Szabad bölcsészet (Filozófia, Etika, Művészettörténet, Filmelmélet és filmtörténet, Vallástudomány szakirányok)

A Szabad Bölcsészet alapszak a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán öt nagy, 120 kredites specializációt foglal magában: filozófia, művészettörténet, etika, filmelmélet és filmtörténet és vallástudomány. Az első félév végén, az alapozó ismeretek elsajátítása után a szabad bölcsész hallgatók specializációt választanak. A választott specializáció mellett felvehetik egy másik specializáció minor változatát a szabad bölcsészeten belül, illetve egy másik alapszak minorját vagy specializációját. A szabad bölcsészet alapszakon végzett hallgatók országunk (humán) kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. Elhelyezkedhetnek művelődési intézményekben, könyvkiadóknál, lehetnek civil szervezetek munkatársai, kulturális intézmények programszervezői. Szerepet vállalhatnak kulturális termékek terjesztői hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek önkormányzatok és más, a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális vagy helyi szervek munkatársai; a kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. A szabad bölcsészet alapszakon megszerzett diploma tehát egyrészt bármilyen, a kultúrához tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott diploma olyan alapvető jártasság elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is.

Az egységes kreditrendszerre és az oklevélmellékletek egységes rendszerére épülő európai képzési struktúrában lehetőség nyílik a hallgatói mobilitás fokozott elősegítésére, a külföldi egyetemeken való továbbtanulásra, de az alapszakon szerzett tudást és gyakorlati ismeretet a végzettek közvetlenül is hasznosíthatják az európai munkaerőpiacon.

 

FILOZÓFIA specializáció

Felvételi kritérium:

A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 6 bevezető kurzus sikeres teljesítése. Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 6 bevezető kurzus átlagát vesszük figyelembe. Ezek a következők: Bevezetés a filozófiába, Bevezetés az etikába, Bevezetés a művészettörténetbe, A mozgóképelemzés alapjai, Bevezetés a vallástudományba, Kommunikáció.

 

Leírás:

A filozófia specializáció a kétezer ötszáz éves nyugati bölcseletbe, annak történetébe és problémarendszerébe kíván öt féléven keresztül bevezetést nyújtani. A képzés két fő részre tagozódik: filozófiatörténeti és szisztematikus filozófiai részre. A filozófiatörténeti képzés során öt nagy korszak kerül áttekintésre: az antik, a középkori és reneszánsz, az újkori és felvilágosodás kori, a 19. századi illetve a 20. századi és kortárs filozófiai irányzatok. A hallgatók a képzés végére tehát egy teljes átfogó képet kapnak a nyugati kultúra bölcseleti hagyományáról a kezdetektől napjainkig. A szisztematikus filozófiai képzés a történetivel szemben a problémákra helyezi a hangsúlyt. Ebben olyan filozófiai diszciplínák kapnak szerepet, mint a metafizika és lételmélet, az ismeretelmélet, az etika és morálfilozófia, a társadalom és történetfilozófia, a logika és a vallásfilozófia. A filozófia specializáció elvégzésével a hallgatók egy alapos filozófiai műveltséget sajátítanak el, bevezetést nyernek a filozófiai írás alapvető készségeibe és egy alapvető filozófiai problémaérzékenységgel lesznek gazdagabbak. A BA filozófia specializációra filozófia MA és doktori képzés is épül.

 

ETIKA specializáció

Felvételi kritérium:

A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 6 bevezető kurzus sikeres teljesítése. Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 6 bevezető kurzus átlagát vesszük figyelembe. Ezek a következők: Bevezetés a filozófiába, Bevezetés az etikába, Bevezetés a művészettörténetbe, A mozgóképelemzés alapjai, Bevezetés a vallástudományba, Kommunikáció.

 

Leírás:

Az etika jelenleg az egyik legnagyobb társadalmi igényre számot tartó bölcsész tudományág. A felgyorsult fejlődésben a szakemberek, a törvényalkotók és végrehajtók azzal az igénnyel lépnek föl, hogy a változó cselekvési követelmények közt érték-orientációt kapjanak, ilyenekre támaszkodhassanak. Az etika szak végzettségűekre egyre nagyobb szükség van és lesz az oktatásban, a médiában, a törvény-előkészítésben és a törvényalkotásban, az orvoslásban, a tudományban. Az etika specializációnak kettős célja van: egyrészt bevezetést nyújtani az etikai és morálfilozófiai hagyományba az etikatörténet és a filozófiai etika (morálfilozófia) alapvető problémáinak tárgyalásával, másrészt pedig megismertetni a kortárs etikai és alkalmazott etikai tendenciákat és az általuk felvetett problémákat. Az etika specializáción ezért az oktatás a következő tartalmi egységekre bomlik: etikatörténet, alkalmazott etikák (médiaetika, gazdasági etika, orvosi etika, környezeti etika, bioetika), antropológia és pszichológia, tematikus etika és kortárs etikai diskurzusok. A BA etika specializációra etika MA képzés is A filozófia doktori programban is indulni fog etika és morálfilozófia alprogram.

