pedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

pedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

150 000 Ft

4

12 < 25

kéthetente

Szeged

PED


Részvétel feltétele:

aa) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: óvodapedagógus alapképzési szak, tanító alapképzési szak, gyógypedagógia alapképzési szak; vagy
ab) bármely műveltségi területű tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség;
és
b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a pedagógiai értékelés és kutatótanári feladatok terén


Kapcsolattartó/szakfelelős: Mesterháziné Túri Diána oktatásszervező, Dr. Kinyó László egyetemi adjunktus, cím: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: turid@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. június 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.


Egyéb információk: A világ sok országában már korábban is szoros egységbe szerveződtek a tanárképző és neveléstudományi kutatóhelyek, és a felsőoktatási intézmények régóta törekednek arra, hogy még szorosabb partnerkapcsolatot építsenek ki az iskolákkal. A magyar köznevelési rendszerben lezajlott változások lehetővé teszik, hogy a tanárképzésben megfelelő mélységben és terjedelemben szerepeljenek olyan tudáselemek és kialakítandó kompetenciák, amelyek például a tanárképzésben sok szempontból előttünk járó Finnországban már 1971 óta jelen vannak nemcsak a tanárképzésben, hanem a tanítóképzésben is. Az alapelv – amely áthatja a finn mellett több más OECD-ország tanárképzését – az ún. kutatás-alapú (research-based) tanárképzési rendszer, amely egyrészt a modern neveléstudományi eredmények megjelenését és közvetítését jelenti a tanárképzésben, de emellett a tanárjelölteknek önálló kutatási feladatot is meg kell oldaniuk egy jelentős kreditértékű szakdolgozat keretében. A magyarországi tanárképzés jelenlegi rendszere lehetővé teszi a kutatás-alapú tanárképzést, azonban az ehhez szükséges kutatói szemléletmód fejlesztésének jelentős tartalékai vannak a pályán lévő gyakorló tanárok körében. A kutatás-alapú tanártovábbképzés keretében a pedagógusok felkészülhetnek arra, hogy a tantárgyi keretektől függetlenül ők maguk képesek legyenek pedagógiai tárgyú empirikus kutatási eredményeket közvetlenül olvasni, osztálytermi és iskolai szintű kutatásokat, méréseket, készség- és képességfejlesztő kísérleteket megtervezni és kivitelezni; tapasztalataikról, kapott eredményeikről kollégáiknak, vagy a neveléstudományi kutatóknak beszámolni. A tanárképzési modellek változásai olyan továbbképzési szak indítását indokolják, amelyben a kvantitatív pedagógiai értékeléssel kapcsolatos, tantárgyi struktúrán átívelő mérésmetodikai ismeretek, képességek és kompetenciák fejlesztése (pl. kutatásmódszertan, statisztikai elemzési eljárások, pedagógiai kíséreltek tervezése) mellett a technológiaalapú oktatási eszközök, platformok kevésbé szakspecifikus alkalmazási lehetőségei, valamint a különböző országos, regionális, helyi mérések intézményi szintű eredményeinek értelmezésére történő felkészítés kap prioritást. E célok megvalósításához hatékony eszközt nyújthat a 120 kredites képzés.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.