MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészet Kutatócsoport


Honlap: http://ling.bibl.u-szeged.hu/pragmatika/index.php/mta-de


Vezető:

Prof. dr. Kertész András akadémikus, Debreceni Egyetem, ag010101ga@gmail.com

A Szegedi Munkacsoport vezetője: prof. dr. Németh T. Enikő, nemethen@hung.u-szeged.hu


Tagok:

Kutatócsoport SZTE-s tagjai: Bibok Károly, Nagy C. Katalin, Németh Zsuzsanna, Németh T. Enikő,Vecsey Zoltán, külső közreműködőként: Ivaskó Lívia, Schirm Anita


Tevékenység:

Kutatási téma: Divergáló evidencia az elméleti nyelvészetben

A kutatócsoport előző ciklusában a résztvevők az adatintegráció különböző lehetőségeinek és korlátainak számbavételével foglalkoztak, esettanulmányokat készítettek a nyelvtudomány különböző területein annak érdekében, hogy megválaszolják, hogy az integrációs lehetőségek milyen mértékben és milyen módon befolyásolják a nyelvészeti hipotézisek plauzibilitását. A kutatás konklúziójaként megfogalmazták, hogy el kell fogadni több evidenciatípus integrációjának lehetőségét a nyelvészeti elméletalkotásban. Ennek egyik legfontosabb hozadéka a konvergáló evidencia előtérbe kerülése. Ugyanakkor a kutatások azt is felfedték, hogy bizonyos esetekben a különböző adatforrásokból származó evidenciák egymással inkompatibilis hipotéziseket támasztanak alá, azaz divergálnak. A jelen projekt célja a divergáló evidencia problémájának vizsgálata, annak feltárása, hogy melyek az evidencia divergenciájának kezelésére alkalmazható heurisztikák. A kutatócsoport korábbi gyakorlatát folytatva a cél megvalósításához két párhuzamos síkon kívánnak eljutni. A metaelméleti keret síkján Kertész és Rákosi p-modelljét fejlesztik tovább és terjesztik ki a divergáló evidencia kezelésére, a nyelvelméleti síkon pedig a generatív szintaxis, a formális és kognitív szemantika, továbbá a pragmatika problémáin tesztelik újabb esettanulmányok keretében a metaelméleti modell megoldási javaslatait. Feltevésük az, hogy az adattípusok integrációja valójában nem különböző evidenciatípusok konvergenciája, hanem divergenciája. A konvergencia egy olyan speciális eset csupán, amely viszonylag ritkán lép fel a kutatás kezdeti szakaszában. Ez a feltevés egy teljesen új kutatási irányt jelöl ki a probléma vizsgálatában.

Divergáló evidencia a pragmatikában:

1. Divergáló evidencia a grammatikalizáció történeti pragmatikai kutatásában. 2. Divergáló evidencia a beszédaktusok történeti kutatásában. 3. Divergáló evidencia a hétköznapi, spontán társalgások javítási jelenségeinek vizsgálatában. 4. Divergáló evidencia az implicit argumentumok kutatásában.

Divergáló evidencia a szemantikában:

1. A divergáló evidencia megjelenési módjainak vizsgálata a fikcionális diskurzus kortárs logikai/szemantikai elméleteiben. 2. A divergáló evidencia problémája a nyelvi reprezentáció pszichológiai realitásának vizsgálatában. 3. A divergáló evidencia problematikája a szójelentések és a szintaktikai alternációk vizsgálatában.

 

Mikor alakult: 2017-2022, előző ciklusok: 2006-2011; 2012-2017

Pályázati támogatás: MTA támogatott kutatócsoportok

Publikációk:

Németh T. Enikő, Bibok Károly (szerk.) The role of data at the semantics-pragmatics interface. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2010. 426 p. (Mouton Series in Pragmatics; 9.) (ISBN:978-3-11-024026-9)

Kertész András és Rákosi Csilla (szerk.) The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014. (Studies in Language Companion Series; 153.) (ISBN:ISBN 9789027259189)

Nagy C Katalin: Adatok és érvelés a történeti pragmatikában. Budapest: Loisir Kiadó, 2015. 264 lap (Pragmatika; 2.) (ISBN:978-963-89655-2-3)

Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T Enikő, Vecsey Zoltán (szerk.) Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Budapest: Loisir Kiadó, 2015. 231 lap.(Pragmatika; 4.) (ISBN:978-963-89655-3-0)

Bibok Károly: Szójelentéstan: A lexikai szemantikától a lexikai pragmatika felé. Budapest: Loisir Kiadó, 2017. 148 lap. (Pragmatika; 5.) (ISBN:978-963-89655-6-1)

 

Részletes publikációs lista:

Bibok Károly
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10009167

Nagy C. Katalin https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10018299

Németh Zsuzsanna
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10039296

Németh T. Enikő
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10006150

Vecsey Zoltán
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10018298