Néprajz

Képzési forma, tagozat: alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat

A képzési idő:

  • a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 6 félév, 180 kredit
  • az összóraszámon belül a tanórák (kontaktórák) száma: 1500 óra
  • nappali képzés keretében: 6 félév 180 kredit, 1500 órás
  • levelező tagozaton: 6 félév, 180 kredit, 500 kontaktóra keretében kívánjuk indítani
  • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege. A 6 félév alatt 2 hét (80 óra) múzeumi/archívumi gyakorlat (=6 kredit), ugyancsak 2 hét (80 óra) terepkutatás (=6 kredit)


A képzés célja:

Szakemberek képzése, akik a néprajz elméletét és módszertanát elsajátították és alkalmazni képesek, érdeklődnek önmaguk és mások kultúrája iránt.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

néprajz alapszakos (BA) bölcsész


Az ideális jelentkező:

Érdeklődik saját és mások kultúrájának működési törvényszerűségei iránt, jártas a társadalomtudományokban, logikus gondolkodás és kreatív problémamegoldó készség jellemzi. Hasznos, ha a jelölt nyelvtudással is rendelkezik.


Főbb tárgyak:


Közös a bölcsész képzési területen

Filozófiatörténet, Társadalomismeret,


Közös a történelem képzési ágban

Bevezetés a történettudományba, Választható történettudományi módszertani kurzus, Könyvtár- és informatikai alapismeretek


Bevezető/alapozó modul

Bevezetés a néprajzba/európai etnológiába, Bevezetés a folklorisztikába, Bevezetés az antropológiába, Tudománytörténet


Törzsképzési modul

Forrásismeret, Kutatásmódszertan, Néprajzi csoportok, regionális kultúrák, Magyar és összehasonlító néprajz, Magyar és összehasonlító folklór, Társadalomnéprajz, Rítus, vallás, mentalitás, Művészet, Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma, Kulturális antropológia


Differenciált szakmai modul

Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium

Múzeumi/archívumi gyakorlat, Terepkutatás, Muzeológia


Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

A mesterképzés (MA) szakaszában rendelkezésre álló 4x30 azaz 120 szakmai kredit keretében elmélyült speciális szakirányú képzést kívánunk biztosítani néprajz/kulturális antropológia szakos bölcsész alapdiplomával rendelkezőknek.

A képzés főtárgyai: kulturális antropológia, magyar és összehasonlító néprajz, európai etnológia, magyar és összehasonlító folklorisztika, muzeológia, ill. szakiránya: táncantropológia


Táncantropológa szakirány

A BA képzés szintjére épülve a mesterképzés keretében az oktatás és a vele szorosan összefüggő kutatás három nagyobb témakörre összpontosít: 1. egyéni kreativitás és a közösségi tánckultúra viszonya, a táncok strukturális elemzése az életrajzi módszer segítségével; 2. Az összehasonlító tánckutatás módszerei, a nemzetközi néptánckatalógusok szerkesztésének elvei, módjai; 3. A tradicionális tánc és tánczene, a táncos és a zenész viszonya a helyi közösségekben. A speciális kurzusok mellé a képzés főtárgyaiból választhatnak még órákat.

A szakképzettség megnevezése:

néprajz mesterszakos bölcsész (táncantropológiai szakirány)


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A néprajz szakon végzett szakembereket évtizedek óta számos kulturális intézmény alkalmazza: múzeumok, közművelődési és oktatási intézmények, kutatóintézetek, nem beszélve a számba jöhető egyéb alkalmazásokról (média, turizmus, szerkesztőségek, kisebbségpolitika, stb.). A kulturális érintkezések Európa- és világszerte tapasztalható kiszélesedésével, a határok átjárhatóságával megnövekszik a jelentősége a kultúrák működési mechanizmusait értelmiségi módon érteni képes szakemberek munkájának. A néprajz szakos BA diploma sokak számára jelent majd értéket, munkaerő-piaci mobilitásukat is elősegítve, akár más egyetemi végzettséget megelőzően vagy azt követően.


Részletes információk:

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
t/f: 62-544216
http://www.etnologiaszeged.hu/