Szociológia

Képzési forma, tagozat:

Alapképzés nappali tagozatA képzési idő:

 • a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma
  6 félév 180 kredit
 • az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma: 1500
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: a képzésbe beépített három féléves társadalomkutatási gyakorlat.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szociológia alapszakos szakelőadó

A szociológiai BA alapképzés főbb tantárgyi struktúrája és elérendő képességek :

 • az elméleti tudás terén összegző/áttekintő kurzusok segítségével már végez elméleti alapozásokat (Általános módszertan, Egyetemes szociológiatörténet, A magyar szociológia intézményesülése, Társadalomtörténet, Társadalmi rétegződés)
 • a módszertani felkészültség terén megtanítja az alapvető adatgyűjtési technikákat (kérdőív, interjú, megfigyelés/terepkutatás), adatkezelési ismereteket (kódolás, adatrögzítés), s egyszerűbb elemzési módszereket (alapmegoszlások és kétváltozós elemzések)
 • kutatástervezési és irányítási képességek terén: BA szinten megtanítja a kutatómunka minden szükséges fázisát (kutatásszervezési ismeretek; kérdezőbiztosi, kódolási, adatrögzítési és adattisztítási munka)
 • a tanulmányírási készségek terén eljuttatja a hallgatót egy „kutatási jelentés” szintű tudáshoz
 • specializálódási igényeket a kevésbé elméletigényes szakszociológiák (Család-, Deviancia-, Ifjúság-, Oktatás- és iskola-, Településszociológia, Szegénység, Szociálpolitika stb.) választhatóságával elégíti ki.


Főbb tantárgyak:


ALAPOZÓ KÉPZÉS I. BEVEZETÉSEK

A. KÖTELEZŐ:

Bevezetés a szociológiába

VÁLASZTHATÓ

Bevezetés a politikatudományba, Bevezetés a közgazdaságtanba, Társadalomnéprajz, Bevezetés a kulturális antropológiába, Bevezetés a kommunikáció- és a médiatudományba, Bevezetés a pszichológiába és a szociálpszichológiába, Bevezetés a vallástudományba, Nemzetközi tanulmányok


ALAPOZÓ KÉPZÉS II.

MÓDSZERTAN

Számítógép-használat, Általános módszertan, Társadalomstatisztika és demográfia


ALAPOZÓ KÉPZÉS III.

SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET ÉS ELMÉLET

Szociológiatörténet


SZAKMAI TÖRZSANYAG I.

MÓDSZERTAN

Kvalitatív társadalomkutatás, A kérdőíves adatfelvétel, Matematikai statisztika és adatelemzés, Másodelemzés, tanulmányírás, prezentáció, Kutatási gyakorlat


SZAKMAI TÖRZSANYAG II.

TÁRSADALOMISMERET

Társadalomtörténet, Társadalmi rétegződés, Romológia, Bevezetés a közjogba


SZAKMAI TÖRZSANYAG III.

VÁLASZTHATÓ SZAKSZOCIOLÓGIÁK

Családszociológia, Ifjúságszociológia, Oktatás- és iskolaszociológia, Településszociológia, Vallásszociológia

Devianciaszociológia, Szegénység, Szociálpolitika, Etika


SZAKMAI TÖRZSANYAG IV.

KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK

Idegen nyelv – szakszövegolvasás

MA-ORIENTÁCIÓ

SZAKDOLGOZATTovábbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a szociológia BA szak szerves folytatásaként működik a szociológia MA mesterszak (településszociológia, közvéleménykutató szakirányokkal).

Az egyetemen csaknem másfél évtizede működik szociológia szakos képzés.

 • Az egyetem 2006-ban indította a szociológia BA-t, majd pedig 2009-ben indult a szociológia MA.
 • A Szegedi Tudományegyetemen adottak a társadalomtudományi képzés intézményi feltételei. Rendelkezésre áll egy multidiszciplináris társadalomtudományi képzést biztosítani képes oktatói gárda, valamint rendelkezésre állnak a magas színvonalú oktatást lehetővé tevő szakmai infrastrukturális feltételek is. Az MA szakot gondozó Szociológia Tanszék rendelkezik a hagyományos ötéves szociológia szak működtetéséhez szükséges szakember gárdával, s adottak egy 20-30 fős MA működtetésének tanszéki rendelkezésben lévő infrastrukturális feltételei (előadóterem, szemináriumi terem, számítógépes laboratórium, audio-vizuális szemléltető eszközök).

