Filmtudomány MA

Tájékoztató füzet 2018

film


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles filmtudomány szakos bölcsész (MA in Film Studies)


Képzési idő: 4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges


Képzési forma, tagozat: nappali és levelezős


Specializációk: filmelmélet, filmkészítés


A szakot gondozó tanszék: Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet SZTE BTK


Szakfelelős: Dr. Füzi Izabella tanszékvezető egyetemi docens (fuziza@yahoo.com)

 

Felvételi követelmények

Kik jelentkezhetnek?

Mindazok az alapszakos diplomával rendelkező hallgatók, akik 50 (de legalább 20) kreditnyi ismeretanyaggal rendelkeznek a következő ismeretkörökből: filmelmélet, filmtörténet, művészettörténet, mozgóképkészítés, filozófia, irodalomelmélet, társadalomtörténet, színházelmélet, kommunikáció- és médiatudomány, kultúratudomány. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A felzárkóztató kurzusok a következő ismeretkörökhöz kapcsolódnak: egyetemes és magyar filmtörténet, filmelmélet, filmelemzés.


Felvételi: szóbeli vizsga (a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a megítélése és motivációs beszélgetés), a szakmai tájékozottság felmérése azokból az ismeretkörökből, amelyek előfeltételként szolgálnak a szakra való bemenethez (pl. művészettörténet, filmelmélet, színházelmélet, kommunikáció- és médiatudomány, kultúratudomány).

Specializációk

  1. A filmelmélet specializáció választását azon hallgatóinknak ajánljuk, akik a filmesztétika, a szakszerű filmes újságírás területén szeretnék bővíteni az ismereteiket, vagy PhD-tanulmányokat szeretnének folytatni. A specializáció kurzusai arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan jelenik meg a mozgókép a kortárs mediális és vizuális környezetben. Ezen felül a hallgatók mélyrehatóbban is megismerkednek a mozgókép egyes történeti kódjaival, a tömegfilm és a szerzői film sajátos kulturális logikájával, társadalmi funkcióival, valamint a legkurrensebb filmelméleti tendenciákkal. A gyakorlati kurzusokon és szemináriumokon elsajátítják a filmtudományhoz kapcsolódó írásbeli és szóbeli műfajok (kritika, esszé, szaktanulmány, videoesszé) szövegalkotási szabályait, és szakíróként élesben is kipróbálhatják magukat. Az intézményen kívüli gyakorlatot az Apertúra lektorált szakfolyóirat és az Apertúra Magazin nevű filmes portál, országosan is elismert szakmai fórumok munkájába bekapcsolódva végzik. Az előbbi célközönsége a tudományos közösség, az utóbbi a nagyközönséget szólítja meg, így többféle műfajban és feladatban (tematikus számok szerkesztésétől fordításon át képszerkesztésig) is ki tudják próbálni magukat.

 

  1. A filmkészítés specializáció olyan gyakorlatközpontú stúdiumokat kínál, amelyek a filmszakmában, illetve a kortárs vizuális kultúrában egyre nagyobb hangsúlyt kapó újmédiás tartalomkészítés és fogyasztás szakterületeire adnak betekintést. Mivel a specializáció keretein belül a nagyjátékfilm-készítés feladataira való felkészítés reálisan nem kivitelezhető, ezért olyan rövidebb műfajok és formák kerülnek előtérbe, melyek a vizuális ismeretek gyakorlati és kreatív felhasználásával elkészíthetőek. A gyártás egyes szakaszaival és részfeladataival (előkészítés, workflow technikai feldolgozás, operatőri feladatok, fényelés, vágás, szoftverismeret stb.) a hallgatók a csoportos stúdiómunka, valamint az intézményen kívüli gyakorlat keretei között ismerkednek meg. Ezek a gyakorlatok célzottan kisfilmes műfajok (reklámfilm, videoesszé, trailer, videoblog, online mozgóképes tartalmak) gyártására készítik fel a hallgatókat. A mozgókép kisformáinak az előtérbe helyezése a képzésen belül annak a személetnek az érvényesítése, hogy a változó mediális környezet, illetve az átalakuló nézői és fogyasztói szokások új és jelentősebb pozícióhoz jutatták a rövidfilmet. A specializációt elvégző hallgató képes a kreatív problémamegoldásra és alkotói munkára, a kreatív, egyéni ötletek és a szakmai, piaci feltételek összehangolására a filmszakma területein.

 

Főbb ismeretkörök és tantárgyak

Elméleti és történeti alapozó ismeretek (10 kredit)

Szakmai törzsanyag (35 kredit): műfajelmélet, látvány és narratíva a játékfilmben, magyar és nemzetközi dokumentumfilm, film és társművészetek (színház, zene), filmforgalmazás

Differenciált szakmai ismeretek (45 kredit)

  • filmelmélet specializáció: filmkulturális örökség, műfajtörténet, közép-európai film, magyar művészfilm, test, technika, sci-fi és a populáris kultúra jelenségei, televízió és nyilvánosság, mozgókép a digitális környezetben, öko-cinekritika, film és írás, intézményen kívüli gyakorlat
  • filmkészítés specializáció: filmforgatókönyv-írás, mozgóképtechnikai gyakorlatok, képszerkesztés, grafikai tervezés, editálás és utómunka, videoklip, test, technika, sci-fi és a populáris kultúra jelenségei, televízió és nyilvánosság, film és írás, intézményen kívüli gyakorlat

Szabadon választható kurzusok (10 kredit)

Diplomamunka (20 kredit)

Bővebb információk:

http://vizkult.hu/filmtudomany/

https://www.facebook.com/vizkult.tanszek/