A színpercepció és színértelmezés online mérése és felhasználási lehetőségei a Rajz és vizuális kultúra tantárgy tanításában


toth-alisaTóth Alisa


A vizuális műveltség modellezése mind hazai (Kárpáti, Babály, & Simon, 2015; Kárpáti & Gaul, 2011; Pataky, 2017; Séra, Kárpáti, & Gulyás, 2002; Tóth, Kárpáti, & Molnár, 2017), mind nemzetközi (Schönau, 2012; Wagner & Schönau, 2016) szinten a figyelem fókuszába került. A kutatások fő iránya, hogy a vizuális nevelés során elsajátított tudás mennyire alkalmazható más területeken, illetve hétköznapi szituációkban (Közös Európai Vizuális Műveltség Referenciakeret, Kárpáti & Pataky, 2016). Az előadás célja, hogy beszámoljon a színpercepció és színértelmezés mérésérét célzó, 7. évfolyamos diákok körében végzett kutatások főbb eredményeiről, továbbá ismertesse a 2. évfolyamos diákok online képességszintmérését előkészítő kutatási előzményeket. Az online feladatok segítségével az alábbi négy képességcsoport mérését valósítottuk meg: színérzékelés, szín-és formafelismerés, színmemória és színjelentés. A feladatok szerkesztése és kiközvetítése az eDia online rendszeren keresztül valósult meg (Molnár, 2015), mely biztosította az automatikus kiértékelést és az azonnali visszajelzést. A 79 itemes tesztet 2017 novemberében összesen (N=94) 6. és 7. évfolyamon tanuló diák oldotta meg (M=65,93; SD=7,73). A teszt megbízhatósági mutatója megfelelőnek bizonyult (Cronbach-α=0,85). Nem volt szignifikáns teljesítménybeli különbség a fiúk és a lányok, valamint a jobb-és balkezesek között. A színtévesztők teljesítménye sem különbözött lényegesen a nem színtévesztőkétől (előbbiek a minta kis százalékát alkották (3,2 %). A mérőeszköz a technológia előnyeit kihasználva alkalmasnak bizonyult a felsőbb évfolyamon tanuló diákok színértelmezési képességeinek a mérésére. A feladatokat nagymintán is teszteljük, majd az elvégzett adatfelvétel után a 2. és 7. évfolyam teljesítményeit összevetve elemezzük az azonosságokat és eltéréseket. A tesztek kimeneti célja az osztálytermi gyakorlatban való hasznosíthatóság, mely többek között a Moholy - Nagy Vizuális Modulok. A 21. századi képi nyelv tanítása című, felmenő rendszerű, négyéves szakmódszertani projekthez is kapcsolódik.