Szabad bölcsészet (Filozófia, Etika, Esztétika, Filmelmélet és filmtörténet, Vallástudomány szakirányok)

A Szabad Bölcsészet alapszak a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán öt nagy, 120 kredites specializációt foglal magában: filozófia, esztétika, etika, filmelmélet és filmtörténet és vallástudomány. Az első félév végén, az alapozó ismeretek elsajátítása után a szabad bölcsész hallgatók specializációt választanak. A választott specializáció mellett felvehetik egy másik specializáció minor változatát a szabad bölcsészeten belül, illetve egy másik alapszak minorját vagy specializációját. A szabad bölcsészet alapszakon végzett hallgatók országunk (humán) kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. Elhelyezkedhetnek művelődési intézményekben, könyvkiadóknál, lehetnek civil szervezetek munkatársai, kulturális intézmények programszervezői. Szerepet vállalhatnak kulturális termékek terjesztői hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek önkormányzatok és más, a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális vagy helyi szervek munkatársai; a kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. A szabad bölcsészet alapszakon megszerzett diploma tehát egyrészt bármilyen, a kultúrához tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott diploma olyan alapvető jártasság elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is.

Az egységes kreditrendszerre és az oklevélmellékletek egységes rendszerére épülő európai képzési struktúrában lehetőség nyílik a hallgatói mobilitás fokozott elősegítésére, a külföldi egyetemeken való továbbtanulásra, de az alapszakon szerzett tudást és gyakorlati ismeretet a végzettek közvetlenül is hasznosíthatják az európai munkaerőpiacon.

 

FILOZÓFIA specializáció

Felvételi kritérium:

A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 10 bevezető kurzus sikeres teljesítése. Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 10 bevezető kurzus átlagát vesszük figyelembe. Ezek a következők: A mozgóképelemzés alapjai, Bevezetés a filozófiába I., Bevezetés a filozófiába II., Bevezetés a vallástudományba 1., Bevezetés a vallástudományba 2., Bevezetés az esztétikába I., Bevezetés az esztétikába II., Bevezetés az etikába I., Bevezetés az etikába II., Vizuális kultúra.

 

Leírás:

A filozófia specializáció a kétezer ötszáz éves nyugati bölcseletbe, annak történetébe és problémarendszerébe kíván öt féléven keresztül bevezetést nyújtani. A képzés két fő részre tagozódik: filozófiatörténeti és szisztematikus filozófiai részre. A filozófiatörténeti képzés során öt nagy korszak kerül áttekintésre: az antik, a középkori és reneszánsz, az újkori és felvilágosodás kori, a 19. századi illetve a 20. századi és kortárs filozófiai irányzatok. A hallgatók a képzés végére tehát egy teljes átfogó képet kapnak a nyugati kultúra bölcseleti hagyományáról a kezdetektől napjainkig. A szisztematikus filozófiai képzés a történetivel szemben a problémákra helyezi a hangsúlyt. Ebben olyan filozófiai diszciplínák kapnak szerepet, mint a metafizika és lételmélet, az ismeretelmélet, az etika és morálfilozófia, a társadalom és történetfilozófia, a logika és a vallásfilozófia. A filozófia specializáció elvégzésével a hallgatók egy alapos filozófiai műveltséget sajátítanak el, bevezetést nyernek a filozófiai írás alapvető készségeibe és egy alapvető filozófiai problémaérzékenységgel lesznek gazdagabbak. A BA filozófia specializációra filozófia MA és doktori képzés is épül.

 

ETIKA specializáció

Felvételi kritérium:

A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 10 bevezető kurzus sikeres teljesítése. Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 10 bevezető kurzus átlagát vesszük figyelembe.

Ezek a következők: A mozgóképelemzés alapjai, Bevezetés a filozófiába I., Bevezetés a filozófiába II., Bevezetés a vallástudományba 1., Bevezetés a vallástudományba 2., Bevezetés az esztétikába I., Bevezetés az esztétikába II., Bevezetés az etikába I., Bevezetés az etikába II., Vizuális kultúra.

