Szabad bölcsészet (Filozófia, Etika, Művészettörténet, Filmelmélet és filmtörténet, Kommunikáció és médiatudomány, Vallástudomány szakirányok)

Képzési forma, tagozat: Alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat

Képzési idő (A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő):

  • a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditekszáma: 6 félév, szakirányonként 180 kredit
  • az összóraszámon belül a tanórák (kontaktórák) száma: nappali képzés: 1500 kontaktóra, levelező képzés a kreditrendelet keretei között csökkentett óraszámban történik.


A képzés célja

A szabad bölcsészet alapszakon megszerzett diploma egyrészt bármilyen, a kultúrához és a kommunikációhoz tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott diploma olyan alapvető jártasság elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is. A szabad bölcsészet alapszak felkészít a jogi, gazdasági és bölcsész ismeretek magasabb szintű elsajátítására is.

A szabad bölcsészet hat szakiránya (filozófia, etika, művészettörténet, filmelmélet/filmtörténet és vallástudomány, kommunikáció- és médiatudomány) esetében a végzett hallgatók megcélozhatják, hogy mesterképzés keretében tanári képesítést szerezzenek, és majdan a közoktatásban vállaljanak munkát.

Az egységes kreditrendszerre és az oklevélmellékletek egységes rendszerére épülő európai képzési struktúrában lehetőség nyílik a hallgatói, (s persze oktatói és kutatói) mobilitás fokozott elősegítésére, a külföldi egyetemeken való továbbtanulásra, de az alapszakon szerzett tudást és gyakorlati ismeretet a végzettek közvetlenül is hasznosíthatják az európai munkaerőpiacon.A szakképzettség megnevezése

Alapszakos szabad bölcsész (filozófia / etika / művészettörténet / filmelmélet és filmtörténet / vallástudomány szakirány)

Szakirányok és specializációk:

Filozófia, Etika, Művészettörténet, Filmelmélet és filmtörténet, Vallástudomány, Kommunikáció- és médiatudomány

Főbb tárgyak

Alapozó ismeretek

Filozófiatörténet, Társadalomismeret 1: Bevezetés a szociológiába 1., Társadalomismeret 2: Bevezetés a szociológiába 2., Könyvtár- és informatikai alapismeretek, Bevezetés a filmelméletbe, Bevezetés a vallástudományba 1-2, Filozófiai propedeutika 1-2, Bevezetés az etikába 1-2, Bevezetés az művészettörténetbe 1-2, Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 1., Médiaismeretek 1.

Általános szakterületi ismeretek


FILOZÓFIA SZAKIRÁNY

Általános szakterületi ismeretek

Logika, Metafizika és ontológia, Ismeret- és tudományelmélet, Társadalomfilozófia, Etika és morálfilozófia, Idegen nyelvű szakszövegolvasás

Differenciált szakmai ismeretek

Antik filozófiák, Középkori és reneszánsz filozófiák, Újkori és felvilágosodás kori filozófiák,

A német idealizmus és a 19. század filozófiái, 20. századi és kortárs filozófiák


ETIKA SZAKIRÁNY

Általános szakterületi ismeretek

Propedeutika, Etikatörténet, Antropológia és pszichológia, Nevelésfilozófia

Differenciált szakmai ismeretek

Alkalmazott etika, Tematikus (ágazati) etikák, Modern és kortárs etikai diszkurzusok,

Idegen nyelvű szakszövegolvasás


MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZAKIRÁNY

Általános szakterületi ismeretek

Művészettörténet alapismeretek, Korstílusok, Kortárs művészet, Műelemzés

Differenciált szakmai ismeretek

Művészettörténet 1–4., Eszmetörténet (Antik eszmetörténet–20. századi eszmetörténet), Kortárs művészet, Műelemzés 1–4., Kortárs művészetelmélet, Kortárs művészet, A művészettörténet alapjai, Kutatásmódszertan, Szakszövegolvasás, Kiállítás-elemzés


FILMELMÉLET ÉS FILMTÖRTÉNET SZAKIRÁNY

Általános szakterületi ismeretek

A vizuális kultúra alapjai, A szemiotika alapjai, A fotográfia története, Művészetelmélet és –történet, Statikus képek elemzése, Intermedialitás, Műfaj- és stíluselmélet I.-II.

Differenciált szakmai ismeretek

Filmtörténet, Filmtörténeti szeminárium, Filmelmélet, Szakszöveg-olvasó szeminárium, Filmelemzés, Adaptációk , Média, kommunikáció és populáris kultúra, Gyakorlati ismeretek, A tudományos tanulmányírás módszertana, Szabadon választható/gyakorlati stúdiumok* vagy ped-pszi


VALLÁSTUDOMÁNY SZAKIRÁNY

Általános szakterületi ismeretek

Vallástörténet, Valláselmélet, XIX-XX. sz-i egyháztörténet, Vallásközi folyamatok, Vallástudomány, Valláspolitológia, Tutórium, Egyéni kutatás, Tudományos tanulmányírás módszerei (academic writing)

Differenciált szakmai ismeretek

Vallási szimbolika, Speciális vallástörténet, Speciális valláselmélet, XX. sz-i eszmetörténet és a vallás,

Egyházszociológia, Új vallási mozgalmak, Vallási nyelvek, Társadalomkutatás elmélete és módszerei

Valláselmélet Szigorlat, Vallástörténet Szigorlat, Társadalomkutatás elmélete és módszerei


KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAKIRÁNY

Általános szakterületi ismeretek

Kommunikáció- és médiatörténet, Pragmatika (Közvetlen emberi kommunikáció), Társadalom- és kultúraközi kommunikáció, Kisebbségi kultúrák médiareprezentációja, Szemiotika (Vizuális kommunikáció), Média, kommunikáció és populáris kultúra

Differenciált szakmai ismeretek

Mediatizált kommunikáció, Marketing és public relations, médiaetika, médiagazdaságtan, Diskurzuselemzés, Kommunikációs zavarok, PropagandatörténetTovábbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Intézményünkben a szabad bölcsészet alapszakon működő mind az öt szakirányhoz kapcsolódhatnak mesterképzések.


