Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika)

Képzési forma, tagozat: Alapképzés, nappali tagozat


Képzési idő:

 • a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 6 félév, 180 kredit
 • az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma: 1500 kontaktóra

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik a törökországi török nyelvet középfokon, egy másik altáji nép nyelvét (ez aktuálisan a kazak vagy a burját) pedig legalább alapfokon elsajátítva, az altáji nyelvcsaládhoz tartozó nyelveken beszélő népek történetéről, kultúrájáról alapos ismeretekkel rendelkeznek. Ennek érdekében a szak átfogó nyelvi, történeti és művelődéstörténeti kurzusokat kínál. Olyan kompetenciák elsajátíttatása a cél, melyek alkalmassá teszik a végzetteket tanulmányaik mesterszakon történő folytatására, ill. gyakorlati ismereteik révén megfelelőnek mutatkoznak arra, hogy alapszakos képzésük lezárta után elhelyezkedjenek olyan területeken, mint pl. a kulturális és gazdasági élet, idegenforgalom, közigazgatás stb.A diploma megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész (altajisztika szakirány)

Az ideális jelentkező

 • akik érdeklődnek a török és mongol nyelvek, e nyelvek története és az e nyelveket beszélő népek története, kultúrája iránt;
 • akik érdeklődnek a török-magyar történeti kapcsolatok nyelvi háttere iránt;
 • akiket érdekelnek a nyelvi változások;
 • akiknek jó nyelvérzékük és nagy szorgalmuk van.

Főbb tárgyak

Az alapszakon oktatott főbb tárgyak a következőek:

 • Filozófiatörténet, Könyvtár- és informatikai alapismeretek, Társadalomismeret, A nyelvtudomány alapjai,
 • Bevezetés az ókortudományba és orientalisztikába, Az ókori és a keleti kultúrák nyelvei, Az ókor és a kelet írásai, Az ókori és a keleti kultúrák vallásai, Az ókori és a keleti népek történelme, Bevezetés a filológiai műhelymunkába
 • Másik keleti nyelv, A keleti népek kultúrtörténete ea. + Orientalisztikai szeminárium,
 • *Török nyelv, *Török leíró nyelvtan, *Török beszédgyakorlat, *Török stílusgyakorlat, *Második altáji nyelv (kazak/burját), *Második altáji nyelv (kazak/burját) leíró nyelvtana, *(Török) Országismeret, *Török fordítási gyakorlat, *Török stílusgyakorlat, *Bevezetés az altajisztikába, A magyar nyelv török elemei előadás + gyakorlat, Szakdolgozati szeminárium, *Az altáji népek története
 • Japán nyelv, Egyiptomi arab nyelv (mindkettő szabadon választható kurzusok keretében tanulható)

*: Kötelezően választandó kurzusok a képzési ágból ill. gyakorlati területekről

Minor képzés egy másik BA-alapszakból


Mind az alapszakos, mind a mesterszakos hallgatóknak van lehetősége külföldön tanulni. Szakunknak több külföldi egyetemmel is van Erasmus kapcsolata: Törökországban az ankarai Hacettepe Universityvel és Başkent Univesityvel, az eskişehiri Anadolu Universityvel, Németországban a mainzi Johannes Gutenberg Universityvel és a göttingeni Georg-August-Universitättel, valamint Svédországban az uppsalai Uppsala Universityvel. Kiemelendő, hogy eddig minden hallgató, aki szeretett volna az Erasmus program keretében külföldön tanulni, megtehette ezt.

Továbbá hallgatóink egyéb pályázatok segítségével eljuthatnak Kazahsztánba, Mongóliába és Oroszországba is.


Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A keleti nyelvek és kultúrák alapszak altajisztika szakirányú alapképzése több mesterképzés keretében is folytatható. Kézenfekvőnek tűnik az altajisztika mesterképzés (SZTE), de ugyanígy a török ill. mongol mesterképzés (mindkettő ELTE) felé is vezethet út. Lehetőségként számos további mesterképzés kínálkozik: történelem, néprajz, régészet, folklorisztika, elméleti nyelvészet.