 

Leírás:

Az etika jelenleg az egyik legnagyobb társadalmi igényre számot tartó bölcsész tudományág. A felgyorsult fejlődésben a szakemberek, a törvényalkotók és végrehajtók azzal az igénnyel lépnek föl, hogy a változó cselekvési követelmények közt érték-orientációt kapjanak, ilyenekre támaszkodhassanak. Az etika szak végzettségűekre egyre nagyobb szükség van és lesz az oktatásban, a médiában, a törvény-előkészítésben és a törvényalkotásban, az orvoslásban, a tudományban. Az etika specializációnak kettős célja van: egyrészt bevezetést nyújtani az etikai és morálfilozófiai hagyományba az etikatörténet és a filozófiai etika (morálfilozófia) alapvető problémáinak tárgyalásával, másrészt pedig megismertetni a kortárs etikai és alkalmazott etikai tendenciákat és az általuk felvetett problémákat. Az etika specializáción ezért az oktatás a következő tartalmi egységekre bomlik: etikatörténet, alkalmazott etikák (médiaetika, gazdasági etika, orvosi etika, környezeti etika, bioetika), antropológia és pszichológia, tematikus etika és kortárs etikai diskurzusok. A BA etika specializációra etika MA képzés is A filozófia doktori programban is indulni fog etika és morálfilozófia alprogram.

 

ESZTÉTIKA specializáció

Felvételi kritérium:

A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 10 bevezető kurzus sikeres teljesítése. Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 10 bevezető kurzus átlagát vesszük figyelembe.

Ezek a következők: A mozgóképelemzés alapjai, Bevezetés a filozófiába I., Bevezetés a filozófiába II., Bevezetés a vallástudományba 1., Bevezetés a vallástudományba 2., Bevezetés az esztétikába I., Bevezetés az esztétikába II., Bevezetés az etikába I., Bevezetés az etikába II., Vizuális kultúra.

 

Leírás:

Az esztétika specializáció célja a műalkotásokkal, a művészi tevékenységgel értőn foglalkozó szakemberek elméleti képzésének megalapozása. A specializáció hallgatói megismerkednek a művészet alapvető korszakainak jellegzetességeivel, az alkotások befogadásának legfontosabb problémáival, az alapos interpretáció teoretikus és fogalmi feltételeivel, a művészet mibenlétét tárgyaló bölcseleti reflexió kiemelkedő fejezeteivel. A képzés során egyrészt nyomon követjük a művészettel kapcsolatos álláspontok változását a görög antikvitástól kezdve egészen a kortárs esztétikai gondolkodás főbb áramlataiig (hermeneutika, dekonstrukció, analitikus esztétikai iskolák stb.), másrészt bepillantást kínálunk az ágazati esztétikák (irodalomelmélet, zeneelmélet, képelmélet stb.) specifikus problémamezőjébe is. Nagy hangsúlyt kap az esztétikai gondolkodás beillesztése az európai szellemtörténet egészébe. Ugyanakkor az elméleti képzés mellett lényegesnek tartjuk a műalkotások értelmezésével kapcsolatos gyakorlati jártasság megszerzését is, ezért műelemző szemináriumokon követjük nyomon a hallgatók interpretációs készségének, nyelvi kifejezőerejének, az esszé- vagy tanulmányírásban megmutatkozó szakszerűségének fejlődését. Az elméleti tudás, a reflektált gondolkodás és a megfelelő elemzőkészség együttese elengedhetetlen feltétele annak, hogy a műalkotások által felvetett problémákra az esztéta-aspiráns felkészülten reagálhasson, legyen ennek formája akár az elmélyült kutatás, a tudományos igényű vizsgálódás, akár a napi kritika.