Filozófia MA

A képzés 4 féléves, a megszerzendő kreditek száma: 120. A képzés célja: elméleti felkészítés a Filozófia PhD képzésre.


Filozófiatanár MA

A képzés 4 féléves, a megszerzendő kreditek száma: 120. A képzés célja: a középiskolai filozófia oktatásra való elméleti és gyakorlati felkészítés, másrészt a PhD képzésre való felkészítés.


Etikatanár MA

A képzés 4 féléves, a megszerzendő kreditek száma: 120. A képzés célja kettős: egyrészt a középiskolai etika és emberismeret oktatásra való elméleti és gyakorlati felkészítés, másrészt a PhD képzésre való felkészítés. Az Etika mesterszakon végzettek filozófiai PhD-t szerezhetnek politikai filozófia illetve morálfilozófiai programokban. Az MA képzés lehetőséget nyújt a morálfilozófiai, antropológiai és alkalmazott etikai tárgyakban szakirányú ismeretek elsajátítására illetve az ezekben történő specializációra.


Mozgóképkultúra és médiaismert tanár MA

A képzés 4 féléves, a megszerzendő kreditek száma 120.

A képzés célja: a középiskolai Mozgóképkultúra és médiaismeret nevű tantárgy oktatására való felkészítés, szakmai ismeretek elmélyítése, PhD-képzésre való előkészítés.


Vizuális kultúratudomány MA

A képzés 4 féléves, a megszerzendő kreditek száma 120.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felismerik a vizualitás kulturális és mediális konstruáltságát, történelmi és társadalmi, kontextuális meghatározottságait, valamint a vizuális tapasztalatok jelentőségét az adott társadalomban uralkodó vagy marginalizált identitásmodellek létrehozásában. Ismerik a vizualitás történeti modelljeit és a hozzájuk kapcsolódó interpretációs eljárások hagyományait.


Vallástudomány MA

A vallástudomány szak eredeti indítási engedélyében eleve a képzés két szakaszra oszlik: alap-képzésre és szakirányokra. Az eredeti szakirányok működtetésében szerzett tapasztalatok azt javallják, hogy a vallástudományi BA-re egy vallástörténeti és egy társadalomtudományi MA-t építsünk. Ezeket az eddigi keretek között jól sikerült működtetni, ami a további működtetést is biztosítja. Hiszen az eddigi karon belüli együttműködés az új modell alapján tovább szélesedik.


Kommunikáció- és médiatudomány MA

A képzés 4 féléves, a megszerzendő kreditek száma 120

A képzés célja olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kulturális rendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságairól, következésképp a kommunikáció és a média fontosabb színtereiről és intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a fenti intézmények adekvát működtetésére, illetőleg működésük értékelő elemzésére.Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szabad bölcsészet alapszakon végzett hallgatók országunk (humán) kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. Elhelyezkedhetnek a különböző nyomtatott, elektronikus és digitális médiumoknál, művelődési intézményekben, könyvkiadóknál, lehetnek civil szervezetek munkatársai, lehetnek kulturális intézmények programszervezői, public relations munkatársai. Szerepet vállalhatnak kulturális termékek terjesztői hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek önkormányzatok és más a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális vagy helyi szervek munkatársai; a kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. Mind az hat szakirány esetében igaz, hogy a végzett hallgatók megtalálhatják a helyüket az újságírás és a tömegtájékoztatás területén. A filmelmélet és filmtörténet szakirányt választók elhelyezkedhetnek a filmszakma intézményi hálózatában, a filmgyártás, a terjesztés és a nemzetközi kapcsolatok területén.

A szabad bölcsészet hat szakiránya (filozófia, etika, művészettörténet, filmelmélet /filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány, vallástudomány) esetében a végzett hallgatók megcélozhatják, hogy mesterképzés keretében tanári képesítést szereznek, és majdan a közoktatásban vállalnak munkát.A Szegedre történő jelentkezés előnyei:

A tanári szakképzettség megszerzéséhez biztosítani tudjuk a kétszakos kimenetet a mesterképzésből. Ehhez már az első három évben lehetséges a második mester szak előkészítése. Az itteni alapképzések további előnye, hogy biztosított a lehetőség a karon és egyetemen belül a mesterképzésre történő továbblépésre.

Részletes információk

SZTE BTK Filozófia Tanszék - http://www.arts.u-szeged.hu/filozofia,
SZTE BTK Vallástudomány Tanszék - http://www.arts.u-szeged.hu/vallastudomany,
SZTE BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszék - http://www.modernmagyar.u-szeged.hu/,
SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék - http://www.media.u-szeged.hu/
6722 Szeged, Egyetem u.2.