Munkatársak

Prof. Dr. Papp Sándor LászlóPapp-Sandor-1

kutatócsoport-vezető


Az MTA-SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport alapító témavezetője. Az SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatási témája az Oszmán Birodalom keresztény vazallus államainak a története, különös tekintettel Erdélyre, de foglalkozik a Krími Kánság, Moldva és Havasalföld történetével is. Emellett a másik kiemelt kutatási területe a Habsburg Monarchia és az Oszmán Birodalom diplomáciai kapcsolatrendszere. A doktori (PhD) fokozatát Bécsben az Institut füt Orientalistik-ban szerezte meg Claudia Römer vezetése alatt (1998). A kutatásainak legfontosabb színterei Bécsben a Haus-, Hof- und Staatsarchiv és a Nationalbibliothek Hoffinanzarchiv és a Kriegsarchiv. A disszertáció átdolgozásából jelent meg első kötete: Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische Untersuchung. (Wien, 2003.) címmel. 1990-től a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, 1997 áprilisától a Szegedi Tudományegyetem (illetve jogelődje a József Attila Tudományegyetemen) Középkori és Kora Újkori Tanszékén dolgozott.

Egy ideig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Kora Újkori Történelmi Tanszékén tanszékvezető egyetemi docens volt (1999-2008), egy ideig pedig tovább is vezetett kurzusokat az intézményben. 2004-ben az Amerikai Kutatási Intézet Mellon Ösztöndíjával (Mellon Fellowships and Funds of the American Research Institute in Turkey) három hónapon át folytatott levéltári és kézirattári munkát. Ezt követően 2005-2006-os években az Alexander von Humboldt-Stiftung támogatásával a heidelbergi Karls-Ruprecht-Universität-en (Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients) oktatott és kutatott három féléven keresztül. 2011 februárjában habilitált a Szegedi Tudományegyetemen. Közben megjelent egy monográfiája az alföldi mezővárosi nemesség integrációs stratégiájáról a 18. század elejéről. (Papp, Sándor: A Sárközyek. Egy magyar származású francia államférfi családjának története a 18. század végéig. Szeged, 2012.) Az SZTE-n kutatócsoportot vezetett OTKA támogatással „Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején” címmel (K 109070) 2013. november 1. – 2018. október 31. között.
2013-tól Az SZTE Történeti Doktori Iskolája törzstagja és a Modern Kori Alprogram vezetője 2019-ig, 2015-től a SZTE Történettudományi Dokktori Iskola vezetője. 2014-ben megkapta a professzori kinevezését, majd néhány hónap múlva megvédte az akadémiai doktori disszertációját (2015). (Papp Sándor: Török szövetség–Habsburg kiegyezés – A Bocskai-felkelés történetéhez. Károli Könyvek – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014.)

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022635

E-mail: papps@hist.u-szeged.hu


Dr. Kutse Altin

tudományos segédmunkatársBrandl Gergelybradl

külsős munkatárs

SZTE-ÁOK Orvosi Szaknyelvi, Kommunikációs és Szakfordítóképző csoport mb. előadó


A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarán szereztem történész diplomát, és ösztöndíjakkal a Bécsi Tudományegyetemen (Universität Wien) valamint a Közép-Európai Egyetemen (Central European University) tanultam. Kutatási érdeklődésem számos területre terjed ki, amelyeket a kora újkori forráskiadás és levéltári kutatás kapcsol össze. Fő kutatási területem a kora újkori város-, társadalom- és büntetőjog-történet (inkább bűnözés történet), amely során a Szeged Sz. K. Város boszorkánypereire koncentrálok. Ez egyúttal a disszertáció témám is. Az Oszmán-kori Kutatócsoportban jelenleg a 18. századi békeszerződések kiadásával és fordításával foglalkozom fő feladatként. Ezen kívül Szabados Jánossal a Kuefstein-hagyaték feltárásában valamint a csoportos munkaként a szőnyi béke forrásainak kiadásában és adatbázisba való rendezésében veszek részt.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10055138

E-mail: bradlgergely@gmail.com


Göncöl CsabaGoncol-Csaba

tudományos segédmunkatárs


Kutatási témák: Török népek története, különös tekintettel az Arany Hordára és a Krími Kánságra; Oszmán Birodalom története, oszmán-magyar-Habsburg kapcsolatok; oszmán diplomatika;
Nyelvtudás: angol, német, török, orosz; forrásnyelvek: oszmán, csagatáj

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10040768

E-mail: csaba986@gmail.comHadnagy-SzabolcsDr. Hadnagy Szabolcs

tudományos munkatárs


Kutatási területe az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség XVI-XVII. századi története, szűkebben véve az adott korszak diplomácia-, illetve hadtörténete. Korábban foglalkozott a tizenöt éves háború ideje alatt kötött békékkel, doktori disszertációjában (2016) pedig az 1658. évi erdélyi hadjárat példáján keresztül az oszmán hadsereg élelem-utánpótlásának rendszerét mutatta be. Oszmán, német, magyar paleográfiai ismeretekkel rendelkezik. 2017-től az MTA-SZTE Oszmán-kori Kutatócsoportban tudományos segédmunkatársként tevékenykedik. A XV-XVIII. század között az oszmánok és a magyarok, erdélyiek, Habsburgok között létrejött békekötések, megállapodások, illetve ezen ügyekben a Portán megforduló követek tevékenységének, illetve ottani tartózkodásuk körülményeinek kutatásával, vizsgálatával foglalkozik.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10054344

