Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet

a tanszék neve

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Szabad bölcsészet – filmelmélet és filmtörténet specializáció

Filmelmélet és filmtörténet minor

Magyar alapszak − irodalomtudomány specializáció

Osztatlan média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Filmtudomány mesterszak

Magyar nyelv és irodalom mesterszak – irodalomtudomány szakirány

Vizuális kultúra és irodalomelmélet doktori alprogram

tanszékvezető

Dr. habil. Sághy Miklós egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Füzi Izabella egyetemi docens

Dr. Hódosy Annamária egyetemi adjunktus

Dr. Milián Orsolya egyetemi adjunktus

Dr. Tóth Zoltán János egyetemi adjunktus

Dr. Török Ervin egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Csapó Bianka

tanszéki ügyvivő szakértő

544-387, 544-313

csapo.bianka@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Apertúra Filmelméleti Műhely

Szegedi Irodalomelméleti Műhely

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-387

a tanszék története

2010-ben alakult tanszékünk fő jellemvonása a tudományköziség. Az interdiszciplinaritás jegyében két, rendszerint külön tartott kutatási és oktatási területet kapcsol össze: a film és általában a vizuális jelenségek vizsgálatát, valamint az irodalom és általában a nyelvi jelenségek vizsgálatát. Az elődtanszékek (különösen az 1992-ben megalapított Irodalomelmélet Tanszéki Csoport) hagyományaira építünk, de a tanszék oktatóinak érdeklődési területe és szakmai kompetenciája az elmúlt években jelentősen kibővült. Kutatásaink, publikációink, az általunk gondozott publikációs felületek és oktatási programok magukba foglalják az elméleti-kritikai irányzatok mellett a vizualitás, a filmtudomány és a kultúratudomány multimediális és multikulturális megközelítési módjait is. Kurzusaink egyaránt foglalkoznak a populáris kultúra jelenségeivel és a művészfilmmel, a feminista elméletekkel és a képantropológiával, a filmkritika-írás gyakorlati megközelítéseivel, retorikai, esztétikai ismeretekkel és olyan új jelenségekkel, mint a digitális esztétika, a testelméletek vagy a múzeumpolitika. Országos jelentőségű és nemzetközi konferenciákat szervezünk, jó kapcsolatokat ápolunk az országban működő szakmai műhelyekkel. Oktatóink szerkesztik az ország egyik meghatározó filmtudományos folyóiratát, az Apertúrát. A folyóirat köré kutatócsoport szerveződött, az Apertúra Filmelméleti Műhely, melynek foglalkozásai hallgatóink felé is nyitottak.

a tanszék saját weboldala

www.vizkult.hu


adatkeres_vizkult_logo

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.