 

FILMELMÉLET ÉS FILMTÖRTÉNET specializáció

Felvételi kritérium:

Csak a szabad bölcsész alapszak hallgatói számára. Túljelentkezés esetén az első félévi alapozó tárgyak tanulmányi átlaga a döntő kritérium.

Ezek a következők: A mozgóképelemzés alapjai, Bevezetés a filozófiába I., Bevezetés a filozófiába II., Bevezetés a vallástudományba 1., Bevezetés a vallástudományba 2., Bevezetés az esztétikába I., Bevezetés az esztétikába II., Bevezetés az etikába I., Bevezetés az etikába II., Vizuális kultúra.

 

Leírás:

A Filmelmélet és filmtörténet specializáció a Szabad bölcsészet alapszak hallgatói által vehető fel a 2. félévvel kezdődően. A tantárgyak három főbb ismeretkör szerint csoportosíthatók: filmelemzés, filmelmélet és filmtörténet, és úgy épülnek fel, hogy az általánosabb megalapozó tárgyak felől haladnak a specifikusig. A törzsanyagot képező szaktárgyakon kívül a hallgatók megismerkedhetnek a fotográfia történetével és elméletével, a populáris filmek esztétikájával, a forgatókönyvírással, és más, a filmezéshez kapcsolódó gyakorlati ismereteket is szerezhetnek. A filmes specializáció olyan órán kívüli tevékenységekre is lehetőséget ad, mint például a filmklubok látogatása (kedvezményes belépő a Grand Caféba), országos filmes találkozókon, filmfesztiválokon, konferenciákon való részvétel. Az öntevékeny hallgatói csoportok keretében, valamint a műhelymunkákon és a házi versenyeken a hallgatók megtalálhatják a személyes preferenciáiknak megfelelő érdeklődési területet; a szegedi filmes képzés által működtetett országos filmes fórumon, az Apertúra című online folyóirat (www.apertura.hu) hasábjain pedig publikációs lehetőséget kínálunk a kiemelkedő hallgatói dolgozatok számára. A BA szak folytatását a Filmtudomány MA jelenti majd.

 

FILOZÓFIA minor

Felvételi kritérium:

A képzésre minden hallgató jelentkezhet, aki teljesítette a Bevezetés a filozófiába című kurzust. Túljelentkezés esetén 1. a szabad bölcsész hallgatók elsőbbséget élveznek, 2. az első félévben megszerzett összes jegy átlaga alapján rangsoroljuk a hallgatókat, és a legjobb átlagot elértek kerülnek be a képzésre

 

Leírás:

A filozófia minor szakon a major szakhoz hasonló képzés folyik. A különbség csak a szemináriumok számában mutatkozik. Tehát a minor szakon is teljes átfogó képet kapnak a hallgatók a filozófiatörténet nagy korszakairól, és bevezetést nyernek a metafizika, a lételmélet, az ismeretelmélet, az etika és morálfilozófia, a logika és a vallásfilozófia alapvető problémáiba. A filozófia minor szak elvégzése jogosultságot biztosít filozófia, etika és esztétika MA szakokra történő felvételizésre.

 

ETIKA minor

Felvételi kritérium:

A képzésre minden hallgató jelentkezhet, aki teljesítette a Bevezetés a filozófiába című kurzust. Túljelentkezés esetén 1. a szabad bölcsész hallgatók elsőbbséget élveznek, 2. az első félévben megszerzett összes jegy átlaga alapján rangsoroljuk a hallgatókat, és a legjobb átlagot elértek kerülnek be a képzésre.

 

Leírás:

Az etika minor szakon az etika major szakhoz hasonló képzés folyik. Ugyanazokat a tantárgyakat kell hallgatni, csak kevesebb kreditszámmal: etikatörténet, alkalmazott etikák (médiaetika, gazdasági etika, orvosi etika, környezeti etika, bioetika), antropológia és pszichológia, tematikus etika és kortárs etikai diskurzusok. Az etika minor szak elvégzése jogosultságot biztosít a filozófia és az etika MA képzésekre történő felvételizésre.

