nep_01

Néprajz


Törzsképzés

A képzés célja a néprajztudomány: az európai etnológia, a folklorisztika és a kulturális antropológia alapjainak megismertetése. Cél továbbá a saját és mások kultúráját megértő, a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását alakítani képes, mások kultúrájával szemben toleráns szakemberek képzése, akik jártasak a kultúrakutatásban, képesek a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni és értelmezni. Az elméleti ismeretek elsajátításán túl hangsúlyos szerepet kapnak a néprajzi gyűjtési és muzeológiai gyakorlatok, a terepkutatás, az adatkezelés és -feldolgozás, az archiválás módszereinek elsajátítása. Főbb szakterületi ismeretkörök: magyar és összehasonlító néprajz (életmód, gazdálkodás, kézművesség); népcsoportok és regionális kultúrák (a Kárpát-medence népi kultúrájának táji és történeti tagolódása); társadalomnéprajz (a paraszti, mezővárosi és városi társadalom szerkezete, története, alapvető egységei és intézményei); magyar és összehasonlító folklór (a folklór főbb műfajai); rítus és vallás, mentalitás (hiedelmek és hiedelemrendszerek; vallási formációk; rítuselméletek); művészet (zene, tánc, díszítőművészet, népművészet); Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma (etnogenezis; a megélhetés forrásai; alkalmazkodás az ökológiai feltételekhez; az életformák történeti típusai; a hétköznapi élet szerkezete, a fogyasztás és felhasználás főbb jellegzetességei az eltérő kultúrákban); kulturális antropológia (antropológiai elméletek, tematikus antropológia); forrásismeret és forráskritika; tudománytörténet; muzeológia; kutatásmódszertan; terepkutatás és múzeumi/ archívumi gyakorlat.
A néprajz alapszakon végzettek képesek és alkalmasak a főbb néprajzi tárgykörök anyagának, szakirodalmának, alapfogalmainak ismeretében azok gyakorlati célú felhasználására; a néprajztudomány, a közművelődés, a muzeológia, a tömegkommunikáció és a kultúrakutatás területén néprajzi és kulturális antropológiai témájú feladatok alkotó szellemű elvégzésére.

Tánantropológia/

Táncfolklorisztika specializáció

Csak a néprajz alapszak hallgatói vehetik fel. A felvételi döntésnél számítanak továbbá a már lezárt félév/ek/ vizsgaeredményei.
A képzés alapismereteket ad a hagyományos tánckultúrákról, a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi táncairól, valamint a tánckultúra változásai mögött álló társadalmi, gazdasági jelenségekről. A specializáció főbb témakörei: táncantropológia, tánctörténet, humán mozgáselmélet, gyakorlati táncismeret.

A szakról bővebben:

https://etnoszeged.wordpress.com/

Mit érdemes még tudni róla?

Tanszéki iroda:
e-mail: kerekes.ibolya.ilona@szte.hu
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!