Kommunikáció- és médiatudomány MA

Tájékoztató füzet 2018


komm


Képzési forma, tagozat: mester, nappali, levelező


Képzési idő: 4 félév


A képzés célja:

A képzés célja olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kulturális rendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságairól, következésképp a kommunikáció és a média fontosabb színtereiről és intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a fenti intézmények adekvát működtetésére, illetőleg működésük értékelő elemzésére. A törzsképzést három specializáció egészíti ki. A mesterképzésen tanuló hallgatók kedvezménnyel vehetnek részt szakirányú továbbképzéseinkben.


A szakképzettség megnevezése: kommunikáció- és médiaszakértő a kommunikáció és médiatudomány szakon

 

Szakirányok rövid leírása:


Humán kommunikációkutatás specializáció

A humán kommunikációkutatás specializáció az azt választó hallgatók számára az elméleti alapozó és szakmai alapozó tárgyak, valamint a humán orientáció tárgyait követően kezd diszciplinárisan kirajzolódni. Ez a specializáció elsősorban olyan interperszonális helyzetek megfigyelésébe és értelmező elemzésébe vezeti be a hallgatókat, melyek a hétköznapi jelhasználatban és nyelvhasználatban jönnek létre. Az adekvát szituatív jel- és nyelvhasználat kialakító tényezői, a működésükben szerepet játszó szabályok és bemeneti elemek éppúgy a vizsgálatok tárgyát képezik tehát, mint a patológiás előfordulások és egyéb eltérő formák interdiszciplináris vizsgálata. Az alábbi tematikus pontok köré szervezetten halad a specializáció a hallgatók önálló kutatói munkáját is inspirálva:

A megnyilatkozások jelentése és a nem kódolt jelentés. Kísérleti pragmatika; újabb pragmatikaelméletek. A vizuális és auditív kommunikáció vizsgálata kortárs interdiszciplináris kontextusban. Nyelvváltozatok és nyelvi variabilitás. Diskurzusjelölők és diskurzus-koherencia. A nyelvelsajátítás társadalmi meghatározottsága. A humán nyelvhasználat működtetéséért felelős kompetenciák. Jelelsajátítási jellegzetességek a gyermekkorban. Fejlődéses eredetű jelhasználati zavarok. Patológiás nyelvhasználat okai és típusai. Nem patológiás eredetű kommunikációs zavarok: jellegzetes félreértések, megértési és kódolási problémák.

 

Imázs- és identitásmenedzsment specializáció

Mi az imázs és az imázskommunikáció? Mi a szerepe a sikeres kommunikációnak egy szervezet sikerében? Hogy függ össze az imázs és a belső kommunikáció? Hogyan befolyásolja-e a szervezeti identitás egy szervezet külső és belső kommunikációját? Mi az identitás? Hogyan függ össze a személyes-, csoport- és területi identitás? Milyen identitásépítési tevékenységeket láthatunk ezeken a szinteken és hogyan elemezhetjük ezeket? Az elemzési eredményeket hogyan használhatjuk sikeres gyakorlati tevékenységünkben? Mit jelent a stratégiai kommunikációtervezés és –menedzsment? Hogyan működik a vállalati marketingkampány-tervezés? Milyen tárgyalás- és prezentációtechnikai módszereket érdemes elsajátítani a kommunikációs szektorban?

A specializáció célja, hogy az identitás és imázs kommunikációs előkészítésének, kialakításának és fenntartásának elméleti alapjait, illetve gyakorlati fogásait adja át a hallgatóknak esettanulmányokon és gyakorlati munkákon keresztül. Kulcsfogalmaink: identitás – önreprezentáció – imázs, lokalitás, online közösségek, szubkultúrák és önreprezentációjuk, kulturális trendek, identitásépítés és márka, branding, kommunikáció-menedzsment, Corporate Identity, Corporate Design, imázs, arculat, prezentációtechnika, tárgyalástechnika.

Együttműködő partnereink: Isobar kommunikációs ügynökség, Grayling kommunikációs ügynökség, Móra Ferenc Múzeum.

 

Kortárs média specializáció

A specializáció célja, hogy a kortárs média működéséről és tartalom-előállítási gyakorlatairól mind elméleti, mind pedig gyakorlati tekintetben átfogó és jól hasznosítható ismereteket közvetítsen a hallgatók számára. A tömegmédia társadalmi összefüggésrendszerei, az analóg és a digitális médiumok hasonlóságai és különbségei a kultúra mediatizálódásának (digitalizálódásának) perspektívájába helyezve nyerik el jelentésüket; ebben a kontextusban merülnek fel olyan alapkérdések, mint például milyen megváltozó szakmai, etikai és technikai normák alapján kell dolgoznia az újságírónak, mit jelent és hogyan változik meg a közönség és a nyilvánosság fogalma, és mindehhez milyen konkrét új tartalomtípusok és azok előállításának milyen új gyakorlatai tartoznak. A specializáció kurzusainak oktatásában a médiakutatás szakemberei, meghatározó újságíró-személyiségek és vezető médiumok munkatársai egyaránt részt vesznek.

Együttműködő partnereink: RTL Klub, Szegedi Városi Televízió

 

Továbbtanulási lehetőségek:

kommunikációs, nyelvészeti, kultúratudományi PhD tanulmányok


Elhelyezkedési esélyek es lehetőségek:

Hallgatóink 89% a végzést követő évben munkát talál. Az itt végzettek az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban, kommunikációs ügynökségeknél, a közszféra és vállalkozások belső- és külső kommunikációs munkatársaként, a turisztikai szektorban, a kutatásban és az oktatásban helyezkednek el. Végzettjeink fontos szereplői a legtágabban értelmezett kommunikációs- és médiaszférának.

 

Elérhetőségek:

http://www.media.u-szeged.hu/,  

A szakgazda elérhetősége:

Szajbély Mihály

Tel: (62) 544-366

e-mail: szajbely@hung.u-szeged.hu