Pedagógia

Az iskolában vagy más tanítási-tanulási helyzetben a tanítás hatékonyságát nem kizárólag a pedagógus saját szakterületi tudása határozza meg, a hatékonyságot jelentős mértékben az is befolyásolja, hogy a tanár a tudásából mit tanít, kinek, milyen okból, milyen céllal és hogyan. Azonban mindez nem csak a tanáron és tanítványán múlik: társadalmi folyamatok, értékek, igények, elvárások és szabályozások határozzák meg, illetve az ezeket a napi gyakorlat számára lefordító mechanizmusok és eszközök közvetítik. A pedagógia tárgya ezért mindazoknak a jelenségeknek és folyamatoknak a vizsgálata és befolyásolása, amelyek akár láthatóan, akár észrevétlenül érvényesülnek az oktatás mindennapjaiban, a pedagógusok és a tanulók viselkedésében, az intézmények működésében.

A Neveléstudományi Intézet (http://www.edu.u-szeged.hu/nt/indexhu.php) által gondozott pedagógia alapszakon folytatott tanulmányok a tanulás és a tanítás összefüggéseibe vezetnek be, széles körű tudás megszerzését kínálják ezek személyes és társadalmi folyamatainak és jelenségeinek terén.

Az alapszak kurzusai bevezetik a diákokat a tanítás és tanulás alapvető kérdéseibe, valamint az iskolán belüli és kívüli oktatás és nevelés világába; illetve feltárják az ezek megismerését lehetővé tevő módszerek alapjait. Átfogó képet adnak azokról a folyamatokról és intézményekről, rendszerekről, amelyek a társadalmak kultúraátadó és személyiségfejlesztő funkcióit betöltik. A pedagógiai gondolkodás történetét a nevelés meghatározó gondolkodóinak, alapvető forrásainak és eszmetörténeti irányainak bemutatásával vázoljuk fel. A nevelést a személyiség fejlődésének segítéseként értelmezzük, így a nevelés- és oktatáslélektan kérdésein túl nagy teret adunk a tanári személyiség és szerep megismerésének és a diákra gyakorolt hatás elemzésének. Az oktatáselméleten belül a tanulás és tanítás fogalmainak, folyamatainak vizsgálatával adjuk meg azokat az elméleti kereteket, amelyek lehetővé teszik az oktatás módszereinek és stratégiáinak tárgyalását és az oktatás eredményességének értékelését. Az oktatási rendszer működését szociológiai, gazdasági és oktatáspolitikai, illetve szervezetelméleti szempontokból jellemezzük. Nagy hangsúlyt helyezünk a pedagógiai kutatás módszereire, mert ezek ismerete adja meg azt a kritikai felkészültséget, amely az oktatási rendszer (mint bármely rendszer) feltárásakor, elemzésekor elengedhetetlen. E témák gyakorlati oldalról történő vizsgálatát a szakon belül felkínált specializáció (oktatási asszisztens) teszi lehetővé. A specializáció helyett a pedagógia szakos hallgatók választhatják a más szakok által felkínált minorok valamelyikét is.

Az alapképzésben szakképesítést szerzők – tanulmányaik irányultságától függően – képesek lesznek hatékony segítőként közreműködni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli (képzés, továbbképzés, átképzés) nevelési és oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában, a tevékenységekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátásában az oktatási intézményekben, hatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben, oktatási vállalkozásokban; megszerzett szakértelmük hasznosulhat pedagógiai kutatások szervezésében, ügyintézésében.

Az alapképzésről lehetőség van mesterképzésre jelentkezni, például a szintén a Neveléstudományi Intézet által gondozott kétéves Neveléstudományi mesterszakra. További részletek Molnár Edit Katalin tanulmányi tanácsadótól személyesen (Petőfi S. sgt. 30–34. 3. emelet) vagy e-mail-ben (molnar@edpsy.u-szeged.hu) kérhetők.

 

OKTATÁSI ASSZISZTENS specializáció

Felvételi kritérium:

Nincs.

 

Leírás:

Pedagógiai asszisztens végzettséget kínáló képzési program, amely bevezetést nyújt az oktatás módszertanába és szervezésébe. A tantervelemzés és -készítés, tananyagok, taneszközök elemzése, tervezése, fejlesztése mellett hangsúlyos a pedagógiai értékelés, vagyis annak vizsgálata, hogy a kitűzött céloknak mennyiben felelnek meg a megvalósult eredmények. A program felkészít az új információs és kommunikációs technológiák alkalmazására az oktatás folyamatában. Az oktatási asszisztensek irányíthatják a tanulók tanórán kívüli tevékenységét általános és középfokú oktatási intézményekben (pl. a tanítási időt megelőző és délutáni foglalkozásokat vezethetnek). A képzési program nem oktatási, de az oktatással összefüggő feladatok megoldásához szükséges szaktudást kínál, ami az iskolákon kívül a fenntartók és az oktatási rendszer működését elősegítő (pedagógiai szolgáltató és kutató) szervezetek számára értékes.

 

PEDAGÓGIA minor

Felvételi kritérium:

Minden szak hallgatója felveheti, amennyiben az előző félévi alapszakos tanulmányi átlaga 3,5 vagy annál magasabb. Túljelentkezés esetén a rangsorolás alapja az előző félévi tanulmányi átlag és a meglévő nyelvvizsgák szintje, minősége.

 

Leírás:

A pedagógia minor a pedagógia szakos mesterszintű tanulmányokat előkészítő képzési program, amely áttekinti a tanítás-tanulás személyes és társadalmi jelenségeit, folyamatait, kereteit, lehetőségeit, ezek vizsgálatának módjait.

A képzési program kurzusai egyrészt feltárják, mi rejlik e két létfontosságú, mindenki által gyakorolt emberi tevékenység hétköznapi tapasztalatai mögött, másrészt bemutatják, hogyan befolyásolja és befolyásolhatja ezek működését és hatékonyságát a szervezett keretek közötti megvalósulásuk. A kurzusok az iskolában és az iskolán kívül folyó tanítás-tanulás világát mutatják be, illetve az ennek megismeréséhez szükséges kutatásmódszertani alapokat adják. Bepillantást engednek a pedagógiai gondolkodás történetébe, részletesen elemzik a tanulás révén bekövetkező változások lezajlását, a személyiség fejlődését, és feltárják az iskolai oktatás társadalmi kérdéseit, szervezeti jellegzetességeit.