A társadalomtudományi (nem szociológiai) MA-kre való felkészítést a szegedi szociológia BA háromféle módon segíti:

 • egyfelől a képzésbe beépített széleskörű társadalomtudományi alapozással (Bevezetés a politikatudományba, Nemzetközi tanulmányok, Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba, Bevezetés a kulturális antropológiába, Társadalomnéprajz, Bevezetés a pszichológiába és a szociálpszichológiába, Bevezetés a vallástudományba, Bevezetés a közgazdaságtanba, Bevezetés a közjogba, Etika);
 • másfelől a bölcsészkari gyakorlatban intézményesített ún. minor (adott szakok legfontosabb kurzusait tartalmazó 50 kreditnyi egység) révén, mely arra szolgál, hogy a más szakok BA-jével rendelkező hallgató csak az adott szak minorjának megszerzése után pályázhatja meg az adott szak MA-jét (ezt a minort a szegedi szociológia BA-je ugyanúgy tartalmazza, mint a társadalomtudományi szakok BA-je);
 • harmadrészt pedig az ún. orientációs blokk révén, mely lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy minimum 12 kredit értékben vehessenek föl őket érdeklő kurzusokat a társadalomtudományi érintettségű szakok (politológia, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció, néprajz, szabad bölcsészet: vallástudomány, szabad bölcsészet: etika, néprajz, pedagógia-pszichológia-andragógia).


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Magyarországnak az EU-hoz történt csatlakozása, a tudásalapú, információs társadalom kialakulásának elő-segítése, és a társadalom demokratikus működtetése igénylik a szociológus kompetenciájának hasznosítását is.

Az EU csatlakozás révén megnyíló pénzforrások általában pályázati úton érhetőek el, melyek sikeréhez a fejlesztési célok pontos megfogalmazásán alapuló, empirikus munkán nyugvó szakértelem szükségeltetik. Épp ezért a szociológusok iránt nő az igény a társadalmi döntés-előkészítő tevékenységekben, melyekben a fejlesztési célok, programok kiválasztását és megfogalmazását segíti a szociológus azzal, hogy közreműködik a reálisan elérhető célok kijelölésében, és a megvalósítás várható eredményeinek prognosztizálásában. A pályázatok benyújtásának általános feltétele, hogy a pályázó konkrét adatokkal támassza alá a tervezett fejlesztés szükségességét. Ezeket az adatokat a szociológus szakértelmét igénylő kutatásokkal, elemzésekkel lehet prezentálni. A fejlesztések társadalmi hatásainak vizsgálata ugyancsak ezt a kompetenciát igényli.

A szociológia szakot végzett szakemberek a fejlesztési projektek irányításában, menedzselésében, konkrét megvalósításában is eredményesen foglalkoztathatók: hatékonyan vehetnek részt a projektek monitorozásában, értékelésében, valamint a minőségbiztosításban.

A szociológusi kompetencia másik nagy terepe a társadalom – és szociálpolitikai tevékenység szakmai megalapozásához nyújtott hozzájárulás.

Az életminőség javítását célzó programok kialakításában, irányításában, megvalósításában, az egészségtudatos magatartás megerősítésében, a környezetvédelemben, a drog – és alkoholfogyasztás, a bűnözés prevenciójának feladatait ellátó intézményekben a szociális munkás, a jogász, a pszichológus mellett szerepe van a szociológusi szakértelemnek is.

A strukturális és regionális egyenlőtlenségek csökkentése a munkanélküliség kezelése, a romák társadalmi integrációjának javítása, a kistérségek és a hátrányos helyzetű települések komplex fejlesztésében nagy szükség van az ezt kezelő intézményekben tevékenykedő, adatokat szerző, azokat feldolgozó és elemző szociológusok munkájára.

A szociológusi kompetencia jelentősen hozzájárulhat a tudásalapú társadalom kialakulása során a társadalmi folyamatok regisztrálásához, értelmezéséhez. Az így szerzett ismeretek feldolgozása, rendszerezése, tárolása, a hasznosításhoz való előkészítése szociológusi feladat is, mely hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek hagyományos és új formáinak feltárásához és olyan gyakorlati megoldások kimunkálásához, melyek javíthatják a társadalmi integráció esélyeit.Részletes információk:

SZTE Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék.
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Telefon/fax: (62) 544-254
http://www2.arts.u-szeged.hu/socio/