Újlatin nyelvek és kultúrák (francia/olasz/spanyol szakirány)

Az új képzési rendben a korábbi újlatin szakok (francia, olasz, román, spanyol) közös újlatin nyelvek és kultúrák alapszakban integrálódtak. A újlatin nyelvek és kultúrák keretében így francia, olasz, román, spanyol szakirányok alakultak. A újlatin nyelvek és kultúrák szak első képzési blokkját ezért a minden szakirány hallgatója számára kötelező közös kurzusok jelentik. Ezt a szakirányok önálló képzési programja követi. E filozófia alapja az, hogy az újlatin nyelveket, ezek kultúráját, jelenkori problémáit jól ismerő szakemberek képezzünk, akik azonban a többi újlatin nyelv és kultúra problémáiban is tájékozódást nyernek.

A francia, olasz, román és spanyol szakirányon végzett szakemberek a nemzetközi kapcsolatokban, a tömegkommunikációban, az idegenforgalomban jól hasznosítható ismeretekre tesznek szert, de amely alapul szolgálhat a továbbtanulásra a mesterképzés (MA) és doktori képzés programjaiban is.

 

FRANCIA szakirány

Célunk olyan szakemberek képzése, akik a francia nyelvet szóban és írásban magas szinten használni tudják, a francia nyelv- és irodalomtudomány területén elméletileg megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és ezen ismeretek birtokában képesek tanult szakmájuk alkalmazására a tudományos, kulturális és kormányzati életben, valamint a magyar-francia kulturális kapcsolatok ápolása terén. Természetesen hároméves BA-képzésünknek célja az is, hogy azokat a hallgatókat, akik megfelelő tanulmányi eredményeket értek el, felkészítse tanulmányaiknak mesterszakon való folytatására.

A nyelvi alapvizsgával záruló alapozó képzés során (1-2. félév) a hallgató megszerzi a tanulmányokhoz szükséges nyelvi készségeket, megismeri az irodalom- és nyelvtudomány alapjait, az újlatin nyelvek kialakulásának történetét, latin nyelvi alapokat szerez, valamint megismerkedik a francia nyelvű civilizációk átfogó történetével. A törzsképzés során (3-6. félév), amely egy C1 szintű komplex nyelvi kritériumvizsga teljesítését követően záróvizsgával zárul, a hallgató betekintést nyer a frankofón irodalmak nagy fejezeteibe, megismeri a francia nyelv rendszerének jellemzőit, valamint elmélyíti ismereteit a frankofón civilizáció és kultúra területén. A szakirány hallgatói a francia nyelven születő frankofón kultúra és nyelv területén szerezhetnek elmélyült ismereteket az 50 kredites frankofónia a digitális korban specializáció elvégzésével.

 

OLASZ szakirány

Az olasz szakirány az újlatin nyelvek és kultúrák alapszakon belül speciálisan az olasz nyelvre, irodalomra és kultúrára vonatkozó gyakorlati és elméleti ismeretek elmélyítését célozza. Az anyanyelvi lektorok és a nyelvfejlesztő kurzusok biztosítják az írásbeli és a szóbeli kommunikációs készségek tökéletesítését, míg a szaknyelvi ismeretek részterület-specifikusan fejlesztik az olasz nyelvi kompetenciát. A képzés során jelentékeny hangsúlyt kapnak az olasz irodalom és kultúra változatos területeihez tartozó átfogó ismeretek, amelyek segítenek a széleskörű általános és tudományspecifikus műveltség megalapozásában. Az oktatók tudományos felkészültsége és elkötelezett oktatói munkája jelentik a garanciát arra, hogy hallgatóink nyelvileg felkészült és magabiztos munkavállalókként lépjenek ki a munkaerőpiacra. Az alapképzésen szerzett ismereteik egyben elégséges alapot nyújtanak ahhoz, hogy valamely mesterképzésben folytassák a tanulmányaikat.

Az olasz szakirány a 120 kredites alap- és törzsképzésen túlmenően lehetőséget kínál a specializálódásra is. 50 kredites csomagunkat különösen azon hallgatók számára ajánljuk, akik a Fordító és tolmács mesterszakon kívánnak továbbtanulni.

