Magyar alapszak

A képzés célja az, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a magyar és világirodalom történeti folyamatairól, a nyelv és az irodalom megközelítésének elméleti kérdéseiről, a magyar nyelv természetéről, történeti változásairól és aktuális állapotáról. A szakképzettségnek megfelelő elhelyezkedést biztosítja az, hogy általában a nemzeti kulturális örökség egyik legfontosabb részét, valamint az anyanyelvet oktató és kutató szakról van szó. A helyes, világos és választékos stílus a társadalom és a gazdaság valamennyi területén a sikeres kommunikáció alapfeltétele. A szakon végző hallgatók kellően pallérozott és művelt nyelvhasználata, irodalmi olvasottsága és a világra való nyitottsága jó alapokat teremt elhelyezkedésükhöz a média, a vállalatok humán erőforrás, PR és más részlegeiben. tekintettel az EU korszerű vállalatainak ilyen irányban változó vállalatvezetési trendjeire, valamint a humán szolgáltatások gazdaságbeli részarányának erős javulására, joggal számíthatunk az effajta igények jelentős növekedésére. Mindemellett a magyar BA-szak elvégzése megteremti a hallgatóknak az utat az MA-szinten való továbbtanulásuk felé is, amelyben a még szélesebb körű nyelv- vagy irodalomtudományi ismeretek mellett a tanári pálya irányába is nyílik út, ez pedig egy olyan nemzeti szak esetében, mint a magyar nyelv és irodalom további kitűnő karrierlehetőséget rejt magában. Mindezek mellett a legkiválóbbaknak megnyílik a PhD-képzésekre való továbblépés lehetősége is: ezek tekintetében egyetemünkön mind a nyelv-, mind az irodalomtudomány esetében több alprogramból álló, elismert tudósok által vezetett doktori iskolák állnak a hallgatók rendelkezésére. A szakon belül indítani tervezett nagyszámú specializáció lehetőséget teremt egyúttal bizonyos területeken elmélyültebb ismeretek megszerzésére is, megteremtve ezzel bizonyos szakmákba a 3 év után való kilépés lehetőségét éppúgy, mint ezeknek a diszciplínáknak az MA- vagy PhD-szintű folytatását. Fontos ebben a vonatkozásban az is, hogy az MA-szintre várhatóan tovább nem kerülő hallgatóknak lehetőségük van a piacorientált ügyvitel specializáció felvételére is. A kulturális intézményrendszerben vagy a kreatív iparban való elhelyezkedést nagyban segíti a Kreatív írás specializáció elvégzése is.

 

NYELVTECHNOLÓGIA specializáció

Felvételi kritérium:

Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül. Különösen ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik magyar alapszakosak vagy valamilyen nyelvből alapszakosa,k és a Bevezetés a nyelvtudományba c. tárgyból legalább közepes (3) jegyet szereztek. Túljelentkezés esetén az 1. félévi tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.

 

Tájékoztatás:

A nyelvtechnológia specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik járatosak a nyelvészet különböző szakterületein, és ezért a nyelvészeti és nyelvészettel kapcsolatos kutatások, fejlesztések bármely területének műveléséhez olyan szilárd alapismeretekkel és módszertani készséggel rendelkeznek, amelyek alapján alkalmasak a megszerzett ismeretek innovatív gyakorlati alkalmazására. A képzés során a hallgatók olyan elméleteket és módszertanokat ismerhetnek meg és tanulhatnak meg alkotó módon felhasználni, amelyek alkalmasak arra, hogy leírják és magyarázzák az egyes természetes nyelvek struktúrájának és használatának szabályszerűségeit, valamint az emberi nyelv szerkezetének általános törvényeit is. A nyelvtechnológia specializáció során megismertetjük a hallgatókat 1) az alapvető nyelvi szintekkel foglalkozó diszciplínákkal (fonológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, diskurzus- és társalgáselemzés) és ezek kutatási módszereivel, valamint 2) a nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási lehetőségeivel a számítógépes nyelvfeldolgozáshoz és a humán kommunikációhoz kapcsolódóan.

