apokrif

Az apokrifek és az ókeresztény irodalom kezdetei

Odrobina Lászlóaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Az apokrifek és az ókeresztény irodalom kezdetei

az oktató neve

Dr. Odrobina László

az oktató beosztása

adjunktus

az oktató tanszéke

Klasszika Filológia és Neolatin Tanszék

az oktató ímélcíme

odrobinalaszlo@gmail.com

az óra helye

Zoltán utca (Móra épület) 12. terem

az óra időpontja

 

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus betekintést ad a keresztény ókor irodalmának kialakulásába: abba az időszakba, amikor kialakultak az újszövetségi Szentírás könyvei, amikor még nem váltak el élesen egymástól az Egyház által elfogadott (kánoni) és el nem fogadott (apokrif) írások, illetve amikor elkezdődött annak írásba foglalása, ami Jézus és apostolai hirdettek a nép nyelvén és gondolkodásmódjának megfelelően: ezt igyekeztek az egyházatyák és ellenfeleik az ókor filozófiai fogalmaival leírni. A félév során megkíséreljük megérteni a mai napig ható fogalmakat és érthető tenni azokat korunk embere számára is.

részletes (hetekre bontott) tematika

1, Alapfogalmak (patrológia, patrisztika, egyháztörténet, dogmatörténet, apokrif, kánon, stb.)

2, Az apokrifek

3, Az apostoli atyák

4, Az apologéták

5, Iréneusz

6, Alexandriai Kelemen

7, Órigenész

8, Tertullianus

9, Cyprianus

10, Lactantius

11, Az első századok főbb eretnekségei 1. (gnoszticizmus, markionizmus, montanizmus, manikheizmus)

12, Az első századok főbb eretnekségei 2. (adopcianizmus, modalizmus, triteizmus)

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

 

kötelező olvasmányok (ha vannak)

-

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Vanyó László, Az ókeresztény egyház és irodalma, Szent István Társulat, Bp. 1988.

Hollós János, Patrológia, SzHF, Szeged1997.

Pavic J. - Tensek T. Z., Patrológia, Agapé, Szeged 1997.

1, Jakab prótoevangéliuma (Apokrifek, Szent István Társulat, Bp. 1980 - Ókeresztény írók 2. kötet)

2, Nikodémus evangéliuma (Apokrifek, Szent István Társulat, Bp. 1980 - Ókeresztény írók 2. kötet)

3, Pál apostol cselekedetei (Az apostolok csodálatos cselekedetei, Telosz Bp. 1996.)

4, Barnabás levele (Apostoli atyák, Szent István Társulat, Bp. 1980 - Ókeresztény írók 1.)

5, Hermász pásztora (Apostoli atyák, Szent István Társulat, Bp. 1980 - Ókeresztény írók 1.)

6, Iréneusz: Az apostoli igehirdetés feltárása (A II. századi görög apologéták, Szent István Társulat, Budapest 1984 - Ókeresztény írók 8.).

7, Tertullianus: Apologeticum (Tertullianus művei, Szent István Társulat, Budapest 1986 - Ókeresztény írók).

8, Lactantius: De mortibus persecutorum (Lactantius, Az isteni gondviselésről, Helikon, Budapest 1986).

9, Cyprianus, De ecclesiae catholicae unitate (Szent Cyprianus művei, Szent István Társulat, Budapest 1999 - Ókeresztény írók 15.).

10, Órigenész, A princípiumokról (Az isteni és az emberi természetről I-II. Görög egyházatyák, Atlantisz 1994, 77-139. o.).