 

OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA minor

Az olasz nyelv és kultúra minort bármely, nem olasz szakos hallgató felveheti, amennyiben a főszakja erre lehetőséget ad. Az ötféléves képzés bemeneti feltétele az olasz tanszék által előírt belső felvételi teszt sikeres teljesítése. A vizsga eredményessége érdekében – igény esetén – a tanszék felkészítő kurzusokat hirdet az őszi félévben. (A kurzusok minimum öt fő esetén indulnak).

Az 50 kredites csomag keretében az intenzív nyelvi képzés mellett a hallgatók bevezetést kapnak az olasz irodalom- és kultúratörténetbe, így a minor teljesítése lehetővé teszi a szakirányú mesterképzésben való továbbtanulást.

Az Olasz nyelv és kultúra minort örömmel ajánljuk mindazon hallgatóknak, akik szeretnék alaposabban megismerni az olasz nyelvet, irodalmat, művészetet és kultúrát.

 

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS specializáció

(Kidolgozás alatt. A nyilvántartásba vétel várható ideje: 2019. december)

 

Az 50 kredites specializációt azoknak az olasz szakirányos hallgatóknak a figyelmébe ajánljuk, akik érdeklődnek a tolmács és fordító szakma iránt, és a tanulmányaikat ilyen irányban szeretnék folytatni a mesterszakon.

A specializáció elsősorban gyakorlatorientált képzést nyújt. A fordítási és a tolmácsolási technikák elsajátítását célzó kurzusok keretében a hallgatók a gyakorlatban is ki tudják próbálni az elméletben elsajátított ismereteket. A kortárs olasz társadalom politikai, gazdasági és jogi rendszerének legfőbb sajátosságait bemutató kurzusok mellett a hallgatók betekintést kapnak az olasz média, újságírás és kulturális intézmények aktuális helyzetébe és jellemzőibe, így átfogó ismereteket szerezhetnek Olaszország jelenére, és az azt leginkább meghatározó legfőbb tendenciákra vonatkozóan. Mindez biztosítja azt a tudást, amelyre a mindennapi fordítói és/vagy tolmácsolási munkájukban később szükségük lesz, és amelynek köszönhetően viszonylagos magabiztossággal tájékozódhatnak a kortárs olasz valóság mindennapjaiban, problémáiban, az ország előtt álló mindenkori kihívásokban és a rájuk adott megoldási javaslatokban.

A specializáció minimum öt fő jelentkező esetén indul.

 

SPANYOL szakirány

A spanyol szakirány 120 kredites programja, a nemzetközi kapcsolatok, a tömegkommunikáció, az idegenforgalom és a turizmus számára kíván elsősorban szakembereket képezni, akik a spanyol nyelv magas szintű alkalmazása mellett e területeken is alapos és elmélyült információkkal rendelkeznek. A szűkebb értelemben vett nyelv és irodalom központú hagyományos filológiai képzés keretein túlmutatva, a szakirány széleskörű ismereteket biztosít a hispán kultúra és civilizáció témaköreiből (spanyol, spanyol-amerikai, magyar országismeret, európai uniós ismeretek, magyar-hispán kapcsolatok története), továbbá kiemelt figyelmet szentel a különböző szaknyelvi változatoknak (sajtó, üzleti, kommunikáció).

A spanyol szakirány jó alapozást nyújt a felsőoktatás további szintjein tanulni kívánó és a tudományos tevékenység iránt érdeklő hallgatók számára, akik tanulmányaikat a spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon (hispán művelődéstörténeti specializációval) és a fordító-tolmács mesterképzésen folytathatják.

 

FRANCIA NYELV ÉS KULTÚRA minor

Felvételi kritérium:

Bármilyen szakos hallgatónak, felvételi követelmény: emelt szintű érettségi vagy középfokú C nyelvvizsga francia nyelvből, illetve ennek hiányában a szak által gondozott belső szintfelmérő követelményének teljesítése.