 

Előzmények:

A nyelvtechnológia specializáció közvetlen előzménye a szegedi egyetemen 1994-től 2001-ig ötéves egyetemi alapszakként működő általános nyelvészet szak (az egész országban egyedülálló volt), amely 2001-től négyéves szakká változott elméleti nyelvészet néven. A nemzetközi mércével mérve is magas színvonalú képzési tartalom jó alapot nyújtott végzett diákjainknak ahhoz, hogy megállják a helyüket mind a nemzetközi, mind a hazai felsőoktatásban és tudományos életben. A szakhoz 1993 óta kapcsolódik doktori képzés is.

Az 50 kredites specializáció tantárgyai a következők:

A nyelvleírás alapjai, Nyelv és logika, Fonetika, fonológia, Szintaktikai alapfogalmak, Magyar mondattan, Szemantika, Pragmatika, Diskurzuselemzés, Társalgáselemzés, Kognitív tudomány, Statisztikai módszerek a nyelvtudományban, Számítógépes nyelvészet, Mesterséges intelligencia, Terepmunka.

A nyelvtechnológia specializáció elvégzése által elérhető lehetőségek:

Az ilyen képzési háttérrel rendelkező szakemberek foglalkoztatása számos területen lehetséges:

  • számítógépes nyelvfeldolgozási munkák
  • szótárírással kapcsolatos feladatok
  • nyelvkönyvek és nyelvtankönyvek írása
  • médiumokkal, reklámokkal, humán kommunikációval kapcsolatos munkakörök

Az ilyen típusú szakemberek iránti igény mind regionális, mind országos szinten egyre inkább növekszik.

A nyelvtechnológia specializációra épülő képzések: a specializáció kiváló alapképzettséget nyújt az elméleti nyelvészet MA szakhoz, amely jó bemenetet nyújt az elméleti nyelvészet doktori programhoz vagy más nyelvészeti doktori képzéshez. Ezeken a felsőbb szintű képzéseken a hallgatók bekapcsolódhatnak nyelvészeti kutatásokba, és megtanulnak a nemzetközi tudományosság normái szerint cikket írni és előadást tartani.

 

FINNUGOR specializáció

Felvételi kritérium:

Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül. Túljelentkezés esetén a következő szempontok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket: 1. Előnyt élveznek a magyar szakosok, illetve azok, akik már felvették a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék által meghirdetett kurzusok valamelyikét. 2. Figyelembe vesszük az 1. félévi tanulmányi eredményt.

 

Tájékoztatás:

A finnugor specializáció feladata a finnugor népek nyelveinek és kultúrájának megismertetése. Tekintettel arra, hogy a finnugrisztika egymással nyelvrokonságban (és nem pedig genetikai rokonságban) álló népekkel ismertet meg, elsősorban megbízható nyelvtudást és nyelvészeti ismereteket közvetít, azaz nyelvvizsgára felkészítő finn nyelvtudást kínál alapfoktól, továbbá egy kisebb uráli nyelvnek az elsajátítását is biztosítja.

Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek az uráli nyelvcsaládba tartozó nyelvekkel, továbbá e nyelvek legfőbb szociolingvisztikai sajátosságaival, beszélőinek őstörténetével, főbb történelmi eseményeivel, néprajzi sajátosságaival, sajátos életkörülményeivel és azzal is, hogy sokuk miért tartozik a veszélyeztetett nyelvek közé. Ismereteket szereznek e nyelvek legfőbb tipológiai sajátosságairól és más nyelvekhez, nyelvcsaládokhoz fűződő kapcsolatairól. Továbbá a hallgatóknak lehetőségük van a nyelvi dokumentáció alapjainak elsajátítására is.

