Ido_es_emlekezet-honlap-montazs

Az idő és az emlékezet antropológiája

Fényes Balázs, Glaesser Norbertaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Az idő és az emlékezet antropológiája

az oktató neve

Fényes Balázs – Glässer Norbert

az oktató beosztása

ny. egyetemi docens – egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem – SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

az oktató ímélcíme

wendriner.todor@hotmail.comnorbertglaesser@gmail.com

az óra helye

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Bálint Sándor terem

az óra időpontja

Szerda, 14.00-15.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja megvizsgálni az antik, valamint a zsidó és keresztény vallási hagyományok viszonyát időhöz, történetiséghez, történetíráshoz, továbbá áttekinteni az időről és az emlékezetről alkotott antropológiai modelleket. Az előadások az univerzális idő észlelésének másodlagos, kultúrafüggő jelenségeit járják körül, és az emlékezet közösségi meghatározottságait tárgyalják meg.

részletes (hetekre bontott) tematika

 

2019. február 13.

Az idő és az emlékezet társadalmi meghatározottságai

 

2019. február 20.

Az antikvitás viszonya az időhöz: ókori kelet, görögség és Róma

 

2019. február 27.

A zsidóság viszonya az időhöz

 

2019. március 6.

A keresztény időszámítás: történelem és eszkathológia

 

2019. március 13.

Antropológusok az időről: Durkheimtől a strukturalistákig

 

2019. március 20.

Antropológusok az időről: relativisták és anti-relativisták: az egységes idő kognitív megközelítése

 

2019. március 27. tavaszi szünet

 

2019. április 3.

Történészek és időstruktúrák

 

2019. április 10.

Kulturális emlékezet, az emlékezet keretei

 

2019. április 17.

Az emlékezettörténet Mózes példáján

 

2019. április 24.

Az emlékezés terei – genealógiai emlékezet helyei és tárgyai

 

2019. május 8.

Az emlékezés terei – a megalapozó emlékezet terei és tárgyiasulásai

 

2019. május 15.

Az emlékezet terei recens világunk példáin

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

 

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bölcsész Szabadegyetemi hallgatók számára nincsenek

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Assmann, Aleida: Az emlékezés terei – A kulturális emlékezet formái és változásai. In: Debreceni Disputa 04/10. /4-10./ OA

Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1999. SZTE EK

Fejős Zoltán (szerk.): Idő és antropológia – fordítások gyűjteménye. Osiris Kiadó, Budapest, 2000. SZTE EK

Gellériné Lázár Márta (szerk.): Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. SZTE EK

Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás. Gondolat zsebkönyvek. Gondolat, Budapest, 1983. MEK

Leduc, Jean: A történészek és az idő. Elméletek, problémák, írásmódok. Kalligram, Pozsony, 2006. SZTE EK