A Szegedi Tudományegyetem főként altajisztika mesterképzés keretében tudja a továbbképzést biztosítani, amely során a hallgatók továbbfolytatják nyelvi tanulmányaikat (török, illetve kazak/burját). Az MA képzés elvégzésével a hallgatók felsőfokú török nyelvvizsgát szereznek, valamit középfokú kazak vagy burját nyelvtudással bírnak. Továbbá mélyreható ismereteket szereznek a török és mongol nyelvű népek történetéről és nyelveikről (például: török szövegemlékek olvasása, török nyelvtörténet, Oszmán Birodalom története, steppetörténet tárgykörében). A képzés során ösztönözzük a hallgatóinkat arra, hogy legalább egy félévet töltsenek el az Erasmus program keretében egy külföldi egyetemen.

A keleti nyelvek és kultúrák alapszak altajisztika szakirányú képzése nyitott mindkét lehetséges irányban: a gyakorlati ismeretek és nyelvtudás biztosításával a “nem-tudós” képzés felé, de a fentebb részletesen felsorolt mesterképzés lehetőségei felé is. A kiemelkedő képességű hallgatókkal kapcsolatos céljaink egyszerűen megfogalmazhatók: nem csak az a cél vezérel minket, hogy a mesterképzés felé irányítsuk őket, hanem az is, hogy minden, lehetőségeinkhez mért segítséget megadjunk nekik tehetségük kibontakoztatásához. Fontos a diákköri tevékenységbe való bekapcsolásuk, az, hogy pályakezdő dolgozataik számára publikációs lehetőséget találjunk, érdeklődésüknek megfelelő ismereteket nyújtsunk nekik, külföldi ösztöndíjas-részképzéses tartózkodáshoz segítsük őket, vendégelőadók bevonásával segítsük elő képzésüket stb.

A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat a Nyelvtudományi Doktori Iskola - Altajisztika doktori képzési programján folytathatják.


A szakma szépségei

Szépsége sokféleségében rejlik: művelése során nemcsak nyelvészeti, de történeti, kultúrtörténeti, néprajzi, irodalomtörténeti stb. kérdésekkel is foglalkozunk. A szak elvégzésével a hallgatók az orientalisztika egyik legdinamikusabban fejlődő tudományágával ismerkedhetnek meg. Az altajisztika szakos bölcsész diploma eszközt jelent ahhoz, hogy az Eurázsiában élő sokféle török (és mongol) nép nyelvével, történetével, kultúrájával behatóbban foglalkozhassunk.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évtizedekben végzett hallgatóink túlnyomó többsége olyan területen kapott munkát, ahol a szakunkon megszerzett ismereteket hasznosítani tudja. A keleti nyelvek és kultúrák alapszak altajisztika szakirányán végzett hallgatók — amennyiben nem a mesterképzés felé orientálódnak — mindenek előtt a gyakorlati ismereteket és keleti (török, kazak és mongol) nyelvtudást igénylő következő lehetőségek ill. életpályák közül választhatnak: üzleti élet, turisztika, vám- és pénzügy, közigazgatás, rendészet, belbiztonság, fordítás, tolmácsolás. Külön kiemelendő tény, hogy az egyre inkább megélénkülő kapcsolatok Magyarország és a Török Köztársaság között számos olyan munkavégzési lehetőséget kínálnak Magyarországon, amelyeket jól képzett altajisztika szakirányú végzettek tölthetnek be. Kiemelendő továbbá, hogy a ilyen pozíciók nem csak olyan szakemberek tevékenységét igényli, akik megfelelő törökországi török nyelvismerettel rendelkeznek, hanem főként olyanokét, akik a nyelvismeret mellett jól ismerik a török ill. tágabb értelemben az altáji nyelven beszélők kultúráját is. Tekintettel arra, hogy Magyarországon az altajisztika, illetve ezen belül a turkológia a 19. század vége óta a honfoglalást megelőző és a középkorig követő időszak meg-megújuló magyar-török kapcsolatai miatt nemzeti tudománynak számít, az alapszakos hallgatók elhelyezkedési lehetőségei szakreferensi munkakörben tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozó szervezeteknél (kultúrházak, múzeumok, sajtószerkesztőségek, könyvkiadók) is várható.

Ismereteink szerint az elmúlt évtizedben végzett hallgatóink szaktudásuknak megfelelő területeken helyezkedtek el.


Részletes információk

SZTE Bölcsészettudományi Kar, Altajisztika Tanszék

6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Tel./Fax: (62) 544-319.

 

Honlapunk: http://www.alt.u-szeged.hu/

Elérhetőek vagyunk a Facebookon is: „Altajisztikai Tanszék, SZTE” néven.