A képzés keretében több finnugor nyelvet (finn, udmurt) anyanyelvi lektortól lehet tanulni, valamint ezek mellett észt, obi-ugor (manysi) és szamojéd (nganaszan) nyelveket is lehet választani. Tanszékünk nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a hallgatók tanulhatnak Bécsben, Hamburgban, Münchenben, Tartuban, Turkuban és Helsinkiben, és egyre több lehetőség nyílik oroszországi egyetemekre is ösztöndíjjal eljutni: kapcsolatunk van Izsevszkkel (udmurt), Szaranszkkal (mordvin), Hanti-Manszijszkkal (manysi, hanti) és Szentpétervárral. Hallgatóink részt vehetnek sikeres nemzetközi finnugor kurzusokon is, ahol más egyetemek finnugor szakos hallgatóival tanulhatnak együtt a szakma legelismertebb tudósaitól.

A finnugor szakirány tanulmányai az alapképzést követően Finnugor MA szak keretében folytathatók, ahová a specializáció a bemeneti kreditkövetelményeket lefedi. Az MA szakunkat elvégzett hallgatóink különböző cégeknél, a legkülönfélébb területeken állják meg a helyüket. Az idegen nyelvek tudása sok munkahelyen alapkövetelmény, a különlegesebb nyelvek ismerete pedig számos helyen nagy előny. A legkiválóbbak pedig doktori képzés keretében folytathatják tanulmányaikat.

 

IRODALOMTUDOMÁNY specializáció

Felvételi kritérium:

Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül a 3. félévtől (BTK). Pontszámítás az első félévi tanulmányi eredményből.

 

Leírás:

A BA-irodalomtudomány specializáció elsősorban a magyar alapszakhoz kapcsolódik, de más képzési ágak hallgatói is felvehetik a 3. félévtől. Az irodalomtudomány specializációt választók az MA-ban továbbhaladva irodalomtudomány mesterképesítést szerezhetnek. Ehhez már az első három évben lehetséges a mester szak előkészítése. A BA-irodalomtudomány specializáció hallgatói egyrészt a tárgyi ismereteket magában foglaló enciklopédikus, másrészt a módszereket és technikákat felölelő operacionális tudásukat növelhetik a képzésben. Az enciklopédikus tárgyak oktatása során a hallgatók áttekintést kapnak az irodalomtudomány és az irodalomelmélet különféle irányzatairól, a tudományelméletnek és a filozófiának az irodalmi alkotásokra irányuló műveletekkel kapcsolatos problématerületeiről, a jelelméletnek, a lélektannak és a társadalomtudományoknak az irodalomtudománnyal érintkező felületeiről. Alaposabban megismerkednek a hermeneutikával és a hermetizmussal, a dekonstrukcióval és a tradicionális irodalomtudománnyal. Az operacionális tárgyak oktatása során a hallgatók elsősorban azokat az eljárásokat, műveleteket és technikákat sajátítják el, melyek az irodalmi művek értelmezéséhez szükségesek. Ennek során behatóan foglalkozunk a régi és az új retorikákkal, metaforaelméletekkel, a narratológiával és a lehetséges világok elméletével. Az értelmezések során a magyar – elsősorban a modern magyar irodalom –, az angol, a francia, a német és a távol-keleti kultúrák irodalmi alkotásait fogjuk érinteni. Némi betekintést nyújtunk a tárművészetekbe (elsősorban a film-, színház- és képzőművészet) is. A képzés főként szemináriumi keretek között történik, nagy hangsúlyt helyezünk a párbeszédszerű foglalkozásokra és a képzés során egyre inkább építünk a hallgatók önálló munkájára, s felkészítjük őket az önálló tudományos tevékenységre, ösztönözzük publikációs törekvéseiket, segítünk tanulmányaikat megjelentetni tanszéki és országos kiadványokban. Az irodalomtudomány specializáció foglalkozásain termékeny együttműködést alakítunk ki az elsősorban a tudományosságra épülő scientifista elgondolások és a metafizikai szempontokat előnyben részesítő szemléletek között. A BA-irodalomtudomány specializáción, különösen az MA-irodalomtudomány specializáción végzett hallgatók országunk (humán) kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. elhelyezkedhetnek irodalmi-művelődési intézményekben, könyvkiadóknál, folyóiratok szerkesztőségeiben, lehetnek civil szervezetek munkatársai, kulturális intézmények programszervezői. Szerepet vállalhatnak irodalmi-kulturális termékek terjesztői hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek önkormányzatok és más, a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális vagy helyi szervek munkatársai; az irodalmi-kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. Az irodalomtudomány specializáción megszerzett diploma tehát egyrészt bármilyen, az irodalomhoz és kultúrához tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a végzett hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott diploma olyan alapvető jártasság elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is.

