pedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

pedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

150 000 Ft

4

12 < 25

kéthetente

Szeged

PED


Részvétel feltétele:

aa) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: óvodapedagógus alapképzési szak, tanító alapképzési szak, gyógypedagógia alapképzési szak; vagy
ab) bármely műveltségi területű tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség;
és
b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a pedagógiai értékelés és kutatótanári feladatok terén


Kapcsolattartó/szakfelelős: Mesterháziné Túri Diána oktatásszervező, Dr. Kinyó László egyetemi adjunktus, cím: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: turid@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. június 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.


Egyéb információk: A világ sok országában már korábban is szoros egységbe szerveződtek a tanárképző és neveléstudományi kutatóhelyek, és a felsőoktatási intézmények régóta törekednek arra, hogy még szorosabb partnerkapcsolatot építsenek ki az iskolákkal. A magyar köznevelési rendszerben lezajlott változások lehetővé teszik, hogy a tanárképzésben megfelelő mélységben és terjedelemben szerepeljenek olyan tudáselemek és kialakítandó kompetenciák, amelyek például a tanárképzésben sok szempontból előttünk járó Finnországban már 1971 óta jelen vannak nemcsak a tanárképzésben, hanem a tanítóképzésben is. Az alapelv – amely áthatja a finn mellett több más OECD-ország tanárképzését – az ún. kutatás-alapú (research-based) tanárképzési rendszer, amely egyrészt a modern neveléstudományi eredmények megjelenését és közvetítését jelenti a tanárképzésben, de emellett a tanárjelölteknek önálló kutatási feladatot is meg kell oldaniuk egy jelentős kreditértékű szakdolgozat keretében. A magyarországi tanárképzés jelenlegi rendszere lehetővé teszi a kutatás-alapú tanárképzést, azonban az ehhez szükséges kutatói szemléletmód fejlesztésének jelentős tartalékai vannak a pályán lévő gyakorló tanárok körében. A kutatás-alapú tanártovábbképzés keretében a pedagógusok felkészülhetnek arra, hogy a tantárgyi keretektől függetlenül ők maguk képesek legyenek pedagógiai tárgyú empirikus kutatási eredményeket közvetlenül olvasni, osztálytermi és iskolai szintű kutatásokat, méréseket, készség- és képességfejlesztő kísérleteket megtervezni és kivitelezni; tapasztalataikról, kapott eredményeikről kollégáiknak, vagy a neveléstudományi kutatóknak beszámolni. A tanárképzési modellek változásai olyan továbbképzési szak indítását indokolják, amelyben a kvantitatív pedagógiai értékeléssel kapcsolatos, tantárgyi struktúrán átívelő mérésmetodikai ismeretek, képességek és kompetenciák fejlesztése (pl. kutatásmódszertan, statisztikai elemzési eljárások, pedagógiai kíséreltek tervezése) mellett a technológiaalapú oktatási eszközök, platformok kevésbé szakspecifikus alkalmazási lehetőségei, valamint a különböző országos, regionális, helyi mérések intézményi szintű eredményeinek értelmezésére történő felkészítés kap prioritást. E célok megvalósításához hatékony eszközt nyújthat a 120 kredites képzés.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!