Germanisztika (német szakirány)

Alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat

Képzési idő:valamennyi képzési formában és tagozaton: 6 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 kreditA képzés célja:

Magas szintű nyelvtudással, nyelvészeti, irodalmi és kulturális kompetenciával rendelkező szakemberek képzése, akik képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére; ismereteiket különböző további szakterületeken bővíthetik, úgymint kulturális menedzsment, irodalmi, nyelvi és kultúratudományi szakismertek, idegenvezetői és idegenforgalmi ismeretek, közgazdasági szaknyelv, a szakfordítás és tolmácsolás alapjai, szövegalkotás.


Az alapfokozat birtokában a germanisztika alapszakon végzettek az alábbi műveltséget, kompetenciákat ill. ismereteket sajátítják el:

 • a német nyelv írásban és szóban történő használata a felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő szinten
 • a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
 • fordítási és tolmácsolási alapismeretek
 • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
 • kultúra- és médiatudományi ismeretek
 • általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
 • a tudás közvetítésének alapvető technikái


A felsorolt készségek ill. ismeretek megszerzése a germanisztika alapszakon végzetteket az alábbi területeken való elhelyezkedésre teszi képessé:

 • gazdasági élet: cégfeladatok ellátása magyar, külföldi vagy vegyes vállalatoknál, PR és marketing munka
 • EU-, és más nemzetközi szervezetek: pályázati, referensi munka, asszisztensi feladatok
 • idegenforgalom: idegen nyelvű prospektusok szerkesztése, programszervezés, nyelvi közvetítői szerep betöltése utazási ügynökségeknél és utazási irodákban
 • média (elektronikus média, nyomtatott és elektronikus sajtó): idegen nyelvi sajtófigyelői, nyelvi szervezői feladatok ellátása, asszisztensi feladatok ellátása a magyarországi német nyelvű könyv- és újságkiadás területén
 • közigazgatás, önkormányzat: szervezői feladatok ellátása, különösen a német kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben
 • oktatás: nyelvoktatás-szervezési feladatok ellátása
 • MA-képzés: a BA sikeres befejezését követően lehetőség nyílik a mesterképzésben való részvételreAz ideális jelentkező:

Érdeklődik a társadalom és a kultúra jelenségei iránt, a későbbiekben pedagógusként, szervezőként stb. kíván szerepet vállalni, középfokú szinten tud németül, érdeklődik a német nyelvű kultúrák iránt, elméleti érdeklődése mellett fogékony gyakorlati feladatok elvégzésére is.Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

germanisztika, német alapszakos bölcsészNAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT


Szakirány:német szakirány


A szakirány bemutatása:

A német szakirány négy képzési területet és egy, a képzést lezáró modult foglal magában. A német szakirány a mai német nyelvű országok nyelvét, irodalmát, kultúráját és történelmét helyezi előtérbe, és emellett a magyarországi germanisztikai képzésben csaknem egyedülálló módon kiegészítő stúdiumokra ad lehetőséget 15 kredites szakirányú modulok keretében (Idegenvezetői és idegenforgalmi ismeretek, Közgazdasági szaknyelv, A szakfordítás és tolmácsolás alapjai, Kontrasztív nyelvészet, Szövegnyelvészet és konverzációelemzés, Osztrák-Magyar Monarchia stúdiumok, A tudományos munka alapjai, Szövegelemzés és szövegalkotás).


Főbb tárgyak:

1. Bölcsészettudományi stúdiumok (10 kredit)

Filozófiatörténet, Társadalomismeret, Könyvtár- és informatikai alapismeretek, Bevezetés a nyelvészetbe, Bevezetés az irodalomtudományba

2. Germanisztikai közös tárgyak (41 kredit)

Germán nyelvek és kultúrák, Nyelv-, beszéd- és szótárhasználati gyakorlat, Kulturális ismeretek, Irodalmi ismeretek. Teljesítését alapvizsga zárja