Az egységes kreditrendszerre és az oklevélmellékletek egységes rendszerére épülő európai képzési struktúrában lehetőség nyílik a hallgatói mobilitás fokozott elősegítésére, a külföldi egyetemeken való továbbtanulásra, de az irodalomtudomány specializáción szerzett tudást és gyakorlati ismeretet a végzettek közvetlenül is hasznosíthatják az európai munkaerőpiacon.

 

SZÍNHÁZTÖRTÉNET specializáció

Felvételi kritérium:

Bármely alapszakos bölcsészhallgató felveheti. Előnyt jelent, de nem feltétel a magyar alapszak, illetve legalább egy idegen nyelv ismerete.

 

Leírás:

A képzés időtartama 4 félév: ez idő alatt 50 kreditért 15 kurzust kell teljesíteni. A képzést az Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék színháztudományi munkacsoportja gondozza.

 

Kiknek ajánljuk a képzést?

Mindenkinek, akit érdekel a színház világa, aki szeretné pontosabban érteni, hogy mit és miért lát a színpadon, aki kacérkodik bármilyen, színház körüli foglalatossággal a kritikaírástól a rendezőasszisztensi munkáig.

 

A képzés tartalma:

Az Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék évtizedek óta népszerű képzése a színháztörténet specializáció, amely a színházi előadás elemzéséhez, valamint a drámák értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani oly módon, hogy egy tömör kronológiai áttekintés után a 20-21. századi fontosabb színházi irányzatokat mutatja be. Ezen belül kitér az avantgárd mozgalmak színházi és drámai leképeződésére, kínál kurzusokat a társtudományok és társművészetek köréből, szisztematikus drámaelemzéseket, és megismertet a színházi előadás létrejöttének legfontosabb feltételeivel. Kiemelt figyelmet szentelünk a kortárs nemzetközi és magyar színházi jelenségeknek, emellett a hallgatók megismerkednek a kritikaírás alapjaival is. A képzés oktatói aktív kapcsolatot ápolnak a gazdag szegedi színházi élet összes szereplőjével: a hallgatók a gyakorlatban ismerkedhetnek meg a kőszínházi és a független színházi működés sajátosságaival is, miközben az alkotókkal is találkozhatnak.

 

Kinél lehet érdeklődni a további részletekről?

Jászay Tamásnál a jaszaytamas@gmail.com címen.

 

ÜGYVITEL specializáció

Felvételi kritérium:

A magyar alapszak hallgatóin túl bármely szakos hallgató részére ajánljuk. Rangsorolás az első félévi tanulmányi átlag alapján. Túljelentkezés esetén rangsorolási szempont: 1) emelt szintű érettségi magyar nyelv és irodalomból

2) nyelvvizsga (modern nyelvek).

 

Leírás:

Az ügyvitel specializáció feladata és célja olyan hallgatók képzése, akik többféle szakterület ügyviteli munkafolyamataiban képesek önálló munkát végezni, felhasználva a magyar alapszakon, valamint az ügyvitel specializáción szerzett magyar nyelvi és irodalmi, továbbá kultúrával kapcsolatos ismereteiket, általános, szakmai és idegen nyelvi kommunikációs képességüket, korszerű ügyvitel-technikai és ügyvitel-szervezési, valamint írás- és szerkesztéstechnikai ismereteiket.