E-mail: szabolcshadnagy@yahoo.com


Juhasz-KrisztinaJuhász Krisztina

tudományos segédmunkatárs


Egyik fő kutatási, egyben készülő doktori értekezésének témája Bocskai István (1557-1606) életének, politikájának és főként levelezésének vizsgálata, kapcsolathálójának feltérképezése és elemzése. A másik fontos kutatási területét a Habsburg–oszmán békék, különös tekintettel a XVII. század első felének békekötései jelentik. Hazai – és több, sikeres ösztöndíjpályázatnak köszönhetően – nemzetközi (Bécs, Kolozsvár) levéltári kutatási tapasztalattal rendelkezik. Az egyetemi oktatásban a magyar paleográfia és a XVI-XVII. századi Erdély története, valamint a XVII. századi rendi felkelések témakörökben vezet rendszeresen szemináriumokat. 2018 nyarától az SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola kommunikációs munkatársaként is tevékenykedik. Nyelvtudás: angol nyelv középfokú nyelvvizsga, német nyelv középfokú nyelvvizsga, latin nyelv olvasási szint.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10055855

E-mail: juhaszkr8707@gmail.comMarton-Gellert-Erno

Marton Gellért Ernő

tudományos segédmunkatárs


Kutatási terület:

Habsburg–oszmán békekötések magyar forrásai (XVI–XVIII. sz.), lengyel–magyar (erdélyi) kapcsolatok, magyar hajdúk és ukrajnai kozákok történeti szerepének összehasonlítása.

Legutóbbi publikációk:

BRANDL G. – GÖNCÖL Cs. – JUHÁSZ K. – MARTON G. E. – SZABADOS J: Válogatott források az 1627. évi szőnyi békeszerződés történetéhez. In.: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. 2017. 151–203.

BRANDL G. – GÖNCÖL Cs. – JUHÁSZ K. – MARTON G. E. – SZABADOS J.: Kommunikáció és híráramlás az 1627. évi szőnyi békekötés alkalmával a Habsburg oldal tárgyalási stratégiájának tükrében. Aetas (33. évf.) 2018/4. 108–124.

Kutatómunka:

A 2018–2019-es tanévben az Államközi Ösztöndíj keretében a lengyelországi Krakkóban folytatok kutatómunkát.


Oktatás:

– A Kutatócsoport tagjaként az SZTE BTK Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéken szemináriumokat vezetek XVI – XVIII. századi témákban. (2017 nyara óta)
– Jagelló Egyetem (Krakkó), Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies (SCEE) program keretében magyar történelmi témájú kurzusok vezetése (2018/2019-es tanév)

Nyelvtudás:
angol, lengyel

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10049928

E-mail: gellertemarton@gmail.com


Dr. Szabados JánosSzabados-Janos

tudományos munkatárs


Kutatási területe a Habsburg-oszmán diplomáciatörténet, szűkebb értelemben véve a(z első sorban 17. századi) Habsburg-hírszerzés és határmenti diplomácia. Disszertációját egy budai renegát életrajzából írta, egyúttal annak jelentéseit is közreadva („Ih awer befleise mih, daß ih sie beidte zue nahbarn mahen khan.” – Die Karriere des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627–1660) im politischen und kulturellen Kontext.) Doktori (PhD) értekezés. SZTE BTK, Szeged, 2018.)
Részt vett a 109070 sz. Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején c. Simon Reniger konstantinápolyi Habsburg rezidens jelentéseinek kiadását célul kitűző, Papp Sándor által vezetett OTKA projektben. Nyelvtudás: német nyelvből nyelvtanári diploma, angol nyelvből középfokú nyelvvizsga, latin nyelv olvasási szint

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10055114

E-mail: szabadosj@freemail.hu, inajfree@gmail.com


Toth_HajnalkaDr. Tóth Hajnalka

tudományos munkatárs


Fő kutatási területe és megjelent publikációinak témája a hódoltság kori magyar történelem (16–18. század), ezen belül: a Kanizsával szembeni végvidéki szerepe és átalakulása elsősorban a visszafoglaló háború (1683–1699) időszakában; a Gyöngyösi Nagy család története; Batthyány II. Kristóf és Batthyány II. Ádám tevékenysége a 17. század második felében; oszmán–magyar határ menti érintkezés, diplomáciatörténet (16–18. század). Eddig három kutatási projektben vett részt: 1.) a herceg Batthyány család levéltárában található magyar nyelvű „török” levelek forráskiadása (tudományos átírás, regeszták, jegyzetek), Pázmány Péter Katolikus Egyetemen dr. J. Újváry Zsuzsanna vezetésével, résztvevő, folyamatban. 2.) 2013–2018 „Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején”, OTKA K109070: Simon Reniger konstantinápolyi Habsburg-rezidens jelentéseinek kiadása, résztvevő. 3.) 2016–2019 „Temesvári Oszmán aga diplomáciai tevékenysége a 17–18. század fordulóján a Habsburg–oszmán határvidékén”, Bolyai János Kutatói Ösztöndíj: Temesvári Oszmán aga Kitāb-i İnšā című levélgyűjteményének feldolgozása és kiadása, folyamatban. Az SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírója és az Aetas Történelemtudományi folyóirat, szerkesztő.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10028194

E-mail: hajnalka.toth76@gmail.com