3. A szakirány tárgyai, választható modul:

3.1. A német szakirány tárgyai: törzsmodul (48 kredit)+ szakirányú törzsmodul (15 kredit) = 63 kredit

Törzsmodul: nyelvi modul, nyelvészeti modul, kultúra- és médiatudományi modul

Választható szakirányú törzsmodulok: Idegenvezetői és idegenforgalmi ismeretek, Közgazdasági szaknyelv, A szakfordítás és tolmácsolás alapjai, Kontrasztív nyelvészet, Szövegnyelvészet és konverzációelemzés, Osztrák-Magyar Monarchia stúdiumok, A tudományos munka alapjai, Szövegelemzés és szövegalkotás

4. Szabadon választható tárgyak: Specializáció vagy minor szak (50 kredit) + választható bölcsészettudományi stúdiumok (10 kredit)

Specializációk: Német nyelvű kultúrák stúdiuma, Osztrák irodalom és kultúra specializáció, Fordítás és tolmácsolás, Nemzetiségi német specializáció

5. Szakdolgozat és nyelvi záróvizsga (6 kredit)
Szakdolgozati szemináriumA német szakirány 50 kredites specializációi:


1. Osztrák irodalom és kultúra specializáció

Az 50 kreditpontos osztrák irodalom és kultúra specializációt választhatják a germanisztika alapszakon belül a német és német nemzetiségi szakirány hallgatói, illetve bármilyen más szakos, német nyelvből emeltszintű érettségivel vagy középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgató. A német nyelvű kultúratörténeten belül az osztrák irodalom és kultúra specializáció Ausztria történelmével, irodalmával és kultúrájával foglalkozik. Az érdeklődőknek három szakterületen ad lehetőséget mélyebb ismeretek szerzésére:

1. Az országismeret alapozó kurzus. Általános szinten mutatja be Ausztria történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági, földrajzi és infrastrukturális helyzetét. Áttekintést ad politikai és kulturális berendezkedéséről, tudományos felépítményrendszeréről, bemutatja Ausztria különállóságát a német nyelvű államok viszonylatában, kiemeli a speciálisan osztrák jegyeket: a nyelvi sajátosságokat, a kulturális különbségeket.

2. Az irodalomtörténeti tantárgy négy féléven keresztül tárgyalja az osztrák irodalom fontosabb fejezeteit. Az előadások és a szemináriumok átfogó képet nyújtanak az osztrák irodalom külön útjáról a német nyelvű irodalomtörténeten belül. Kultúra- és szövegtudományi módszerekkel, a korszakjelenségek általános elemzésével, s a fontosabb életművek elemzésével kerül sor az osztrák irodalom nemzetközileg is jelentős bemutatására.

3. A kultúratudományi tantárgy az osztrák kultúra és művészetek történetének fontosabb fejezeteivel, az osztrák identitás kérdésével, valamint a színház-, film- és zenetörténet egyes területeivel foglalkozik részletesebben. Megismertet az egyes információbázisokkal, gyűjteményekkel és segítséget ad a médiaismeretek gyakorlati elsajátításához.


2. Német nyelvű kultúrák stúdiuma

Az 50 kreditpontos német nyelvű kultúrák stúdiumát választhatják a germanisztika alapszakon belül a német és német nemzetiségi szakirány hallgatói, illetve bármilyen más szakos, német nyelvből emeltszintű érettségivel vagy középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgató. A német nyelvű kultúrák stúdiuma specializáció kulturális és társadalmi jelenségek iránt érdeklődő, pedagógus, közéleti és publicisztikai pályára készülő hallgatók számára kínálja a különbségek és különbözőségek tanulmányozását Európa azon területén, amelyen a mai német vagy részben német nyelvű régiók és országok találhatók. A képzési tárgyak két súlypont, a történetiség (1.) és a medialitás (2.) tematikája köré rendeződnek.

1. A kultúra- és művelődéstörténet tantárgy a terület politikai, gazdasági és kulturális feltételeinek alakulásával foglalkozik a korai középkortól napjainkig. A kurzusok esemény-, mentalitás-, gondolkodás- és művészettörténeti szempontok alapján épülnek fel, s magukba foglalják az egyes korszakok képzeletvilágának, szokásrendjének, ízlésének és hétköznapjainak vizsgálatát. A múlt rekonstruálhatóságának problémája mellett fokozott hangsúly esik a kulturális azonosság és különbözőség szerepére a régió történetében.