A specializáción belül megszerzett ismeretek (kreditek beszámításával is) felhasználhatók a felsőfokú szakképzésben (Titkárságvezető), ugyanakkor megalapozzák a második tanárszak választását is (Ügyviteltanár). A képzés célja továbbá, hogy a specializáción végzett hallgatók alkalmasak legyenek különböző szervezetek (elsősorban a művelődési szolgáltató ágazatban) ügyviteli munkafolyamatainak megszervezésére, irányítására, a különböző munkatevékenységek összehangolására, illetőleg tevékenyen és kreatívan legyenek képesek részt venni a döntés-előkészítési és –lebonyolítási munkálatokban.

A képzés főként szemináriumi keretek között történik, a tárgyi és módszertani képzés mellett a hallgatók konkrét gyakorlati feladatok végzésében is részt vesznek. A hallgatók megismerhetik többek között az írott nyelvi-, személyközi- és irodakommunikáció alapjait, a különböző szervezetek információs rendszerének kapcsolatait, valamint gyakorlatot szereznek a gazdaságmenedzsment területén is.

 

NEOLATIN specializáció

Felvételi kritérium:

Alapszintet meghaladó, előzetesen a középiskolában vagy egyetemi tanulmányok alatt szerzett latin nyelvtudás.

 

Leírás:

A képzés időtartama: 4 félév

Megszerzendő kreditek: 50 kredit

Gazdatanszék: Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

 

A képzés tartalma:

A neolatin minor a klasszika-filológia szakos mesterszintű tanulmányok antik örökség szakirányát előkészítő képzési program. A képzésben résztvevő hallgatók elmélyítik latin nyelvtudásukat, részleteket olvasnak eredetiben a reneszánsz és a kora újkori Európa és Magyarország kiemelkedő szerzőinek, Petrarca, Piccolomini, Erasmus, Janus Pannonius, illetve különböző humanista történetírók műveiből, megismerkednek az olvasott művek nyelvi, irodalmi, művészettörténeti, történelmi és kulturális hátterével.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

Mindenkinek, aki már alapszinten tud latinul és érdeklődik a reneszánsz és kora újkor latin nyelvű irodalma iránt.

 

Van-e feltétele a képzés fölvételének?

Alapszintet meghaladó, előzetesen a középiskolában vagy egyetemi tanulmányok alatt szerzett latin nyelvtudás. A szükséges nyelvtudás úgy is megszerezhető, hogy a jelentkező a szabadon választható kreditjeinek a terhére fölveszi az általunk hirdetett, mindig ősszel induló, heti 4 órás latin nyelvi kurzust. Ezt célszerű megtenni már a legelső félévben, még a Neolatin minor képzésre való jelentkezés előtt, mert csak ebben az esetben lehet a második évtől (3. félév) induló képzést látogatni és a BA képzést 6 félév alatt elvégezni.

 

Lehet-e a képzésről mesterszakra jelentkezni?

Igen, lehet.

 

Kinél lehet érdeklődni a további részletekről?

Kasza Péternél a Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéken (Egyetem u. 2., harmadik emelet) személyesen, vagy e-mailben: petrusfalx@gmail.com

 

MAGYAR minor

Felvételi kritérium:

Jelentkezhet bármely alapszakos hallgató (magyar alapszak kivételével). Rangsorolás az első féléves tanulmányi eredmény alapján.

 

Leírás:

Ez az 50 kredites képzési csomag azok számára lehet hasznos, akik fő szakjuk 120 kreditje mellé nem annak a szaknak valamely specializációját választják, hanem a még megszerzendő krediteket egy másik szak kevésbé speciális ismereteiből összeállított, de mégis egységes tanulmányi csomagja elvégzésével szeretnék teljesíteni. Az 50 kreditpontot adó képzés a 3. félévtől indul és párhuzamosan fut a magyar főszak azonos moduljaival. A minor szakképzési terve a szak 120 kredites tantervéből azokat a tanegységeket tartalmazza, amelyek a legfontosabbak. különösen ajánljuk a minor szakot azoknak, akik nem zárják ki, hogy később tanári diplomát is szeretnének szerezni. Nekik ugyanis az alapszak és a minor kombinációja alapján az osztatlan tanárszakon összesen 100 + 50 kreditet

jóvá kell írni, s lehetővé válik számukra a tanárszakos diploma rövidített idejű megszerzése.

