Szociológia

A Szociológia BA képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában – MA szinten - történő

folytatásához.

Az itt végzett szakemberek képesek:

  • a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társadalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére;
  • az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában való közreműködésre;
  • a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére;
  • a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját szolgáló komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges szociológiai megközelítésmód érvényesítésére;
  • a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések előmozdítására;
  • a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a legkorszerűbb informatikai eljárások alkalmazására;
  • az Európai Unió polgáraira jellemző életminőség objektív és szubjektív feltételeinek megvalósításában való közreműködésre.

A képzési struktúra három alapvető szerkezeti egységre épül: (1) a széleskörű társadalom-tudományi alapozást nyújtó blokkra, (2) a szűken vett szociológiai szakmai blokkra, és (3) a hallgatók egyéni érdeklődését és MA-orientációját szolgáló orientációs blokkra.

A leglényegesebb elem a szociológiai szakmai képzési blokk. A BA szinten a hallgatók úgy kapnak átfogó képet a szociológiai szemléletmód lényegéről, a szociológia főbb kategóriáiról és elméleteiről, a szociológia szakterületeiről, hogy közben szert tesznek az empirikus kutatásban való jártasságra.

Ezen a súlyponti blokk mellett jelenik meg a társadalomtudományi alapozó ill. az orientációs blokk. A társadalomtudományi alapozás célja, hogy a szociológia BA-t választó hallgatók széleskörű társadalomtudományi ismeretekre tegyenek szert, megismerjék a rokon társadalomtudományi ágak sajátos (a szociológiaitól eltérő) megközelítés- és gondolkodásmódját is, és elsajátítsák a modern társadalomtudományok együttműködését segítő multidiszciplináris szemléletmódot. Ugyanakkor e blokk egyúttal segítséget nyújt a hallgatóknak a társadalomtudományi BA-k felé történő tájékozódásában is, mintegy megalapozva az orientációs tantárgyi blokkot. A szegedi képzési struktúrában az orientációs blokknak MA-orientációs funkciója van. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók minimum 12 kredit értékben választhatnak a szociológia BA-vel (kölcsönösségi alapon) együttműködő társadalomtudományi (ilyen besorolású vagy ilyen „érintettségű”) szakok (politológia, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció, néprajz, vallástudomány stb.) által részükre látogathatóvá tett kurzusokból.

A szociológia BA képzésben különösen nagy súlyt fektetünk a tanultak gyakorlati alkalmazhatóságára, A teljes képzési perióduson végighúzódó kutatási gyakorlat során a hallgatók a gyakorlatban ismerkednek meg a kérdőíves szociológiai kutatómunka teljes folyamatával, saját bőrükön tapasztalva az empirikus kutatómunka összes nehézségét. Ezen tudás birtokában azonban sikeresen pályázhatnak bármely olyan állás betöltésére – akár a piaci, akár a non-profit szférában vagy az államigazgatásban - ahol empirikus szociológiai vizsgálatokra épülő megbízható és hiteles adatokra illetve ezeket összegyűjteni, feldolgozni és elemezni képes szakemberekre szükség.

 

SZOCIOLÓGIA minor

Felvételi kritérium:

Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül. A jelentkezők kiválasztása az előző félévi tanulmányi átlag alapján történik.

 

Leírás:

A szociológia minor szak a szociológia BA képzés legfontosabb kurzusait tartalmazó 50 kreditnyi egység. Arra szolgál, hogy a más szakok BA-jével rendelkező hallgatók az adott szak minorjának megszerzése után sikeresen pályázhassák meg a szociológia szak MA képzését.

A Szociológia minor szak a következő kurzusokat tartalmazza:

 

KURZUS KREDIT

Bevezetés a szociológiába I-II. 6

Általános módszertan 3

Szociológiatörténet I-II. 6

Társadalmi rétegződés I-II. 6

Kvalitatív módszerek I-III. 9

A kérdőíves adatfelvétel I-II. 6

Matematikai statisztika és adatelemzés I-III. 9

Kutatási gyakorlat I. 5

Összesen 50

 

A fenti kurzusok teljesítésével a hallgatók átfogó képet kapnak a szociológiai szemléletmód lényegéről, a szociológia főbb kategóriáiról és elméleteiről, a szociológia szakterületeiről és közben szert tesznek az empirikus kutatásban való jártasságra. Az a tény, hogy a szociológia BA képzésben nagy súlyt fektetünk a tanultak gyakorlati alkalmazhatóságára, tükröződik a minor szak összetételében is: a megszerzendő kreditmennyiség közel kétharmad része módszertani kurzusokhoz kapcsolódik. A kutatási gyakorlat során a hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a kérdőíves szociológiai kutatómunka folyamatával.