 


MŰVÉSZETTÖRTÉNET specializáció

Felvételi kritérium:

A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 6 bevezető kurzus sikeres teljesítése. Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 6 bevezető kurzus átlagát vesszük figyelembe. Ezek a következők: Bevezetés a filozófiába, Bevezetés az etikába, Bevezetés a művészettörténetbe, A mozgóképelemzés alapjai, Bevezetés a vallástudományba, Kommunikáció.


Leírás:

A specializáció célja a műalkotásokkal, a művészi tevékenységgel értőn foglalkozó szakemberek elméleti képzésének megalapozása. A hallgatók megismerkedhetnek a képzőművészet korszakainak jellegzetességeivel, az alkotások befogadásának legfontosabb problémáival, az alapos interpretáció teoretikus és fogalmi feltételeivel. A képzés a korstílusokba, illetve a különböző stílusirányzatokba vezeti be a hallgatókat, az antikvitástól a kortárs művészetig bezárólag, és betekintést enged a képzőművészeti áramlatokat alakító eszmetörténeti folyamatokba. Az átfogó művészet- és eszmetörténeti előadások mellett a program részét képezi a műelemzés, művészettörténeti textusok interpretációja, valamint a kutatás-módszertan. Az elméleti stúdiumok mellett fontosnak tartjuk a műalkotások értelmezésével kapcsolatos gyakorlati jártasság megszerzését is, célunk továbbá, hogy támogassuk a hallgatók interpretációs kompetenciáit, nyelvi kifejezőkészségét, lehetőséget nyújtsunk, a műalkotások, kiállítások értő és kritikus értékelésében való gyakorlatszerzésre, az esszé-, és tanulmányírásra. A specializáció felkészíti a hallgatókat a bölcsész ismeretek magasabb szintű elsajátítására, ugyanakkor célunk olyan szakemberek képzése, akik megállják a helyüket a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon, múzeumoknál, galériákban, kulturális intézményeknél, szerkesztőségeknél is.

 

FILMELMÉLET ÉS FILMTÖRTÉNET specializáció

Felvételi kritérium:

Csak a szabad bölcsész alapszak hallgatói számára. Túljelentkezés esetén az első félévi alapozó tárgyak tanulmányi átlaga a döntő kritérium.

Ezek a következők: Bevezetés a filozófiába, Bevezetés az etikába, Bevezetés a művészettörténetbe, A mozgóképelemzés alapjai, Bevezetés a vallástudományba, Kommunikáció.

 

Leírás:

A Filmelmélet és filmtörténet specializáció a Szabad bölcsészet alapszak hallgatói által vehető fel a 2. félévvel kezdődően. A tantárgyak három főbb ismeretkör szerint csoportosíthatók: filmelemzés, filmelmélet és filmtörténet, és úgy épülnek fel, hogy az általánosabb megalapozó tárgyak felől haladnak a specifikusig. A törzsanyagot képező szaktárgyakon kívül a hallgatók megismerkedhetnek a fotográfia történetével és elméletével, a populáris filmek esztétikájával, a forgatókönyvírással, és más, a filmezéshez kapcsolódó gyakorlati ismereteket is szerezhetnek. A filmes specializáció olyan órán kívüli tevékenységekre is lehetőséget ad, mint például a filmklubok látogatása (kedvezményes belépő a Grand Caféba), országos filmes találkozókon, filmfesztiválokon, konferenciákon való részvétel. Az öntevékeny hallgatói csoportok keretében, valamint a műhelymunkákon és a házi versenyeken a hallgatók megtalálhatják a személyes preferenciáiknak megfelelő érdeklődési területet; a szegedi filmes képzés által működtetett országos filmes fórumon, az Apertúra című online folyóirat (www.apertura.hu) hasábjain pedig publikációs lehetőséget kínálunk a kiemelkedő hallgatói dolgozatok számára. A BA szak folytatását a Filmtudomány MA jelenti majd.

 

FILOZÓFIA minor

Felvételi kritérium:

A képzésre minden hallgató jelentkezhet, aki teljesítette a Bevezetés a filozófiába című kurzust. Túljelentkezés esetén 1. a szabad bölcsész hallgatók elsőbbséget élveznek, 2. az első félévben megszerzett összes jegy átlaga alapján rangsoroljuk a hallgatókat, és a legjobb átlagot elértek kerülnek be a képzésre

 

Leírás:

A filozófia minor szakon a major szakhoz hasonló képzés folyik. A különbség csak a szemináriumok számában mutatkozik. Tehát a minor szakon is teljes átfogó képet kapnak a hallgatók a filozófiatörténet nagy korszakairól, és bevezetést nyernek a metafizika, a lételmélet, az ismeretelmélet, az etika és morálfilozófia, a logika és a vallásfilozófia alapvető problémáiba. A filozófia minor szak elvégzése jogosultságot biztosít filozófia, etika és esztétika MA szakokra történő felvételizésre.

