ben szerzett. 2017-től 2022-ig a „Pápai megbízottak a 14. századi Magyarországon – online adattár – Papal delegates in Hungary in the 14th century – online database (NKFIH NN 124763)” projekt keretében tudományos munkatársként dolgozott a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékén. 2020-ban Kristó Gyula-díjban részesült. 2022-ben három évre elnyerte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat „Az avignoni pápák javadalmazási politikája és az I. Lajos-kori Magyar Királyság (1342–1378)” c. kutatási projektjével. Kutatási területe a középkori, főként a 14. századi pápai-magyar kapcsolatok, az avignoni pápaság, Anjou-kori egyháztörténet, dinasztikus politika és egyházi prozopográfia.