Osztrák-Magyar Monarchia Projekt, 2014

Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó két évtizede

szellemi mozgalmainak vizsgálata

című projekt tervezett tartalma

 

A projekt szakmai megvalósítói

 

1. Szegedi Tudományegyetem

 

A Szegedi Tudományegyetem, mint projektfejlesztő bázisegyetem, konzorciumvezető.

 

A projekt szakmai vezetője: Prof. Dr. Pál József - Nemzetközi és Közkapcsolati rektorhelyettes, irodalomtörténész, a BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára

 

2. Szakmai közreműködők

 

2.1. Az SZTE BTK, ÁOK részéről nevesített szakemberei, valamint PhD hallgatói, fiatal kutatói és szakemberei.

 

2.2. A projektbe bevonni kívánt hazai és külföldi egyetemek kutatói, valamint hazai és külföldi posztgraduális hallgatók.

 

A projekt tervezett időtartama

 

Projekt tervezett kezdő időpontja: 2014. tavasza

Befejezés tervezett dátuma: 2018. IV. negyedév

A pályázati tartalom, a tevékenységek megvalósítása az ütemezésben több modulként is lehetséges.

 

A projekt szakmai bemutatása

 

I. Szellemi környezet

 

A 2014. esztendő történelmi és szellemtörténeti/kulturális szempontból egyaránt sorsfordító évet jelent nem csak az európai államok, hanem mindenekelőtt a II. világháborúba belesodródó és annak végén a maga közel fél évszázados történetét lezáró Osztrák-Magyar Monarchia életében is.

A Monarchiával egy olyan európai multikulturális birodalom szűnt meg, amelynek szellemi öröksége, gazdagsága mind a mai napig megkérdőjelezhetetlen és ható módon jelenlévő az európai utódnemzetek kulturális identitásában. A Monarchia utolsó két évtizedének szellemi életében alapvető változások mentek végbe, melyek egyként jelentkeztek az irodalom, a művészetek, a nyelvfilozófia, a pszichiátriai-pszichológiai kutatások és a nyelvészet terén. Diagnosztizálásuk hozzásegíthet bennünket annak felderítésére, milyen okok, milyen konkrét jelenségek, események és tendenciák vezettek e nagyhatalom felbomlásához.

Ez a soknemzetiségű államalakulat a maga belső egységével, különbözőségeivel és ez utóbbiakból fakadó feszültségeivel; sikereivel, nehézségeivel általános módon is felveti a népek együttélésének problematikáját. A múlt pontos ismerete a jelen számára is tanulságokat szolgálhat.

 

II. Kutatási területek

1. A projekt átfogó célja

 

A konkrét kutatási területek a Monarchia utolsó két évtizedének szellemi mozgalmait komplex módon szándékoznak vizsgálni. Fontos szempont, hogy ne külön az egyes irodalmakat kutassuk, hanem ahogyan az egyes irodalmak egymással összefüggésben vannak, minden szempontból a komparatisztikai módszerek alkalmazásával.

A projektben feltárni kívánjuk az egyes tudományterületek, valamint a Monarchia és az azóta eltelt időszak, valamint a jelenkor közötti párhuzamosságokat.

Összehasonlító elemzéseket kívánunk készíteni (pl. a színháztörténet esetében különösen érvényesek az összehasonlító módszerek alkalmazásai.

Mindenkor ragaszkodni kell a pontos kronológia meghatározásához és alkalmazásához.

E történelmi korszak múltjának kutatásával arra törekszünk, hogy a jövő képét is formálni képes eredményeket hozzunk létre.

 

2. A projekt célja, speciális területei

2.1. On-line szellemi adatbázis létrehozása

 

A speciális célkitűzések kapcsán mind Magyarország, mind a volt Monarchia területén ma élő nemzetek és népek kultúrájának kincseit érdemes felkutatni, rendszerezni és egymás számára ismertté és elérhetővé tenni egy on-line globális szellemi adatbázisban.

 

2.2. Tudományterületek integrációja

 

A konkrét kutatások az egyes tudományterületeken az említett utolsó két évtizedre fókuszálnak.

Bevont diszciplínák:

a. irodalom - és művészettudományok

b. összehasonlító irodalomtörténeti mű megírása, elkészítése (ezen belül kiemelt figyelmet kapnának az egyes nemzetek irodalmi termésének fordításai, amelyek célnyelvei esetről esetre kerülnek meghatározásra)

c. színháztörténet

d. filozófiatörténet (különös tekintettel a nyelvfilozófiára),

e. nyelvészet és nyelvfilozófia

f. pszichoanalitika (Freud-kutatások) és -pszichológiai tudományok és

g. történelemtudomány ezen belül azok a kutatások, amelyek a konkrét történelmi események feltárása helyett inkább az azok mögött meghúzódó szellemi történéseket mutatják be. Ezen kívül fontos szerepet szánunk az egyes nemzetek irányzatoknak.

h. építészet (pl. színházépítészet: Ferdinand Fellner és Hermann Helmer bécsi építészek- Népszínház (1875), a Somossy Orfeum (a mai Operettszínház, 1894), Vígszínház (1896); valamint neves építészek, mint Ybl Miklós )

i. képzőművészetek (festészet-Lotz Károly, Székely Bertalan, Benczúr Gyula, szobrászat, színművészet, táncművészet, zenetörténet (Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla) és a kulináris kultúra (éttermek, kávéházak)

j. matematika

k. fizika

l. gazdaságtörténet (Magyarország és az érintett államok az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági „aranykorában”)

 

3. A projektben megjelenő nyelvek

 

A projekt céljának tekintjük továbbá, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása óta eltelt időszakban az ott élő népek kulturális közös nyelvének kérdése és kortárs viszonyának elemzése.

