Ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia)

Képzési forma, tagozat:

Alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat.

Képzési idő:

  • a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma; 6 félév, 180 kredit
  • az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma: 1880

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik a klasszikus antik kultúra több ágazatában jártasak, úgy mint görög és római vallás és mitológia, görög és római művészet, görög és római filozófia, görög és római irodalom, görög és római történelem. Ógörögből olyan nyelvtudás megszerzése, amely képessé tesz szótár használatával önálló fordításra is, latinból magas fokú nyelvtudás megszerzése. Ezt az átfogó tudást az ókori történelem és antik irodalom, valamint a fent említett egyéb tudományágak oktatásában és művelésében is hasznosítani tudják.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész (klasszika-filológia szakirány)

Az ideális jelentkező:

Jelentkezz a szakra

  • ha érdekel az ókor,
  • ha más szakokkal össze nem vethetően átfogó ismereteket akarsz szerezni az antikvit kultúra legfontosabb területein,
  • ha szeretnéd a latin nyelv segítségével a logikus gondolkodást gyakorolni,
  • ha meg akarod ismerni az európai kultúra alapjait,
  • ha magas szintű latin nyelvtudásra akarsz szert tenni,
  • ha meg akarod tudni, hogyan hatott a görög és latin kultúra az európaira.

Főbb tárgyak:

Alapozó ismeretek

Filozófiatörténet, Könyvtárismeret, Társadalomismeret, Kommunikáció

Közös tárgyak az ókori és keleti filológia képzési ágban (18 k)

Bev. az ókortud.-ba és az orientalisztikába, Ókori és keleti nyelvek, A kelet és az ókor írásai, Ókori és keleti vallások, Ókori és keleti történelem, Filológiai műhelymunka

SZAKMAI TÖRZSANYAG

Az ókori nyelvek és kultúrák alapszak közös képzése (18 k)

Klasszikus nyelvek (Latin nyelv), Klasszikus nyelvek (Görög nyelv), Az ókori Mediterráneum, Alapvizsga

Klasszika-filológia szakirány (70 k)

Régiségtan és mitológia 1 Régiségtan, Régiségtan és mitológia 2, Mitológia, Latin nyelvtan, Görög nyelvtan

Latin szövegolv – Caesar, Latin szövegolv – Cicero, Latin szövegolv - Ovidius: Metamorph., Latin szövegolv – Catullus, Latin szövegolv – Horatius, Latin szövegolv - Vergilius

Görög szövegolv. – Homérosz, Görög szövegolv. – Hésziodosz, Görög szövegolv. - Görög költ., Görög szövegolv. – Longosz, Görög szövegolv. – Xenophón, Görög szövegolv. - Platón

Gör. / lat. választható

Ókori történelem 1 (Görög történelem), Ókori történelem 2 (Római történelem), Lat./ gör. nyelvű kultúraGörög és római vallástörténet és mitológia, Görög és római művészet, Görög és római filozófia, Görög és római történelem, Görög és római irodalom (a római irodalom valamennyi tárgy között a legnagyobb súllyal)

Latin nyelvtan és nyelvtörténet, Szövegolvasások és szöveginterpretációk, Görög nyelv

Szakirányok és specializációk: Klasszika-filológia szakirány

Az ókori nyelvek és kultúrák alapszak major képzése mellé felvehető bármilyen bölcsész- vagy természettudományi alapszak által nyújtott szakterületi specializáció (minorszak).

Az ókori nyelvek és kultúrák alapszak által nyújtott szakterületi specializációk (latin/ógörög minor szak) felvehetőek bármilyen bölcsész- vagy természettudományi alapszak mellé.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

Az ókori nyelvek és kultúrák bölcsész alapszak képesítési és kimeneti követelményei szerint az alapszakra épülő mesterszakjaink a latintanár szak és a klasszika-filológia bölcsész (antik örökség, ógörög specializációk) mesterszak, melyeken folytathatók az egyetemi tanulmányok.

Az alapszak már tartalmaz tanárképzéshez szükséges tárgyakat is, amelyek felvételével és sikeres elvégzésével a diákok – a mesterképzés oldaláról tekintve - tulajdonképpen teljesítik a folytatandó tanulmányok egy részét. Ez a tény a mesterképzés időszakának tehermentesítését is jelenti, ugyanakkor az alapszak elmélyültebb megalapozását szolgálja. Intézményünkben hagyományosan folyik latintanárok képzése, ennek folytatása a mesterképzésben is biztosított. Az egyetemi tanulmányok idején minden érdeklődőnek módjában áll a tudományos diákköri munkában való részvétel, ha ezzel, vagy egyéb formában megnyilatkozó és eredményeket is felmutató mély érdeklődésről és az átlagot meghaladó tudásról tesz tanúságot, módjában áll doktori képzésben is részt venni az Antik irodalom PhD doktori képzési programon.

A szakma szépségei:

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a klasszika-filológia (latin, ógörög) szak személyiségformáló is, hiszen a nyelv maga fegyelmezett és logikus gondolkodásra szoktat, a megismert kultúrértékek pedig az egész európai kultúrát meghatározó értékekké váltak, akár a filozófiára, akár a művészetre, akár az irodalomra gondolunk. Azok a filozófia és humanisztikus felismerések, melyek a köztudatban szereplőnél jóval hosszabb ideig – még a huszadik században is hatnak a legkülönbözőbb tudományágakban, valamint az a tény, hogy a szak mindezzel megismertet, átfogó gondolkodásra, értékorientáltságra, az etikus értékek tiszteletére nevel. A mítoszok világával való mélyebb megismerkedés pedig egy külön világba kalauzol el, amely egyszersmind kódként is működik az európai irodalmak sok alkotásának megértésében is. Nem beszéltünk még a latin és ógörög nyelv szépségéről, valamint arról a hallatlan előnyről, hogy a latin ismerete legalább 4 új indoeurópai nyelv (francia, olasz, angol, spanyol stb.) összehasonlíthatatlanul könnyebb elsajátítását teszi lehetővé, mintha latin alapok nélkül kezdenének hozzá a nyelvtanuláshoz.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Az ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési lehetőségei a következő területeken prognosztizálhatók. A szakon megszerezhető alapszakos bölcsész diplomával a végzősök elhelyezkedhetnek olyan területeken, melyeken - az itt elsajátítottakat a munkakörök speciális igényeinek megfelelő képzéssel kiegészítve – a terület közelebbi megjelölése nélkül diplomás munkaerőt keresnek. Elhelyezkedésük lehetséges múzeumi, könyvtári, levéltári területen, megszorításokkal újságíróként, és az idegenforgalom speciális ágában (az antik emlékekre összpontosítva).

A tanszék végzett hallgatóinak mintegy 50 százaléka helyezkedett el tanárként, a további 50 százalékból mintegy négyötöde múzeumban, levéltárban, szerkesztőségben, rádiónál, televíziónál, felsőfokú végzettséget igénylő adminisztratív területen (amely területen a latint is lehetett hasznosítani) helyezkedett el. A következőkben az okleveles ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész diplomával rendelkezők iránti igény a régióban évenként mintegy 35-40 fő, országosan pedig ennek körülbelül három-négyszerese. A bekerülő hallgatók egy meghatározott százaléka MA képzésre tud továbbtanulni.

Részletes információk:

SZTE BTK Klasszika-Filológiai Tanszék
6722 Szeged Egyetem u. 2.
Tel. 06-62-544-313
e-mail: tar@antiq.u-szeged.hu