Informatikus könyvtáros

Képzési forma, tagozat: Alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat

Képzési idő (A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő):

  • a félévek, valamintaz oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 6 félév/180 kredit
  • az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma: min. 2000
  • levelező képzés nem tér el a félévek és a kreditek számában a nappali képzéstől, a tanórák (kontaktórák) száma (a kreditrendeletnek megfelelően kisebb) 300.
  • szakmai gyakorlat időtartama és jellege: A szakmai gyakorlat az elméleti anyag mélyebb megértését, illetve az egyes tevékenységekkel kapcsolatos képességek, és készségek fejlesztését szolgálja. A gyakorlatot különböző típusú könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben kell elvégezni.

A képzés célja:

A szegedi könyvtáros képzés alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik az elméleti ismeretek mellett rendelkeznek azokkal a gyakorlati tudnivalókkal, amelyek segítségével ebben a modern könyvtári, informatikai környezetben meg tudnak élni, s ennek maguk is sikeres alakítói lehetnek. A tanulmányok során lehetőség van általános könyvtáros-alapismeretek és -jártasságok megalapozására, és arra, hogy a már a speciális képzéseket megalapozó kurzusok elvégzésével ki-ki eldöntse, melyik irányban szeretné folytatni tanulmányait. Az információs társadalomban kialakuló könyvtári paradigmaváltás egyik jellemzője, hogy a könyvtárak egyre inkább rászorulnak az együttműködésre, az együtt gondolkodásra. Ennek eredményeképpen kialakultak a különböző fizikai helyszíneken létrejött digitális dokumentumokat őrző digitális könyvtárak, a hálózaton található információk között eligazodni segítő virtuális könyvtárak és újabban az online referensz szolgálat is megszületett. A feldolgozásban egyre fontosabb szerepet játszik az osztott katalogizálás, a keresést pedig közös lekérdező felületek, központi adatbázisok segítik. Ebben a modern könyvtári rendszerben a szakot elvégző hallgatók jó eséllyel fogják a helyüket megtalálni.

A Szegedi Tudományegyetem minden alapképzésben résztvevő hallgatója számára szeretnénk biztosítani azt, hogy választott szakja mellé második szakként az informatikus könyvtáros alapszakot is elvégezhesse és az MA szinten akár könyvtárosi szakirányban folytassa tanulmányait. Ennek megfelelően a 180 kredites képzés mellett kidolgoztunk egy ún. 50 kreditből álló minor szakot is.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

informatikus könyvtáros (EU információ / Könyvtörténeti / Tartalomszolgáltatás / Kiadói ismeretek / Nyilvános és iskolai könyvtáros / Információ menedzsment / Különgyűjtemények szakirány)


Főbb tárgyak

Kommunikációs készségfejlesztés, Bevezetés a filozófiába, Bevezetés a szociológiába

Írás-, könyv- és sajtótörténet, Informatikai alapok, Kommunikációelmélet, olvasásismeret

Hagyományos és számítógépes formai és tartalmi feltárás, Könyvtár- és információ-gazdaságtan,

Könyvtári szigorlat, Könyvtári menedzsment, Tájékoztatás és információforrások, Információelmélet, adatbázis-építés, hálózati alkalmazások, Információs rendszerek, Könyvtári szigorlat II.,

Törzsképzéshez illeszkedő speciális kollégium 10 kredit értékben, valamint idegen nyelvű ERASMUS kurzusok

Könyvtári gyakorlat

Szakirány


Szakirányok és specializációk

Könyvtörténeti szakirány, Európai Unió könyvtáros szakirány, Tartalomszolgáltatás szakirány, Kiadói ismeretek szakirány;

Nyilvános és iskolai könyvtáros szakirány, Információ menedzsment szakirány, Különgyűjtemények szakirány


Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Az SZTE Bölcsészettudományi Karán az informatikus könyvtáros alapszakhoz kapcsolódóan induló mesterszak

informatikus könyvtáros (tartalomfejlesztő menedzser szakirány, régi nyomtatványok feldolgozása szakirány

Az SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszéke mind az oktatói gárdát, mind az infrastruktúrát tekintve szorosan együttműködik az újonnan épült Tanulmányi és Információs Központtal. Ez az intézményi kapcsolat biztosítja a mesterképzéshez szükséges könyvtári, tantermi és számítógépes hátteret. A hagyományosan jó hírű szegedi könyvtáros-képzés országosan és nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási eredményeket mutatott fel a könyvtári informatika és a művelődéstörténet területén, amely lehetővé teszi egy magas színvonalú mesterképzés kialakítását.


A szakma szépségei

A modern könyvtár olyan közösségi hely, ahol a felhasználók a hagyományos könyvtári és kulturális szolgáltatások mellett informatikai és kommunikációs szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. Az itt dolgozó könyvtárosok olyan integrált tudással kell hogy rendelkezzenek, amely alkalmassá teszi őket egy ilyen komplex feladat ellátására. Jártasnak kell lenniük a hagyományos és az elektronikus dokumentumok feldolgozásában és tartalmi feltárásában, tartalomszolgáltatás megszervezésében és kivitelezésében, multimédia és hálózati eszközök kezelésében. A könyvtárak az integrált Európa kiépülő információs társadalmának egyik legfontosabb helyévé válnak. Ezzel párhuzamosan a könyvtáros szakma is szinte napról napra megújul: ehhez a szellemi munkához nyújt a képzés biztos alapokat.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szegedi könyvtáros képzés hosszú évek óta a szakma egyik legszínvonalasabb diplomáját adja. Az itt végzett hallgatók nagyszámban megtalálhatóak muzeális gyűjteményekben és modern informatikai ismereteket elváró munkahelyeken. A megszerzett könyvtáros bölcsész diploma értékét Fábri György felmérései is igazolják:

„A konkrét végzettségükhöz intézményesen nem kötődő munkakörökben tevékenykedő bölcsészek ma a magyar munkaerőpiac egyik legmobilabb és leginkább adaptív csoportját alkotják, amely döntően a közigazgatási és a versenyszférában mozogva építi karrierjét.”

„A versenyszférában két területen is növekszik a kereslet a bölcsészek iránt. Egyfelől az egyre kiterjedtebb szellemi, kulturális szolgáltató ágazatok kínálnak álláslehetőségeket. A visszajelzések alapján a kulturális intézményrendszer, kulturális élet - fentebb már utalásként említett - piacosodott része a fizetőképes kereslet erősödésével mind több bölcsész számára jelent megélhetést, a végzettség hasznosulását.”

„A potenciális munkaadók a bölcsészeket az intellektuális szolgáltató ágazat meghatározó szereplőinek tekintik. Legfontosabb jellemzőiknek a szövegkezelés, kommunikációs készségek, adaptivitás, általános műveltség, nyelvtudás elsajátítását tartják. A bölcsészképzés két további sajátosságaként a komoly tudományos, műveltségi hátteret és a társadalmi életbe való tájékozódási képességet, beágyazódottságot körvonalazták. Ezeket az elvárásokat valamilyen formában a hároméves alapképzésű bölcsészdiplomások esetében is szükségesnek ítélhetjük.”


A Szegedre történő jelentkezés előnyei:

A bölcsészettudományi képzési terület ezen „BA” alapszakja a BTK, az Egyetemi Könyvtár és a JGYPK szakembereinek együttműködésében működik. A gyakorlati képzés szakmai terepe is adott az intézményen belül. Az itteni alapképzések további előnye, hogy lehetőség van egyetemen belül a mesterképzésre történő továbblépésre.


Részletes információk

SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék, http://www.huminf.u-szeged.hu/