Pszichológia

Képzési forma, tagozat:
Alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat

A képzési idő:

  • A félévek száma: 6
  • Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: viselkedéselemző

Az ideális jelentkező:

Nappali tagozat: érettségizett fiatal, aki szereti és érti a biológiát, érdeklik az emberi viselkedéssel, kultúrával kapcsolatos kérdések.

Levelező tagozat: levelező tagozatunkon egyetemi alapképzés zajlik, amelyre fogadunk érettségivel és felsőfokú oklevéllel (egyetemi vagy főiskolai) rendelkezőket is.

Főbb tárgyak:


Alapozó ismeretek

Filozófiatörténet

Bevezetés a pszichológiába. A pszichológia főbb területei

Kulturális tanulmányok

Szakmai alapozó ismeretek

A pszichológia biológiai alapjai

Statisztika és módszertani alapismeretek


Szakmai törzsanyag

Kísérleti és általános lélektan

Fejlődéslélektan és szocializáció

Személyiség-lélektan

Társadalomlélektan

A pszichológia alkalmazása és története

Szakdolgozat

Differenciált szakmai ismeretek

Határtudományok

Differenciált kutatásmódszertan

Alaptudományi tanulmányok

Alkalmazott pszichológia

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

A korábbi egyetemi pszichológia szak 6-10. szemeszterének szakirányos modelljét alkalmazzuk a mesterképzésben is. A szakirányok eddigi szerkezete és tartalma kijelöli a mesterképzés lehetőségeit.

A pszichológia MA akkreditált szakirányai:

  1. Kognitív pszichológiai
  2. Tanácsadás és iskolapszichológia

A mesterképzés követelményeiben szereplő szakmai ismeretek és kompetenciák megszerzését részben a tanszéki minősített oktatókkal, részben a meglévő szakmai együttműködés keretében meghívott előadók és gyakorlati szakemberek segítségével biztosítjuk.

A PhD képzésre a Neveléstudományi Doktori Iskola ad részben lehetőséget, továbbá más egyetemeken működő doktori iskolákban is folytathatók a tanulmányok.

A szakma szépségei:

A pszichológia szak mindig nagyon népszerű volt, amióta csak képzés létezik. A pszichológus képzés során a hallgatók széles körű tájékozottságra tesznek szert az emberi természetre és viselkedésre vonatkozó ismeretanyagból, annak organikus-biológiai és kulturális történeti kérdéseiről.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A viselkedéselemző szaktevékenysége széleskörű alkalmazásra találhat minden olyan területen, szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, kiválasztás, egészségmegőrzés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, rehabilitációs tevékenység folyik, és ennek során a szakemberek humán intervenciókat használnak fel a munkájukban. Alkalmazható továbbá a viselkedéselemző szaktevékenység minden pszichológiai laboratóriumban, a munkalélektan területén az alkalmasság-vizsgálatok és standard vizsgálóeljárások lebonyolításához.

Mivel a viselkedéselemző felkészült és alkalmas valamennyi, a humán intervenciók körében használatos, standard vagy célprogramszerűen megvalósítandó alkalmasság-, működés-, adaptációs-, és viselkedéselemző vizsgálat elvégzésére, és pszichometrikus szintű kiértékelésére, ezért a szakterület iránti kereslet jelentősnek mondható. Igényt tarthat e szaktevékenységre minden okleveles pszichológust már alkalmazó intézmény, ahol a belépő új szakember szupervízió mellett dolgozhat, ekképpen kiszélesítheti tevékenységi kompetenciáját.

A pszichológia BA szintje az MA szint alapjának tekinthető, ezért a BA végzettség a feltétele az MA szintű pszichológusképzés megvalósulásának.

Regionális igény:

Az elmúlt évtized során bebizonyosodott, hogy szükség van a pszichológusképzés regionális megosztására. A tapasztalatok szerint elsősorban az adott régióban végzett szakemberektől várható, hogy ott is helyezkedjenek el, így javuljon az ellátottság és a szakmai színvonal. A helyi pszichológusképzés megteremtése előtt Csongrád és Békés megyében számos területen (kórházak, iskolák, nevelési tanácsadók stb), ahol pszichológus képesítésű szakemberre volt szükség, komoly ellátási problémák voltak. A helyi szakemberek ugyanakkor képzettebbek és otthonosabbak az adott régió ismeretében.

Pszichológusképzés nélkül ma nem képzelhető el a tudományegyetem működése. A pszichológia alaptárgyai számos más területen – szociológia, médiatudomány, neveléstudomány, antropológia – a képzés tartozékai. Az alaptárgyak színvonalas oktatásának a feltétele, hogy a szakképzésben résztvevő, önmagukat folyamatosan továbbképző oktatók álljanak rendelkezésre.

Részletes információk:

SZTE BTK Pszichológiai Intézet
6722 Szeged, Egyetem u.2. fsz.
Tel.: (62) 544-509
Weboldal: http://www.pszich.u-szeged.hu/