 

ALKALMAZOTT NYELVÉSZET specializáció

Felvételi kritérium:

Magyar alapszak és bármely idegen nyelvi alapképzés hallgatói részére. Rangsorolás az első félévi tanulmányi átlag alapján. Túljelentkezés esetén rangsorolási szempont: 1) emelt szintű érettségi magyar nyelv és irodalomból 2) nyelvvizsga (modern nyelvek).

 

Leírás:

Azoknak az idegen nyelvi alapképzésben résztvevő hallgatóknak ajánljuk a képzést (pl.: anglisztika, germanisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, szlavisztika), akik érdeklődnek a nyelvtudomány eredményeinek alkalmazását igénylő, komplex feladatokat iránt, és az alkalmazott nyelvészet területén megbízható és megalapozott nyelvészeti, módszertani ismeretekkel szeretnének rendelkezni.

A specializáció alapozást nyújt az Alkalmazott nyelvészeti mesterszakhoz is. Az alkalmazott nyelvészeti specializáció segítséget nyújt a hallgatók tanult szakmájának sokoldalú (inter- és multidiszciplináris), kreatív gyakorlati és elméleti alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai életben. A specializáció során tanultakkal könnyebben tudják megoldani szakmájuk mikro- és makrokörnyezetének komplex nyelvi, valamint nyelvvel kapcsolatos feladatait.

A képzés célja, hogy a hallgatók képesek legyenek tanult szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai életben; meg tudják oldani szakmájuk mikro- és makrokörnyezetének komplex nyelvi és nyelvvel kapcsolatos feladatait. A hallgatók betekintést nyernek a nyelvi evolúció, a nyelv és hatalom, a nyelv és jog, az etnolingvisztika és ökolingvisztika kérdéseibe, megismerhetik a kommunikációs alaptechnikákat, a beszédtervezési és -megértési folyamatokat, továbbá a beszédfeldolgozás alsóbb szintjeit is.

 

IRODALOMELMÉLET specializáció

Felvételi kritérium:

Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül a 3. félévtől (BTK).

Pontszámítás az első félévi tanulmányi eredményből.

 

Leírás:

Az irodalomelmélet specializáció hallgatói egyrészt a tárgyi ismereteket magában foglaló enciklopédikus, másrészt a módszereket és technikákat felölelő operacionális tudásukat növelhetik a képzésben. Az enciklopédikus tárgyak oktatása során a hallgatók áttekintést kapnak az irodalomelmélet különféle irányzatairól, a tudományelméletnek és a filozófiának az irodalmi alkotásokra irányuló műveletekkel kapcsolatos problématerületeiről, a jelelméletnek, a lélektannak és a társadalomtudományoknak az irodalomtudománnyal érintkező felületeiről. Alaposabban megismerkednek a hermeneutikával és a hermetizmussal, a dekonstrukcióval és a tradicionális irodalomtudománnyal. Az operacionális tárgyak oktatása során a hallgatók elsősorban azokat az eljárásokat, műveleteket és technikákat sajátítják el, melyek az irodalmi művek értelmezéséhez szükségesek. Ennek során behatóan foglalkozunk a régi és az új retorikákkal, metaforaelméletekkel, a narratológiával és a lehetséges világok elméletével. Az értelmezések során a magyar – elsősorban a modern magyar irodalom –, az angol, a francia, a német és a távol-keleti kultúrák irodalmi alkotásait fogjuk érinteni. Némi betekintést nyújtunk a tárművészetekbe (elsősorban a film-, színház- és képzőművészetbe) is. Meghirdetünk olyan kurzusokat is, melyek az irodalomelméletben felvetődő problémákat metafizikai nézőpontból közelítik meg.