2. A kultúra- és médiatudomány tantárgy kulturális gyakorlatokkal és intézményekkel ismertet meg, az emberi tapasztalat tárgyaival és tárgyiasulásaival irodalomban, zenében, vizuális művészetekben (színházban, filmben, képiségben) vagy más, a művészetekkel csak részben érintkező kulturális intézményekben, mint a divat, a reklám vagy az etikett. A tapasztalati formák sokféleségének tanulmányozása az adott nyelvi kultúra vonatkozásában a mai társadalom komplex folyamatainak és konfliktusainak megértéséhez nyit utat.


3. Fordítás és tolmácsolás specializáció

Az 50 kreditpontos fordítás és tolmácsolás specializációt választhatják a germanisztika alapszakon belül a német szakirány hallgatói, akik megfelelnek az intézet által támasztott feltételeknek. A képzésben bevezető kurzusok mellett mind a tolmácsolás, mind pedig a fordítás területén gyakorlati orientáltságú képzésben részesülnek a hallgatók. Országosan ismert fordítók és tolmácsok irányítják az egyes kurzusokat, amelyek felkészítenek a fordítás és tolmácsolás elméleti és gyakorlati alapjaira. Általános ismereteket közölnek az EU politikai, gazdasági és kulturális viszonyairól, és hozzájárulnak bizonyos szaknyelvek (idegenforgalom, gazdaság, zsurnalisztika, sajtónyelv, EU-kapcsolatok) elsajátításához.


4. Nemzetiségi német specializáció

Az 50 kreditpontos német nemzetiségi specializációt választhatják a germanisztika alapszakon belül a német szakirány hallgatói, illetve bármilyen más szakos, német nyelvből emeltszintű érettségivel vagy középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgató. A képzés nyelvi és nyelvészeti moduljának alapvető célja a hallgatók nyelvi készségeinek és nyelvtudományi ismereteinek fejlesztése. A nyelvművelési kurzusok nemcsak a nyelvi-kommunikációs kompetenciák fejlesztésére szolgálnak, hanem tematikájukban felölelnek a német nemzetiséget érintő kérdéseket is. A nemzetiségi modul kurzusai olyan ismereteket tartalmaznak, amelyek képessé teszik a hallgatókat arra, hogy nyelvileg és szakmailag kompetensen vegyenek részt a német nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, s képesek legyenek ellátni a német kisebbséggel összefüggő értelmiségi munkaköröket.Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

A továbblépésre lehetőséget nyújtó mester szakok megnevezése:

 • német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (BTK)
 • némettanár (BTK)
 • nemzetiséginémet-tanár (JGYPK)

A szak elvégzése után (záróvizsga-szakdolgozatvédés), az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a német irodalomtudományi és a német nyelvészeti doktori képzési program tartozik, de lehetőség van filozófiai és összehasonlító irodalomtudományi irányultságú PhD-tanulmányokra is.Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Az európai integráció, valamint Magyarország kulturális hagyományai és jelenlegi helyzete tükrében nagy szükség van olyan sokoldalúan képzett és idegen nyelveket jól beszélő szakemberekre, akik képesek az írott és elektronikus sajtó, az idegenforgalom, a nemzetközi kommunikáció, a gazdasági élet és a tudományok területén sikeresen tevékenykedni, illetve képesek sikeres tanulmányokat folytatni a szakirányú MA-képzési szakaszban.


A Szegedre történő jelentkezés előnyei:

A bölcsészettudományi képzési terület ezen alapképzése BTK Germanisztikai Intézet tanszékeinek együttműködésében valósul meg. A tanári szakképzettség megszerzéséhez az egyetem biztosítani tudja a kétszakos kimenetet a mesterképzésből. Ehhez már az első három évben lehetséges a második mester szak előkészítése. Az itteni alapképzések további előnye, hogy lehetőség lesz egyetemen belül a mesterképzésre történő továbblépésre. A szakképzést Közép-Európa egyik legmodernebb infrastruktúrája, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ német és az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék speciális osztrák szakkönyvtára biztosítja. Ezenkívül korszerű számítógépes hálózat áll a hallgatók rendelkezésére. A nyelvoktatást és a szakképzést német és osztrák anyanyelvi lektorok segítik.Részletes információk:


SZTE BTK Germán Filológiai Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel/Fax: (62) 544-245,
www.arts.u-szeged.hu/german