Történelem

A történelem alapszakon végzett szakemberek elsősorban a kulturális, közművelődési, idegenforgalmi, igazgatási és kommunikációs területen hasznosíthatják ismereteiket. Az európai hagyományoknak megfelelően a nemzeti tudat és önismeret formálásának és fenntartásának egyik elengedhetetlen feltétele a történelemben felsőfokon jártas szakemberek képzése, ezért a magyar munkaerőpiacon való jelenlétük széles társadalmi igényt elégít ki. Az Európai Unión belül, a határok lebontásával és átjárhatóságával és összefüggésben Magyarország Európai Uniós tagságával megnövekszik – a magyar történelem mellett – az európai és világtörténetet is ismerő, a történelemben felsőfokon jártas szakemberek iránti igény, ezért a történeti összefüggéseket jól ismerő szakembereknek európai dimenziójú munkaerő-piaci összefüggései is vannak.

A történelem alapszakon három specializáció közül választhat a hallgató:

  1. Történelem szakirányú specializáció
  2. Magyar őstörténet és középkori eurázsiai steppe története specializáció
  3. Mediterráneum 19−20. századi története specializáció

 

Történelem szakirányú specializáció

Leírás:

A Történelem szakirányú specializációt a történelem alapszak hallgatói vehetik fel. Ez a képzés az általános történelmi tanulmányok folytatását biztosítja azoknak a hallgatóknak, akik nem választanak részterületi specializációt vagy a történelem alapszakhoz kapcsolódó másik minor szakot. Az a történelem alapszakos hallgató, aki másik szak minor képzését nem választja, vagy oda nem jut be, a diplomájához szükséges 180 kreditet a történelem szakirányú specializáció elvégzésével szerzi meg.

A képzés négy féléves, 50 kredites, és az I. tanév végén lehet felvenni.

 

Magyar őstörténet és középkori eurázsiai steppe története specializáció

Leírás:

A magyar nép kialakulása, vándorlása és a honfoglalás története iránt érdeklődő hallgatók számára ajánlott képzés, amely régészeti, nyelvészeti és történeti tantárgycsoportokból áll. A képzés során a hallgatók a megismerik a magyarság szomszédságában élő népek és az eurázsiai steppe nomád népeinek történetét. A magyar őstörténet és eurázsiai steppe középkori története specializációra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek a korai magyar történet kutatásában meghatározó részdiszciplína a főszakjuk, azaz történészek, régészek, vagy a nyelvészet valamelyik kapcsolódó ágában (magyar, finnugor, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák alapszakos) járatosak.

A képzés négy féléves, 50 kredites és az I. tanév végén lehet felvenni

 

Mediterráneum 19–20. századi története specializáció

Elsősorban történelem alapszakos hallgatók számára ajánlott specializáció, de bármely alapszakos hallgató jelentkezhet.

A képzés négy féléves, 50 kredites és az I. tanév végén lehet felvenni.

 

Leírás:

A specializáció a Mediterráneum története iránt érdeklődő hallgatók számára ajánlott, kronológiai kerete a 19−20. századot öleli fel, különös tekintettel a Maghreb országok (Tunézia, Algéria, Marokkó) történetére. A képzés regionális történeti, politika-, társadalom- és eszmetörténeti tantárgyi blokkokból áll.

 

TÖRTÉNELEM minor

Történelem minor szakra – a történelem alapszak kivételével – bármely alapszak hallgatói jelentkezhetnek. Felvételi vizsga nincs, 50 főig szűrés sincs, amennyiben azonban a képzésre jelentkezők száma meghaladja az 50 főt, akkor a felvételi sorrend az alábbi szűrőfeltételek alapján dől el: emelt szintű érettségi eredménye történelem tantárgyból (%). Amennyiben az emelt szintű érettségivel jelentkezők nem töltik ki a keretlétszámot (50 fő), akkor további szempont a középszintű történelem érettségi eredménye (%).

 

Leírás:

A képzés célja, hogy lehetővé tegye a történelmi tanulmányok megkezdését az alapozó képzésben. A képzés a szükséges alapozó kurzusok mellett felöleli a történelem valamennyi nagyobb korszakának (ókor, középkor, koraújkor, újkor, jelenkor) tudásanyagát, amelyet a hallgató előadások és szemináriumok formájában sajátíthat el.