 

Leírás:

A minor képzés célja, hogy a már előzetesen francia nyelvi tanulmányokat folytató, de BA-szinten nem az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak francia szakirányát választó hallgatók francia nyelvi és kulturális ismereteit kibővítse, és a specializációt választókat francia nyelvű előadások és szemináriumok követésére, illetve az azokon való részvételre alkalmassá tegye. A képzésben a nyelvfejlesztő jelleg dominál. Ebből következően elsősorban gyakorlati órákon vehetnek részt a hallgatók, kiválóan felkészült, a nyelvfejlesztés terén évtizedes tapasztalatokkal rendelkező tanárok, illetve francia anyanyelvi lektorok vezetésével. Az irodalmi és civilizációs ismeretek átadása francia nyelven történik, az egyes témák és korok szakértői által tartott előadások keretében. A minor képzés a felvételi követelményeket teljesítő bármely szakos BA/BSc-hallgató számára felvehető. Kifejezetten ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik a későbbiekben francia nyelvterületen kívánnak élni és dolgozni, illetve akiknek tanulmányaik vagy munkájuk során a francia nyelv és civilizáció ismerete előnyt jelent.

 

OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA minor

Felvételi kritérium:

A minort minden szak hallgatója felveheti az alábbi nyelvi előképzettség mellett: az első félévben meghirdetett olasz nyelvi alapozó kurzusok elvégzése, illetve nyelvismeret esetén legalább közepes érdemjegyű emelt szintű érettségi vagy az ennek megfelelő középfokú nyelvvizsga. A felvételhez szintfelmérő vizsgát kell tenniük a hallgatóknak. A nyelvvizsgával vagy emelt szintű érettségivel nem rendelkező hallgatók számára az első félévben meghirdetett előkészítő nyelvi kurzusok kötelezőek. A szintfelmérő vizsga csak ezzel a feltétellel írható meg. Túljelentkezés esetén a szintfelmérő teszt eredményei alapján rangsorolunk. Azonos teszteredmény esetében a tanulmányi eredmények alapján mérlegelünk

 

Leírás:

Az Olasz nyelv és kultúra minor képzést azoknak a nem olasz szakos hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek az olasz nyelv, irodalom és művészetek iránt.

 

PORTUGÁL NYELV ÉS IRODALOM minor

Felvételi kritérium:

A minort minden szak hallgatója felveheti az alábbi nyelvi előképzettség mellett: az első félévben meghirdetett portugál nyelvi alapozó kurzusok elvégzése, vagy portugál nyelvismeret esetén legalább közepes érdemjegyű emelt szintű érettségi vagy az ennek megfelelő középfokú nyelvvizsga. Túljelentkezés esetén a tanulmányi eredmények alapján rangsorolunk.

 

Leírás:

A Portugál nyelv és irodalom 50 kredites minor csomagot bármely, az adott szakterület iránt érdeklődő hallgató számára ajánljuk.

 

SPANYOL minor

Felvételi kritérium:

A 4 féléves képzésben való részvétel feltétele középfokú spanyol nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi.

 

Leírás:

A képzés a spanyol nyelvismeret intenzív elmélyítésén túl civilizációs, irodalmi és nyelvészeti kurzusokkal nyújt alapozást a spanyol nyelv, irodalom és kultúra (hispán művelődéstörténeti specializációval) illetve a fordító-tolmács mesterképzésekre.

 

ROMÁN (NEMZETISÉGI) minor

Felvételi kritérium:

Felvételi elbeszélgetés. A képzést bárki felveheti, aki legalább alapszinten tud románul.

Leírás:

 

A képzés célja, hogy román nyelvismeretet és román kultúrtörténeti ismereteket nyújtson azok számára akik román nyelvterületen kívánnak majd elhelyezkedni. 50 kredites képzés; az adott szakterület iránt érdeklődőknek javasoljuk.

 

FRANKOFÓNIA A DIGITÁLIS KORBAN SPECIALIZÁCIÓ

Felvételi kritérium:

Bármilyen szakos hallgatónak, felvételi követelmény: emelt szintű érettségi vagy középfokú C nyelvvizsga francia nyelvből, illetve ennek hiányában a szak által gondozott belső szintfelmérő követelményének teljesítése.