A képzés főként szemináriumi keretek között történik, nagy hangsúlyt helyezünk a párbeszédszerű foglalkozásokra és a képzés során egyre inkább építünk a hallgatók önálló munkájára, s felkészítjük őket az önálló tudományos tevékenységre, ösztönözzük publikációs törekvéseiket, segítünk tanulmányaikat megjelentetni tanszéki és országos kiadványokban. Az irodalomelmélet specializáció foglalkozásain termékeny együttműködést alakítunk ki az elsősorban a tudományosságra épülő scientifista elgondolások és a metafizikai szempontokat előnyben részesítő szemléletek között.

Az irodalomelmélet specializáción végzett hallgatók országunk (humán) kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. Elhelyezkedhetnek irodalmi könyvkiadóknál, irodalmi folyóiratok szerkesztőségeiben, lehetnek civil szervezetek munkatársai, kulturális intézmények programszervezői. Szerepet vállalhatnak irodalmi-kulturális termékek terjesztői hálózataiban, rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek az irodalmi-kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. Az irodalomelmélet specializáción megszerzett diploma tehát egyrészt bármilyen, az irodalomhoz és kultúrához tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a végzett hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A specializáció által nyújtott képesítés olyan alapvető jártasság elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is.

Az egységes kreditrendszerre és az oklevélmellékletek egységes rendszerére épülő európai képzési struktúrában lehetőség nyílik a hallgatói mobilitás fokozott elősegítésére, a külföldi egyetemeken való továbbtanulásra, de az irodalomelmélet specializáción szerzett tudást és gyakorlati ismeretet a végzettek közvetlenül is hasznosíthatják az európai munkaerőpiacon.

 

KREATÍV ÍRÁS specializáció

Felvételi kritérium:

Minden BTK-s szak hallgatója felveheti megkötések nélkül.

 

Leírás:

A specializáció célja, hogy a téma iránt érdeklődő bölcsészhallgatók a kreativitás írásos világával kapcsolatos ismereteiket elmélyítsék. A szövegértést, az íráskészséget, a szövegalkotási képességet kívánjuk fejleszteni, ezek a képességek pedig számos területen használhatóak, akár a kreatív iparban, a tudománykommunikációban is. Az interdiszciplinaritást előtérbe helyező program bevezet az irodalmi intézményrendszer működésébe, emellett szövegelemző, marketing és szövegalkotási kurzusokat kínál. A képzés kurzusai többek között a különböző kultúraközvetítői mesterképzésekhez és az Alkalmazott irodalomtudomány MA specializációhoz is jó alapot nyújthatnak, de azoknak is ajánlható, akik nem kívánják a BA képzés után MA-n folytatni tanulmányaikat.

 

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV (HUNGAROLÓGIA) specializáció

Ezt a specializációt minden szak hallgatója felveheti előzetes elbeszélgetés alapján.

A hungarológus képzés célja olyan szakemberek képzése, akik interdiszciplináris, komplex tudással rendelkeznek a magyar kulturáról, ismerik annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Egyúttal képesek kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák elfogulatlan vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre.

Mivel a hungarológus egyik fontos feladata a magyar kultúra bemutatása és oktatása külföldi célközönség számára, e specializáció kulturális tárgyait angol nyelven oktatjuk, ezért elengedhetetlen az angol nyelv legalább közép szintű szintű ismerete. A tanórákon lehetőség nyílik a karunkon tanuló külföldi hallgatókkal való közös munkára is. A magyar mint idegen nyelv mibenlétét, oktatását ismertető órák magyar nyelven zajlanak.

 

NYELVTUDOMÁNY specializáció

Felvételi kritérium:

Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül. Rangsorolás az első féléves tanulmányi eredmény alapján.

 

Leírás:

A specializáció elsősorban azokat a hallgatókat célozza meg, akik az alapszak – s részben a mesterszak – tantárgykínálatánál többet kívánnak tanulni nyelvészeti stúdiumokból, de ezt kevésbé elméleti jellegű tárgyak felvételével kívánják tenni, mint a Nyelvtechnológia specializáció lehetővé teszi, s kevésbé az uralisztikai tárgyakra szűkítve, mint a Finnugor specializáción lehetséges. A specializáció egyrészt megismerteti a hallgatókat a nyelvtudomány legalapvetőbb fogalmaival és kutatás-módszertani kérdéseivel (Tantárgyelemek: Nyelvészeti alapfogalmak és A nyelvészeti kutatások módszertana.