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET minor

Felvételi kritérium:

Túljelentkezés esetén 1. a szabad bölcsész hallgatók elsőbbséget élveznek, 2. az első félévben megszerzett összes jegy átlaga alapján rangsoroljuk a hallgatókat, és a legjobb átlagot elértek kerülnek be a képzésre. Az 50 kredites minor képzés nyitott minden művészettörténeti érdeklődésű hallgató előtt a szabad bölcsész alapszakon, és azon kívül is.


Leírás:

A fő hangsúlyok és célkitűzések épen hagyásával a minor képzés a major képzés kurzusaiból válogat, s ezáltal tömörített, de nem egyszerűsített művészettörténeti stúdiumokat kínál. A minor szak alkalmas arra, hogy a hallgatók MA-szinten is folytassák és mélyítsék tanulmányaikat, hiszen a művészettörténet minor képzés abszolválásával lehetőségük nyílik arra, hogy jelentkezzenek a Filozófia Tanszék által koordinált Design-és Művészetmenedzsment MA szakra.

 

ESZTÉTIKA minor

Felvételi kritérium:

A képzésre minden hallgató jelentkezhet, aki teljesítette a Bevezetés a filozófiába című kurzust. Túljelentkezés esetén 1. a szabad bölcsész hallgatók elsőbbséget élveznek, 2. az első félévben megszerzett összes jegy átlaga alapján rangsoroljuk a hallgatókat, és a legjobb átlagot elértek kerülnek be a képzésre. Az 50 kredites minor képzés nyitott minden esztétikai érdeklődésű hallgató előtt a szabad bölcsész alapszakon, és azon kívül is.

 

Leírás:

A fő hangsúlyok és célkitűzések épen hagyásával a minor képzés a major képzés kurzusaiból válogat, s ezáltal tömörített, de nem egyszerűsített esztétikai stúdiumokat kínál.

A minor szak alkalmas arra, hogy a hallgatók MA-szinten is folytassák és mélyítsék tanulmányaikat, hiszen az esztétika specializáció abszolválásával jogot szereznek arra, hogy jelentkezzenek a Filozófia MA-képzés esztétika és művészetfilozófia specializációjára, amely az esztétika BA tematikus folytatása.

 

FILMELMÉLET ÉS FILMTÖRTÉNET minor

Felvételi kritérium:

Minden szak hallgatója jelentkezhet. Túljelentkezés esetén a rangsorolás szempontja az első félévi tanulmányi átlag. Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a mozgóképi kultúra iránt, illetve filmes MA-tanulmányokat szeretnének folytatni (legyen az a filmtudományi MA vagy a filmtanár szak)

 

Leírás:

A minor az alapvető ismereteken túl arra a törzsanyagra épül, ami előkészíti és megalapozza az MA-szak tanulmányait. A filmtörténeti, filmelemző és filmelméleti tárgyakon kívül a hallgatók olyan ismereteket szerezhetnek, melyek segítik a tájékozódást korunk multimediális világában: a populáris filmek esztétikája, a fotográfia elmélete és története, a forgatókönyvírás, valamint az órán kívüli tevékenységek (filmklubok, filmszemlék, konferenciák, filmes műhelyek, filmes folyóiratok) lehetőséget adnak a hallgatók számára, hogy bekapcsolódjanak az ország vizuális és filmes kultúrájának a körforgásába. A hallgatók olyan interpretációs stratégiákat sajátítanak el, melyek által képessé válnak a vizuális reprezentációs technikák elemzésére. A filmes képzés szoros kapcsolatot tart fenn olyan szervezetekkel (Grand Café művészmozi, Kép-Szín-Ház Alapítvány, Szegedi Fotóiskola, Szegedi Super 8-as Társaság), melyek segítenek betekintést nyerni a vizuális kultúra, a terjesztés, az előállítás gyakorlati feladataiba.

 

VALLÁSTUDOMÁNY minor

Felvételi kritérium:

Vallástudomány minor más szakok hallgatói számára.

Bármely szakos hallgató beadhatja jelentkezését. Túljelentkezés esetén a differenciálás szempontjai a következők:

  1. min. 3,5-es hagyományos átlag,
  2. előnyt élveznek a szabad bölcsész, kommunikáció, néprajz, történelem, szociológia, pszichológia, keleti nyelvek kultúrája valamint a nyelvszakos hallgatók

 

Leírás:

A vallástudomány minor a világvallásokról és a mai vallási jelenségekről a legalapvetőbb ismereteket adja meg a hallgatóknak. Vallástörténeti, valláselméleti előadások és valamely konkrét vallási tárggyal foglalkozó szemináriumok keretében egyrészt kiegészítheti a más szakokon szerzett kultúrtörténeti és társadalomtudományi ismereteket, másrészt feljogosít a vallástudomány MA-ra való jelentkezésre.