Szlavisztika (cseh, bolgár, orosz,szerb, szerb nemzetiségi, ukrán)

Képzési forma, tagozat:

Alapképzés nappali tagozat

Képzési idő:

  • a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükségeskreditek száma: 6 félév, 180 kredit
  • >az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma: min. 1500 tanóra (kontaktóra)


Szakirányok és specializációk:

cseh, bolgár, orosz, szerb, szerb nemzetiségi, ukrán szakirány.

50 kredites specializáció:
idegenforgalom – orosz nyelvű idegenvezető specializáció

A specializációt elsősorban az orosz szakirányon tanuló hallgatóknak ajánljuk. A képzési idő 2 év: a 3. félévben kezdődik és a 6. félévben fejeződik be.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

a) szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész

b) szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész

c) szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész

d) szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész

e) szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész

f) szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsészFőbb tárgyak:

Alapozó ismeretek

(Filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, könyvtárhasználati ismeretek, alapozó elméleti ismeretek)

Szakmai törzsanyag

a) Szakmai alapozó modul

(Szláv kultúrák «a bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek, mai intézményrendszer, Magyarországgal való kapcsolatok, továbbá a bizánci és pravoszláv művészet»; klasszikus és modern szláv irodalmak «a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók»; a magyar–szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene. Az egyes ismeretkörök alapján a tantárgyak közösen vagy szakirányonként is felvehetők.)

b) Választott nyelv speciális ismeretei

(Nyelvi ismeretek, szakirányú nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismeretek)

c) Differenciált szakmai ismeretek

ca) az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további szakterületi ismeretei

cb) a másik szak szakterületi ismeretei

Bevezetés az irodalomtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba

Gyakorlati nyelvtan

Fonetika

Az orosz irodalom és kultúra története

Beszédgyakorlat

Történeti nyelvészet

Leíró nyelvészet

Szövegtan

Stilisztika

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

Az alapszakra épülő mesterszakok: orosz nyelv és irodalom; orosztanár; szlavisztika

A mesterfokozat megszerzése után lehetőség van PhD doktori képzésben a tanulmányok folytatására.

PhD képzési programjaink: Orosz nyelvészet; Történeti szlavisztika – és egy három modulból álló irodalmi képzési program – Orosz irodalom – biztosítják a szakmai továbblépés lehetőségeit.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A szlavisztika alapszak a bolgár, cseh, orosz, szerb/nemzetiségi, szlovák nemzetiségi, ukrán szakirányon a Magyarországgal közvetlenül határos szláv népek, illetve a nem közvetlenül határos szláv népek nyelvét, irodalmát és kultúráját oktatja. Ezeknek az ifjúsággal történő megismertetése, a jószomszédi viszony megteremtése, megőrzése, és gazdasági, valamint kulturális kapcsolataink – reményeink szerinti – további erősítése elemi érdekünket képezi. A szláv népek nemcsak népességüket tekintve jelentenek a világban komoly súlyt, de kulturális, gazdasági és olykor politikai szempontból is. Így nyelvük, kultúrájuk ismerete nemcsak a szomszédainkkal való egyszerű, a napi érintkezések szintjén rendkívül fontos, és javíthatják közérzetünket, hanem az is fontos, hogy a szlavisztika szak által összefogott nyelveket jól beszélő, kultúrájukat és irodalmukat ismerő szakemberek kerüljenek ki az egyetemi alapképzésből (BA), mert ennek igen jelentős kulturális és gazdasági vetülete is van. Az egységes kreditrendszeren és az oklevélmelléklet rendszerén alapuló, könnyen érthető és az európai minőségbiztosítási folyamatban (ENQA) összevethető képzési struktúra kialakításával lehetőség nyílik az európai alkalmazhatóság, a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitás fokozott elősegítésére. Az első sikeresen befejezett, a gyakorlat számára értékelhető ismereteket, készségeket és képességeket (középfokú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás, az illető országra és népre vonatkozó legfontosabb civilizációs ismeretek stb.) biztosító ciklus (alapképzés) után a szlavisztika szakirányain kiadott diploma egyrészt szélesebb alapú, általános és azonnal hasznosítható szakképzettséget nyújt a hazai (elsősorban külföldi érdekeltségű) és európai munkaerőpiacon, másrészt pedig – az egész életen át tartó tanulás, az esélyegyenlőség és az életminőség javítása jegyében – elméleti felkészítést, alapozást ad az adott szakirányokon a tanulmányok azonnali vagy későbbi, néhány éves munkavégzést követő folytatásához egy második, szakmai elmélyülésre lehetőséget adó képzési ciklus (mesterképzés) keretében. Néhány példa a szlavisztika alapszakon valamely szakirányon nyelvi és kulturális referensként alapfokozatot szerző diplomások munkaerő–piaci lehetőségeire, különös tekintettel az EU–csatlakozás nyelvi kihívásaira, a szakfordítás, a kereskedelmi levelezés, a külföldi partnerekkel is foglalkozó ügyintézés területéről:

külföldi és vegyes vállalatok, könyvkiadás, tömegkommunikációs eszközök, minisztériumok, külügyi és kulturális kapcsolatok, önkormányzatok, közhivatalok, idegenforgalom, utazási irodák, idegenvezetés stb.

A Szegedre történő jelentkezés előnyei:

A bölcsészettudományi képzési terület ezen alapszakja a BTK Szláv Intézet tanszékeinek együttműködésében valósul meg. A tanári szakképzettség megszerzéséhez biztosítani tudjuk a kétszakos kimenetet a mesterképzésből. Ehhez már az első három évben lehetséges a második mester szak előkészítése. Az itteni alapképzések további előnye, hogy lehetőség lesz egyetemen belül a mesterképzésre történő továbblépésre.Részletes információk:

H­6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel/Fax: (36) 62 544 160
E­mail: szlav@primus.arts.u-­szeged.hu
Weboldal: http://szlavisztika.szte.hu/