_ma_mag_01

Magyar nyelv és irodalom


Törzsképzés

A magyar szakos mesterképzés célja az, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a magyar és világirodalom történeti folyamatairól, a nyelv és az irodalom megközelítésének elméleti kérdéseiről, a magyar nyelv természetéről, történeti változásairól és aktuális állapotáról, felvértezze őket a magyar nyelv és beszéd helyes és árnyalt használatának ismereteivel.

A mesterszak azon túl, hogy az elődszak bölcsészeti tagozatával összemérhető ismeretekkel és kompetenciákkal látja el hallgatóit, a választható specializációkban megtestesülő speciális szakismeretek és kompetenciák kialakításával meglehetősen differenciált munkaerőpiaci igényeket vesz figyelembe. Ezzel a hallgatók számára hatékonyabb felkészülési stratégiákat kínál a munka világába való belépéshez, jobban elősegíti a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket, valamint magasabb színvonalon készíti fel őket a további szakterületi tudományos karrierre, a doktori képzésekbe való belépésre is.

A szakon végző hallgatók kellően pallérozott és művelt nyelvhasználata, irodalmi olvasottsága és a világra való nyitottsága jó alapokat teremt elhelyezkedésükhöz a média, a vállalatok humán erőforrás, PR és más részlegeiben. Tekintettel az EU korszerű vállalatainak ilyen irányban változó vállalatvezetési trendjeire, valamint a humán szolgáltatások gazdaságbeli részarányának erős javulására, joggal számíthatunk az effajta igények jelentős növekedésére.

Alkalmazott irodalomtudomány specializáció

Az Alkalmazott irodalomtudomány MA specializáció a kulturális termékek létrehozásának, közvetítésének, archiválásának, illetve értékesítésének gyakorlati területeire készíti fel a hallgatókat. Rálátást nyújt a hazai irodalom jelenének és múltjának nemzetközi irodalmi, kritikatörténeti, mediális, intézményes, jogi és piaci környezetére. Bevezeti a hallgatókat a szövegek előállításának, gondozásának, kiadásának gyakorlati teendőibe, alapismereteket nyújt a papír alapú és digitális filológia, textológia és kiadáselmélet területein, lehetőséget teremt a szövegszerkesztés, a grafikai szerkesztés, az adatbázis-kezelés stb. technikai elsajátítására. Segítséget nyújt a kulturális tájékoztatás formáinak, műfajainak megismeréséhez (riport, interjú, hírszerkesztés), de az önálló alkotómunkához is (irodalmi alkotás, tanulmány, esszé, recenzió). A specializáció így szerves folytatása a magyar BA-nak, a kommunikáció és bármely idegen nyelv szaknak, és erőteljesen ráépül a Kreatív írás BA specializációra is. A képzés három féléves, és az oktatók által segített, szervezett külső szakmai gyakorlattal zárul.

Történeti nyelvészet specializáció

A specializáció célja a nyelvi változásokkal, a nyelvi változatokat irányító mechanizmusokkal, a történeti nyelvi adatok művelődéstörténeti megalapozásával összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretekkel való alaposabb felvértezés és ezen ismeretek kreatív alkalmazása képességének fejlesztése. Egy ideje megfigyelhető már ugyanis a nyelvtudományban egy olyan tendencia, hogy a kutatók közül egyre többen fordulnak a nyelvi változás kérdéskörének, ezzel összefüggésben a szociolingvisztika, a kreolisztika stb. kutatása felé.

A képzés egy a hagyományos magyar nyelvtörténeti kutatás módszereit és ismereteit a modernebb irányzatok, így elsősorban a nyelvi változás kérdéskörének kommunikációelméleti és szociolingvisztikai hátterét vizsgáló elméletek ötvözésére törekvő szellemi műhely kíván lenni. Eddigi eredményességét mutatja az a tény is, hogy a SzTE Magyar nyelvészeti doktori alprogram hallgatóinak többsége is ennek a specializációnak az elődjéből, a Nyelvtörténeti speciális képzésből került ki.