Leíró nyelvészeti stúdiumai megismertetik a hallgatókat a leíró nyelvészet legfontosabb területeivel, különös tekintettel a magyar alapszakon nem tárgyalt, az újabb kutatások eredményeit tartalmazó ismeretekre (Tantárgyelemek: Fonológia, Morfológia és Valenciaelmélet és esetgrammatika. A történeti nyelvészeti blokk célja megismertetni a hallgatókat a történeti nyelvtudomány legfontosabb területeivel. (Tantárgyelemek: A nyelvi változások elmélete, Az etimológia elmélete és gyakorlata, Hang- és morfológiatörténet és Összehasonlító nyelvészet).

A további tantárgyak speciális nyelvészeti területekre engednek bepillantást, valamint megismertetik a hallgatókat a nyelvészeti terepmunkával és a nyelvtudomány történetével (Tantárgyelemek: Nyelvészeti terepmunka, A nyelvtudomány története, Szociolingvisztika, Lexikológia, Tipológia, Pragmatika és Pszicholingvisztika).

 

ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY specializáció

Felvételi kritérium:

A specializáció nyitott bármely szakon tanuló hallgató számára. A képzésre való jelentkezés egyedüli feltétele, hogy a hallgató legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen.

 

Leírás:

A képzés 4 féléve alatt 50 kredit szerezhető. Néhány átfogó történeti és elméleti előadást leszámítva a program elsősorban gyakorlati foglalkozásokra (szemináriumokra) épül.

A hallgatók a képzés során az ismeretkörök széles spektrumával kerülhetnek kapcsolatba: 1) irodalom: behatóan tanulmányozhatják a világirodalom és az irodalomelmélet történetét; 2) művészet: bepillantást nyerhetnek a társművészetekbe és azok elméleti hagyományába, az újkori esztétika történetébe; 3) média: nem-irodalmi szövegek és nem-művészi alkotások elemzésén keresztül képet kaphatnak a kultúra előállításának antik és modern közegeiről, technológiáiról és intézményeiről; 4) kultúra: alapismereteket szerezhetnek a kultúratudomány különféle területeiről, a kultúrakutatás történeti és elméleti vonatkozásairól, valamint a kultúrakutatás társtudományairól.

A hangsúly mindvégig a nemzetközi tájékozottságra esik, ezért a nyelvtudás, bár nem előfeltétele, de hasznos segítője lehet a képzésben való előrehaladásnak. A vállalkozó szellemű hallgatók bekapcsolódhatnak futó kutatási és publikációs projektjeinkbe, nemzetközi együttműködés keretében önálló kutatást végezhetnek európai társtanszékeken, s részt vehetnek neves honi és külföldi kutatók műhelyszemináriumain is. Az ismeretek további bővítésére az MA-képzésen belül az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány specializáció keretében nyílik majd lehetőség.

A képzés eredményeként a hallgatók szert tesznek a „kulturális írástudás” (cultural literacy) alapkészségére, melynek révén képesek kulturális jelenségeket kritikus szemmel „olvasni”, továbbá képesek arra, hogy álláspontjukat meggyőzően, érvelő és élvezhető formában adják elő. Ekként alkalmassá válnak arra, hogy a témában magasabb szintű tanulmányokat folytassanak egy későbbi oktatói-kutatói karrier céljából, de arra is, hogy a munkaerőpiac számos már területén is megállják a helyüket, az állami és a civil szektorban, a versenyszférában és nonprofit szervezeteknél egyaránt - minden olyan poszton, ahol jó elemző- és fogalmazókészségre, korszerű, nemzetközi szemléletmódra, s nem utolsó sorban kreatív és kritikus beállítottságra van szükség.

Bővebb információ az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék honlapján található.