 

Leírás:

A specializáció célja, hogy a már előzetesen francia nyelvi tanulmányokat, de BA-szinten nem az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak francia szakirányát választó hallgatók francia nyelvi és frankofón kulturális ismereteit elmélyítse. A képzésben a szakmai jelleg dominál: a specializáció tárgyai – diakrón és szinkrón frankofóniák, frankofónia az Európai Unióban, multimediális társadalom és gazdaság, a francia nyelv regionális változatai, a frankofón interkulturális mediációk – elméleti, gyakorlati és nyelvi fejlesztést kínál a kortárs frankofóniák témakörben. A specializáció a felvételi követelményeket teljesítő bármely szakos BA/BSc-hallgató számára felvehető. Kifejezetten ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik átfogó történeti, gazdasági és kulturális rálátást kívánnak szerezni a kortárs frankofón társadalmak és kultúrák terén.

 

KATALÁN specializáció

Felvételi kritérium:

A specializációt különösen az újlatin nyelvek és kultúrák szakos hallgatóknak ajánljuk, de minden egyetemi hallgatónak felkínáljuk, aki az idegenforgalomban vagy a nemzetközi kapcsolatok területén kíván dolgozni. A felvehető hallgatók száma 15, a jelentkezés bírálatakor a felvétel sorrendjéről az első félév tanulmányi átlaga dönt.

 

Leírás:

A 4 féléves program a katalán nyelvet a kezdő szintről heti 6 órában –katalán lektori órákkal- középfokú szintre emeli. Sikeres vizsga esetén a hallgatók katalán nyelvvizsga bizonyítványt kapnak. A nyelvi képzést a katalán kultúrával, társadalommal és irodalommal foglalkozó kurzusok egészítik ki.

 

ROMÁN KEZDŐ specializáció

Felvételi kritérium:

Bárki felveheti.

 

Leírás:

A képzés célja, hogy román nyelvismeretet és román kultúrtörténeti ismereteket nyújtson azok számára akik román nyelvterületen kívánnak majd elhelyezkedni.50 kredites képzés; az adott szakterület iránt érdeklődőknek javasoljuk.

 

ROMÁN NÉPRAJZ ÉS VALLÁSOS NÉPRAJZI specializáció

Felvételi kritérium:

Román BA szakos hallgatók vehetik fel.

 

Leírás:

A képzés célja, hogy olyan néprajzi és vallásos néprajzi ismereteket kapjanak a hallgatók, amelynek birtokában további elmélyülési lehetőségek tárulnak fel számukra és lehetőséget kapnak arra, hogy a mesterképzésben tanárszakon továbbtanulni szándékozók megalapozott kultúrtörténeti ismeretekkel rendelkezzenek. A tanári diplomát szerzett hallgatók így érdemben taníthatják a Hon és népismeret és a kultúrtöréneti tantárgyakat.

 

ROMÁN ÜZLETI SZAKNYELVI specializáció

Felvételi kritérium:

Román BA szakos hallgatók vehetik fel.

 

Leírás:

A képzés célja, hogy elegendő ismeretet és felkészülést nyújtson az alapképzésben résztvevő hallgatók számára a specifikus, román üzleti, szaknyelvi oldalára vonatkozóan. Ezzel a hallgatók munkába helyezkedési esélyei növekednek, különös tekintettel a gazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi szakterületekre.

 

SPANYOL-AMERIKA TANULMÁNYOK specializáció

Felvételi kritérium:

A specializációt minden bölcsész szakos hallgató felveheti, az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak spanyol szakirányos hallgatói kivételével. Különösen ajánljuk politológia, nemzetközi kapcsolatok, történelem, szociológia és amerikanisztika szakos BA hallgatóknak, figyelembe véve a képzés domináns társadalomtudományi jellegét. A felvehető hallgatók száma 25, túljelentkezés esetén a sorrend a tanulmányi eredmények átlaga alapján kerül megállapításra.

 

Leírás:

A Spanyol-Amerika történelmét, politikai rendszereit, néprajzát, irodalmát, valamint aktuális problémáit történeti összefüggéseiben bemutató kurzusok mellett a specializációt felvett hallgatóknak lehetőségük nyílik a spanyol nyelv emelt óraszámban történő tanulására és a későbbiekben középfokú nyelvvizsga letételére.