szoc_01

Szociológia


Törzsképzés

A 6 félév alatt megszerezhető alapszakos diploma, amellett hogy az MA szintű tanulmányok bemenetét képezi, önálló végzettséget is jelent, amely birtokában lehetséges a munkavállalás, a munkaerő piaci elhelyezkedés az élet számos területén (adatfelvétel és adatelemzés, piac-és közvéleménykutatás, közigazgatás stb.)

 

A Szociológia BA képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában – MA szinten – történő folytatásához.

 

Az itt végzett szakemberek képesek:

a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társadalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére;

az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában való közreműködésre;

a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére;

a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját szolgáló komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges szociológiai megközelítésmód érvényesítésére;

a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések előmozdítására;

a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a legkorszerűbb informatikai eljárások alkalmazására;

az Európai Unió polgáraira jellemző életminőség objektív és szubjektív feltételeinek megvalósításában való közreműködésre.

Szociológia minor

Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül. A jelentkezők kiválasztása az előző félévi tanulmányi átlag alapján történik.

A szociológia minor szak a szociológia BA képzés legfontosabb kurzusait tartalmazó 50 kreditnyi egység. Arra szolgál, hogy a más szakok BA képzésével rendelkező hallgatók az adott szak minorjának megszerzése után sikeresen pályázhassák meg a szociológia szak MA képzését. A kurzusok teljesítésével a hallgatók átfogó képet kapnak a szociológiai szemléletmód lényegéről, a szociológia főbb kategóriáiról és elméleteiről, a szociológia szakterületeiről és közben szert tesznek az empirikus kutatásban való jártasságra. Az a tény, hogy a szociológia BA képzésben nagy súlyt fektetünk a tanultak gyakorlati alkalmazhatóságára, tükröződik a minor szak összetételében is: a megszerzendő kreditmennyiség közel kétharmad része módszertani kurzusokhoz kapcsolódik. A kutatási gyakorlat során a hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a kérdőíves szociológiai kutatómunka folyamatával.




Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!