Pedagógia

Képzési forma, tagozat:

Alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat

Képzési idő:

  • 6 félév, összesen 180 kredit
  • Az összóraszám (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn): 3000 ezen belül a tanórák (kontaktórák) száma: 1500.

Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése:
Kutatási asszisztens; nevelési asszisztens; oktatási asszisztens

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Pedagógia alapszakos bölcsész

Főbb tárgyak:


Alapozó képzés

Bevezetés az oktatás és az iskola világába, Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe, Bevezetés a magyar közoktatási rendszer megismerésébe, Bevezetés az oktatás informatikai hálózatának használatába, Bevezetés az iskolán kívüli nevelés világába, Bevezetés az egész életen át tartó tanulás problémáiba, Bevezetés az iskolán kívüli nevelési intézményrendszer megismerésébe, Bevezetés a művelődés és a tudomány világába, A társadalomtudományi kutatások matematikai alapjai, A neveléstudományi kutatások és az oktatási rendszer fejlesztése, A társadalomtudományi kutatások informatikai alapjai, Könyvtárismeret és szakirodalmi forrásfeldolgozás, Társadalomtudományi kurzusok, Filozófiatörténet

Egy bevezető kurzus valamely társadalomtudomány (szociológia, néprajz, vallástudomány, jog, közgazdaságtan) területéről


Törzsképzés:

Magyar és egyetemes neveléstörténet, Neveléselmélet, nevelésfilozófia, Oktatáselmélet, Nevelés- és oktatáslélektan, Nevelésszociológia, oktatás-gazdaságtan, oktatáspolitika, Összehasonlító neveléstudomány, Pedagógiai kutatásmódszertan, Alkalmazott pedagógia és gyakorlatok, Gyermek- és ifjúságvédelem, Gyermekintézmények világa, Motiváció a tanítási-tanulási folyamatban, Pedagógiai szaknyelv (angol, német, francia)


Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

A dél-alföldi régióban, a Szegedi Tudományegyetem vonzáskörzetében számos pedagógusképző felső­oktatási intézmény – óvóképző, tanítóképző, tanárképző főiskola – működik (pl. Baján, Békéscsabán, Kecskeméten, Szegeden, Szarvason), amelyek szakember-utánpótlása nincs megoldva. A távolabbi egyetemeken végzett hallgatók elenyésző számban vállal­nak állást a régióban, a főiskolák pedagógiai tanszékein folyamatos a szakemberhiány. Az európai regionális oktatási együttműködés kiteljesedésével a szegedi pedagógia ta­nár-szakos képzés segítheti romániai (Arad, Temesvár) és jugoszláviai (Szabadka, Újvi­dék), magyar nyelven is oktató pedagógusképző intézmények oktatókkal való ellátását. A középiskolákból kikerülő, egyetemeken, főiskolákon továbbtanuló fiatalok je­lentős számban választanak pedagógiai képzési irányt. A pedagógusok még mindig az értelmiség legjelentősebb csoportját alkotják. Ezt felismerve egyre több középiskolában tanítanak fakultatív jelleggel pedagógiát, növekszik a pedagógia szakos középiskolai ta­nárokkal szembeni igény. A Nemzeti Alaptanterv a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyez a társadalommal kapcsolatos ismeretek oktatására. Az iskoláknak szükségük van olyan tanárokra, akik a társadalmi ismereteket különböző tudományágak szemszögből megközelítve, komplex módon képesek közvetíteni. A pedagógia szakos tanárok a pedagógiának mint társada­lomtudománynak a tanításán túl az elmélyültebb pszichológiai, szociológiai, filozófiai, neveléstörténeti tudásukat hasznosítva segíthetik az “Ember és társadalom” műveltségi terület tanítását. Az iskolákban egyre több olyan oktatási feladat van, amelynek megoldása speciális pedagógiai felkészültséget igényel. Ilyen például az iskola pedagógiai programjának el­készítése, a helyi tantervek készítése, az értékelés és vizsgáztatás megszervezése, iskolai minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, regionális vagy országos felmérésekben való részvétel. Ezeket a sajátos tevékenységeket jól segíthetik az iskolákban dolgozó, peda­gógiai tanári képzettséggel is rendelkező tanárok. Az iskolákban jelentkező nevelési problémák szakszerű megoldása gyakran igényli alaposabb pedagógiai, pszichológiai képzettséggel rendelkező szakemberek közreműkö­dését. A magatartási, fegyelmi problémák kezelése, a különböző devianciák egyre gya­koribb előfordulása, antiszociális szubkultúrák megjelenése és térhódítása olyan kihívást jelent az iskolák számára, amelyre a szélesebb körű pedagógiai, pszichológiai ismere­tekkel rendelkező tanárok eredményesebben reagálhatnak. A pedagógiai képzettség jól hasznosítható a közoktatás irányításában, működtetésé­ben. Az önkormányzatok oktatási irodái, a városi és regionális pedagógiai szolgáltató központok, megyei pedagógiai intézetetek szívesen alkalmaznak tanári képesítésű mun­katársakat. A pedagógia szakos tanári képzettség, mely az oktatási rendszerről is átfogó ismereteket közvetít, előnyösen növelheti az ilyen jellegű munkakörökre pályázó taná­rok értékét, elhelyezkedési lehetőségeit.