 

ESZTÉTIKA minor

Felvételi kritérium:

A képzésre minden hallgató jelentkezhet, aki teljesítette a Bevezetés a filozófiába című kurzust. Túljelentkezés esetén 1. a szabad bölcsész hallgatók elsőbbséget élveznek, 2. az első félévben megszerzett összes jegy átlaga alapján rangsoroljuk a hallgatókat, és a legjobb átlagot elértek kerülnek be a képzésre. Az 50 kredites minor képzés nyitott minden esztétikai érdeklődésű hallgató előtt a szabad bölcsész alapszakon, és azon kívül is.

 

Leírás:

A fő hangsúlyok és célkitűzések épen hagyásával a minor képzés a major képzés kurzusaiból válogat, s ezáltal tömörített, de nem egyszerűsített esztétikai stúdiumokat kínál.

A minor szak alkalmas arra, hogy a hallgatók MA-szinten is folytassák és mélyítsék tanulmányaikat, hiszen az esztétika specializáció abszolválásával jogot szereznek arra, hogy jelentkezzenek a Filozófia MA-képzés esztétika és művészetfilozófia specializációjára, amely az esztétika BA tematikus folytatása.

 

FILMELMÉLET ÉS FILMTÖRTÉNET minor

Felvételi kritérium:

Minden szak hallgatója jelentkezhet. Túljelentkezés esetén a rangsorolás szempontja az első félévi tanulmányi átlag. Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a mozgóképi kultúra iránt, illetve filmes MA-tanulmányokat szeretnének folytatni (legyen az a filmtudományi MA vagy a filmtanár szak)

 

Leírás:

A minor az alapvető ismereteken túl arra a törzsanyagra épül, ami előkészíti és megalapozza az MA-szak tanulmányait. A filmtörténeti, filmelemző és filmelméleti tárgyakon kívül a hallgatók olyan ismereteket szerezhetnek, melyek segítik a tájékozódást korunk multimediális világában: a populáris filmek esztétikája, a fotográfia elmélete és története, a forgatókönyvírás, valamint az órán kívüli tevékenységek (filmklubok, filmszemlék, konferenciák, filmes műhelyek, filmes folyóiratok) lehetőséget adnak a hallgatók számára, hogy bekapcsolódjanak az ország vizuális és filmes kultúrájának a körforgásába. A hallgatók olyan interpretációs stratégiákat sajátítanak el, melyek által képessé válnak a vizuális reprezentációs technikák elemzésére. A filmes képzés szoros kapcsolatot tart fenn olyan szervezetekkel (Grand Café művészmozi, Kép-Szín-Ház Alapítvány, Szegedi Fotóiskola, Szegedi Super 8-as Társaság), melyek segítenek betekintést nyerni a vizuális kultúra, a terjesztés, az előállítás gyakorlati feladataiba.

 

VALLÁSTUDOMÁNY minor

Felvételi kritérium:

Vallástudomány minor más szakok hallgatói számára.

Bármely szakos hallgató beadhatja jelentkezését. Túljelentkezés esetén a differenciálás szempontjai a következők:

  1. min. 3,5-es hagyományos átlag,
  2. előnyt élveznek a szabad bölcsész, kommunikáció, néprajz, történelem, szociológia, pszichológia, keleti nyelvek kultúrája valamint a nyelvszakos hallgatók

 

Leírás:

A vallástudomány minor a világvallásokról és a mai vallási jelenségekről a legalapvetőbb ismereteket adja meg a hallgatóknak. Vallástörténeti, valláselméleti előadások és valamely konkrét vallási tárggyal foglalkozó szemináriumok keretében egyrészt kiegészítheti a más szakokon szerzett kultúrtörténeti és társadalomtudományi ismereteket, másrészt feljogosít a vallástudomány MA-ra való jelentkezésre.