A komparatisztikai szempont figyelembe vételével hiánypótló fordítások elkészítése, ezek a nemzeti kultúrákon túlmenően az egyetemes kultúrkincset, Monarchia-atmoszférát is gazdagítják.

Az érintett területen a ma is élő nyelvek közül az alábbi nyelveket kívánjuk bevonni:

- magyar

- jiddis

- német

- román

- cseh

- szlovák

- lengyel

- olasz

- cseh

- szlovén

- horvát

- szerb

- spanyol

 

4. Partneri együttműködések

 

Meggyőződésünk, hogy a projektet kizárólag hazai és nemzetközi összefogással, magyar és nem magyar szakemberek bevonásával lehet megvalósítani. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy feltérképezzük és összegyűjtsük mindazon kutatók, kutatói csoportok, intézmények és támogatók jelenlétét, akik a projektben mind az átfogó, mind a specifikus célok eléréséhez a pontosan körvonalazott szakmai szempontok alapján bevonhatók.

 

Ezzel összhangban jelen projektünk lehetőleg minden olyan hazai, valamint külföldi egyetem és partner bevonását tervezi, ahol Monarchia-kutatás folyik.

Felsorolásunkat még bővíteni szükséges (kérjük, javaslataikkal egészítsék ki Önök is).

Fontos és szükséges elhatározás, s lépés lesz részünkről az, hogy a projektet előkészítő szakmai munkacsoport tagjai az általuk ismert szakemberekkel személyesen veszik fel a kapcsolatot.

 

4.1. Hazai egyetemek

 

A Szegedi Tudományegyetem, mint konzorciumvezető, főpályázó az alábbi magyarországi társegyetemeket kívánja bevonni konzorciumi partnerként:

- ELTE (Eötvös Lóránd Tudományegyetem), Budapest

- DE (Debreceni Egyetem), Debrecen

- PTE (Pécsi Tudományegyetem), Pécs

- PPKE (Pázmány Péter Katolikus egyetem), Budapest, Piliscsaba

- KGE (Károli Gáspár Református Egyetem), Budapest

- OR-ZSE (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem), Budapest

 

4.2. Külföldi egyetemek

 

Tudományos munkánk során számos kiváló külföldi egyetemmel ápolunk jó kapcsolatot a fenti célokhoz illeszkedő országok területén, így tizenkét ország közel húsz egyetemének bevonásával kívánjuk kutatásainkat kiterjeszteni az alábbi európai országokban:

 

a. Olaszország

- Trieszt: Trieszti Egyetem (Università degli studi di Trieste)

- Udine: Udinei Egyetem (Università degli studi di Udine)

( Egyéb egyetemek: Olaszország Egyetemei)

 

b. Ausztria

- Bécs: Bécsi Egyetem (Universität Wien)

- Graz: Grazi Egyetem (Karl-Franzens-Universität Graz - University of Graz)

- Kalgenfurti egyetem Összehasonlító Irodalom Tanszék (Alpok-Adria Kutatás)

 

c. Csehország

- Brno: Brnoi Egyetem (J. Trávniček)

- Prága: Károly Egyetem (lat.: Universitas Carolina Pragensis, cseh: Univerzita Karlova v Praze)

 

d. Szlovákia

- Pozsony: Comenius Egyetem (szlovák: Univerzita Komenského v Bratislave)

- Besztercebánya: Bél Mátyás Egyetem (lat.: Universitas Matthiae Belii, szlovák: Univerzita Mateja Bela)

- Kassa: Kassai Egyetem (Szlovák: Košická univerzita, lat. Universitas Cassoviensis)

 

e. Lengyelország

- Krakkó: Jagelló Egyetem (Uniwersytet Jagielloński)

 

f. Ukrajna

- Lemberg: Lembergi Egyetem (Ivan Franco University of L’viv)

 

g. Románia

- Arad: Vasile Goldis Nyugati Egyetem (Vasile Goldis Western University - Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad)

- Temesvár: Temesvári Nyugati Tudományegyetem(Universitatea de Vest Timişoara)

 

h. Szerbia

- Újvidék: Újvidéki Egyetem (Univerzitet u Novom Sadu - University of Novi Sad)

- Belgrád: Belgrádi Egyetem (University of Belgrade)

 

i. Horvátország

- Zágráb: Zágrábi Egyetem (University of Zagreb)

 

j. Bosznia-Hercegovina

- Banja Luka: Banja Luka-i Egyetem (University of Banja Luka)

 

k. Szlovénia

- Ljubljana: Ljubljanai Egyetem (University of Ljubljana - Univerza v Ljubljani)

 

l. Spanyolország

- Huelva: Huelvai Egyetem (Universidad de Huelva)

 

4.3. Közintézmények, intézmények

 

- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

- Csongrád Megyei Önkormányzat

- Csongrád Megyei Levéltár

- Szegedi Járási Hivatal

- Szegedi Tudományegyetem

- Történettudományi Intézet

- az egykori Monarchia területén jelenleg működő Kulturális Intézetek

- Múzeumok és levéltárak (lsd. Csongrád Megyei Levéltár)