Mesterképzési szakok:

1. A pedagógiatanári mesterszak a közoktatás számára biztosít szakterületi tanárokat, továbbá előképzettséget nyújthat a pedagógiai kutatómunkához is. A szak legtehetségesebb hallgatói jó eséllyel pályázhatnak a pedagógiai doktori progra­mokba való bekapcsolódásra.

2. A neveléstudomány szakos mesterképzésben MA diploma megszerzésére lehetőséget biztosítunk speciális szakirányokon: kora gyermekkor pedagógiája; elméleti és történeti kutatások; mérés és értékelés; nevelési és oktatási kutatások; segítő- és fejlesztő pedagógia; tanterv- és programfejlesztés; multikulturális nevelés.

A tudományos igényű kutatást, a kutatói pályát választó MA végzettséggel rendelkezők számára továbbtanulási lehetőséget kínál majd a Neveléstudományi Doktori (PhD) Iskolánk, hat képzési programmal.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A pedagógiai szakos képzés iránt jelentős hallgatói érdeklődés mutatkozik. A Dél-alföldi régió szakemberellátását elsősorban a Szegedi Tudományegyetem tudja biztosítani. A szak iránti nagy érdeklődés a pedagógiai szakterületen szerezhető tudás széleskörű alkalmazhatóságából, munkaerő-piaci értékből adódik. Az alapképzésben szakképesítést szerző hallgatók tanulmányaik irányultságától függően képesek lesznek hatékony segítőként közreműködni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli (képzés, továbbképzés, átképzés) nevelési és oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában, a tevékenységekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátásában az oktatási intézményekben, főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben, illetve oktatási vállalkozásokban. Megszerzett szakértelmük hasznosulhat pedagógiai kutatások szervezésében, ügyintézésében.

A Közoktatási Törvény 1. melléklete megnevezi a pedagógiai asszisztens végzettséget, amelynek keretében történő alkalmazásról a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt. A nevelési és oktatási asszisztensek irányíthatják a tanulók tanórán kívüli tevékenységét az intézményekben. Elsősorban a tanítási időt megelőző és a délutáni foglalkozások vezetésében várható egyre több asszisztens alkalmazása, kiváltva ezzel az intézményekre általában jellemző magas túlóra-mennyiségek jó részét. A kutatási asszisztensek közreműködése egyrészt az iskolai pályázatok koordinálásában (megírásában, menedzselésében), másrészt az iskola és az iskola-fenntartó értékelési-minőségfejlesztési munkájában válik szükségessé. A közoktatási rendszeren kívüli munkakörök a 2. pontban felsorolt intézménytípusok felsőfokú szaktudást igénylő, asszisztensi munkakörei. Ezekben a munkakörökben az oktatási rendszerhez közvetlenül kötődő intézményekben (önkormányzatok, pedagógiai szolgáltató intézmények, oktatási vállalkozások) mindhárom szakirány piacképes tudást ad, míg más intézményeknél, cégeknél elsősorban a kutatási asszisztens szakirányban szerzett tudás kamatoztatható.


A Szegedre történő jelentkezés előnyei:

A bölcsészettudományi képzési terület ezen alapszakja a BTK Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet együttműködésében megvalósuló képzés. A tanári szakképzettség megszerzéséhez biztosítani tudjuk a kétszakos kimenetet a mesterképzésből. Ehhez már az első három évben lehetséges a második mester szak előkészítése. Az itteni alapképzések további előnye, hogy lehetőség lesz egyetemen belül a mesterképzésre történő továbblépésre.


Részletes információk:

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet
6720 Szeged, Petõfi S. sgt. 30-34.
Telefon és fax: 62/420 034
Weboldal: http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/